Sunday, February 23, 2020

Languages

Home Topic Languages

Talakayan sa pamana ni Bonifacio at kahalagahan ng Wikang Pilipino, idinaos

0
Nagtipon-tipon ang mga kabataan at mga guro sa isinagawang talakayan hinggil sa pamana ni Andres Bonifacio at kahalagahan ng wikang Filipino noong ika-30 ng Nobyembre sa Vigan City na pinangunahan ng Kabataan Partylist-Ilocos,

DARANUDOR TI ILOCANDIA | Panagbaringkuas para iti pagsasao nga Ilokano

0
Daytoy ket resulta iti kinakurang ti naananay a konsultasion ken konsiderasion iti naparnuay a tarabay a napanday iti mano a tawen babaen kadagiti indibidwal nga adda iti benneg ti literatura, mass media, institusion ti gobierno ken pagadalan. Ladawan daytoy ti galad ti gobiernotayo a nairuam a mangipatpatungapal kadagiti pagannurutan nga awan ti panangikonsidera ti kasasaad ken rikna dagiti maseknan.

DARANUDOR TI ILOCANDIA | Alsa iti sao nga Ilokano

0
Itagbattayon iti bato: Nga idi Oktubre 18, 2018 ket nangrugin ti makunkuna nga Alsa iti Sao nga Ilokano. Lawlawagantayo daytoy: a daytoy nga aldaw ket aldaw ti panagalsa dagiti Ilokano tapno iti kasta ket irupirda ti kalinteganda iti bukodda a lengguahe, panagirupir a kontra kadagiti minamaag nga aramid dagiti mangidadaulo koma iti pannakapabaknang daytoy a pagsasao ken aminen a pagsasao iti sibubukel a pagilian.

Innadal iti lengguahe nga Ilokano, naangay

0
BAGUIO CITY — Naangay ti Talastasan kenni Dr. Aurelio Solver Agcaoili idi Abril 5-6, 2018 idiay University of the Philippines Baguio (UPB). Lima a topiko ti inyadalna kadagiti estudiante ti unibersidad, manursuro manipud iti nadumaduma a pagadalan ken dadduma pay nga interesado nga indibidwal. Ti aktibidad ket kas panangselebrar iti National Literature Month ken Ilokano Literature Month.

NEWS

FEATURES

Bistro a nangpabaro iti burger ken mangimpleo iti PWDs

0
Saanko a maikompara ti black burger ti Blaqk Street Bistro ta awan pay met ti sabali a naramanak a black burger. Ngem segun iti naramanak, naimas ti burger-da. Iti amin a naramanak a burger, daytoy laeng ti husto kaniak ti timpla ti patty-na, saan a naapgad.

OPINION

MULTIMEDIA

Farmers say NTA, negligent and accountable for the low price of tobacco

0
Tobacco farmers criticize the National Tobacco Administration for its negligence to ensure the early resolution of the price deadlock during the Tripartite Conference in September 2019. They said the agency should be held accountable for the consistently low price of dried tobacco leaves.