Tuesday, April 7, 2020

Food

Home Topic Food

Liningta a tulingan

0
Ti liningta wenno sinaing iti Tagalog ket maipreserba iti mabayag no la ket di mapaatianan bayat a malutluto. Kadawyan a maalseman daytoy iti pias; mabalin met nga alseman iti salamagi wenno suka, wenno saan a pulos nga alseman.

Bistro a nangpabaro iti burger ken mangimpleo iti PWDs

0
Saanko a maikompara ti black burger ti Blaqk Street Bistro ta awan pay met ti sabali a naramanak a black burger. Ngem segun iti naramanak, naimas ti burger-da. Iti amin a naramanak a burger, daytoy laeng ti husto kaniak ti timpla ti patty-na, saan a naapgad.

Benguet orders lockdown to contain ASF

0
Due to samples from suspected infected pigs testing positive for African Swine Fever, Benguet Governor Melchor Diclas issued EO 2020-010, placing a temporary lockdown on the entry of live pigs in the province.

Sinalamagian nga aba

0
Adu ti agkuna nga adda dagiti tao a saan a makaluto iti aba, nagatel kano ti lutuenda. Idi ubingak pay, pinagkiwarnak ni apongko a baket iti ilutlutona nga aba ket kinunana a mabalinak kano nga agluto ta saan a nagatel diay kiniwarko.

Kontekstualisasion iti taraon

0
“No agsurat maipanggep iti taraon, saantayo nga agbuteng a ramanan ti aniaman a maidasar kadatayo (If you write about food, don’t be afraid to taste whatever food is before you)," kinuna ni Prof. Anna Christie Torres

Mangan Taku: Unang selebrasyon ng Buwan ng Kalutong Pilipino sa Kordilyera

0
Mahalaga ang pagtatampok ng kulinaryang katutubo upang hindi ito tuluyang maglaho sa paglipas ng panahon. Ang pagtatampok ng mga fusion food o paghahalo ng lokal at dayuhang kulinarya ay isang pag-aangkop sa nagbabago o impluwensyadong panlasa ng kasalukuyan gaya ng pizza ng Apayao. Ngunit mahalagang mabantayan ito para hindi mawala sa paglikha ng fusion.

Cordillera indigenous recipes that nourished generations are now in a cook book

0
Food is gift that people should be thankful for and should share with family and in the indigenous culture, the milestones in a person’s lifetime are marked with ritual feasts shared with the community. Launched in Baguio City on March 26, the Heirloom Recipes of the Cordillera, is a compilation of 100 indigenous Cordillera recipes documented from the six provinces of the region. It has seven chapters: Rice, Roots, Vegetables, Fish Crabs And Snails, Meat, Preserves, and Drinks. It is a project of the Philippine Task Force for Indigenous Peoples and Partners for Indigenous Knowledge-Philippines.

Sinantolan ken ensalada a wombok

0
Daytoy inaramid ko itatta ket sabali gapu ta ready-made ti inusarko a buro a santol ken naapgad ti timplana. Isu a nagnayonak iti getta ti niog tapno sumam-it bassit ket mabalanse ti ramanna. Ingisak daytoy iti sibuyas, bawang, liempo ken sili a berde.

Makan: Strawberry Barbecue sauce

0
Inadawko nga inspirasion ditoy ti sampinit barbecue sauce. Ti sampinit ket lokal a balang a raspberry a masarakan iti probinsia ti Quezon ken Laguna iti panawen ti kuaresma, Enero agingga Abril.

Makan a la Pinoy: Tsaa a samsamping

0
Nalabit a pamiliarkayon iti bunga ti samsamping a maidengdeng wenno mailaok iti buridibud. Ngem ti sabong daytoy ket mabalin nga aramiden a tsaa.

Makan a la Pinoy: Tinenneb a dalag

0
Maysa nga authentic a sida nga Ilocano manipud iti balikas a tennéb, ti proseso ti panangpatibker ken panangmuli iti landok babaen ti panangipapudot iti metal iti nangato a temperatura ken dagus nga irareb iti nalamiis a danum.

Makan a la Pinoy: Quekiam

0
Ti quekiam wenno ti ammotayo a kikiam a popular ditoy pagilian ket ‘tay mailaklako iti igid ti kalsada nga adda iti kariton. Kadawyan daytoy a kakuyog ti fish balls, squid balls ken chicken balls. Aglanglanga daytoy a kasla sausage ngem natirad ti agsumbangir nga ungtona.

NEWS

FEATURES

Hard life for the poor, tougher under lockdown

0
The poor are bearing most of the brunt of the COVID-19 health crisis. Without sufficient economic and social support, their hard life is becoming tougher each day under the lockdown.

OPINION

MULTIMEDIA