Sunday, February 23, 2020

Food

Home Topic Food

Bistro a nangpabaro iti burger ken mangimpleo iti PWDs

0
Saanko a maikompara ti black burger ti Blaqk Street Bistro ta awan pay met ti sabali a naramanak a black burger. Ngem segun iti naramanak, naimas ti burger-da. Iti amin a naramanak a burger, daytoy laeng ti husto kaniak ti timpla ti patty-na, saan a naapgad.

Benguet orders lockdown to contain ASF

0
Due to samples from suspected infected pigs testing positive for African Swine Fever, Benguet Governor Melchor Diclas issued EO 2020-010, placing a temporary lockdown on the entry of live pigs in the province.

Sinalamagian nga aba

0
Adu ti agkuna nga adda dagiti tao a saan a makaluto iti aba, nagatel kano ti lutuenda. Idi ubingak pay, pinagkiwarnak ni apongko a baket iti ilutlutona nga aba ket kinunana a mabalinak kano nga agluto ta saan a nagatel diay kiniwarko.

Kontekstualisasion iti taraon

0
“No agsurat maipanggep iti taraon, saantayo nga agbuteng a ramanan ti aniaman a maidasar kadatayo (If you write about food, don’t be afraid to taste whatever food is before you)," kinuna ni Prof. Anna Christie Torres

Mangan Taku: Unang selebrasyon ng Buwan ng Kalutong Pilipino sa Kordilyera

0
Mahalaga ang pagtatampok ng kulinaryang katutubo upang hindi ito tuluyang maglaho sa paglipas ng panahon. Ang pagtatampok ng mga fusion food o paghahalo ng lokal at dayuhang kulinarya ay isang pag-aangkop sa nagbabago o impluwensyadong panlasa ng kasalukuyan gaya ng pizza ng Apayao. Ngunit mahalagang mabantayan ito para hindi mawala sa paglikha ng fusion.

Cordillera indigenous recipes that nourished generations are now in a cook book

0
Food is gift that people should be thankful for and should share with family and in the indigenous culture, the milestones in a person’s lifetime are marked with ritual feasts shared with the community. Launched in Baguio City on March 26, the Heirloom Recipes of the Cordillera, is a compilation of 100 indigenous Cordillera recipes documented from the six provinces of the region. It has seven chapters: Rice, Roots, Vegetables, Fish Crabs And Snails, Meat, Preserves, and Drinks. It is a project of the Philippine Task Force for Indigenous Peoples and Partners for Indigenous Knowledge-Philippines.

Sinantolan ken ensalada a wombok

0
Daytoy inaramid ko itatta ket sabali gapu ta ready-made ti inusarko a buro a santol ken naapgad ti timplana. Isu a nagnayonak iti getta ti niog tapno sumam-it bassit ket mabalanse ti ramanna. Ingisak daytoy iti sibuyas, bawang, liempo ken sili a berde.

Makan: Strawberry Barbecue sauce

0
Inadawko nga inspirasion ditoy ti sampinit barbecue sauce. Ti sampinit ket lokal a balang a raspberry a masarakan iti probinsia ti Quezon ken Laguna iti panawen ti kuaresma, Enero agingga Abril.

Makan a la Pinoy: Tsaa a samsamping

0
Nalabit a pamiliarkayon iti bunga ti samsamping a maidengdeng wenno mailaok iti buridibud. Ngem ti sabong daytoy ket mabalin nga aramiden a tsaa.

Makan a la Pinoy: Tinenneb a dalag

0
Maysa nga authentic a sida nga Ilocano manipud iti balikas a tennéb, ti proseso ti panangpatibker ken panangmuli iti landok babaen ti panangipapudot iti metal iti nangato a temperatura ken dagus nga irareb iti nalamiis a danum.

Makan a la Pinoy: Quekiam

0
Ti quekiam wenno ti ammotayo a kikiam a popular ditoy pagilian ket ‘tay mailaklako iti igid ti kalsada nga adda iti kariton. Kadawyan daytoy a kakuyog ti fish balls, squid balls ken chicken balls. Aglanglanga daytoy a kasla sausage ngem natirad ti agsumbangir nga ungtona.

Makan a la Pinoy: Longanisa

0
Ti longganisa ket native a sausages ti Pilipinas a natimplaan iti nadumaduma nga spices manipud kadagiti rehiyon ken probinsia a nagtaudanda. Naggapu daytoy iti Spain a longaniza nga atiddog a pork sausage a natimplaan iti cinnamon, anis, bawang ken suka.

NEWS

FEATURES

Bistro a nangpabaro iti burger ken mangimpleo iti PWDs

0
Saanko a maikompara ti black burger ti Blaqk Street Bistro ta awan pay met ti sabali a naramanak a black burger. Ngem segun iti naramanak, naimas ti burger-da. Iti amin a naramanak a burger, daytoy laeng ti husto kaniak ti timpla ti patty-na, saan a naapgad.

OPINION

MULTIMEDIA

Farmers say NTA, negligent and accountable for the low price of tobacco

0
Tobacco farmers criticize the National Tobacco Administration for its negligence to ensure the early resolution of the price deadlock during the Tripartite Conference in September 2019. They said the agency should be held accountable for the consistently low price of dried tobacco leaves.