Currently browsing category

makan, Page 2

cooking, food, recipes

Makan ala Pinoy: Pinaksiw nga Aba

Naimas ti aba nga ipaksiw a kas iti ipapaksiw a daludal. Ngem gapu ta saan pay a nataengan sakbay a naapit, bassit laeng ti nagbalinanna isu a linaokak ti pallang.

Makan a la Pinoy: Taraon a pangpadaruy iti dara

Gagangay a proseso ti bagi ti panagpalet/panagtukel ti dara (blood clotting) a makatulong iti panagsardeng iti panagpadara kadagiti nasugat wenno nadunor. Ngem parikut daytoy kadagiti addaan high blood pressure ken sakit iti puso. Mabalin a manglapped ti blood clot iti panagtaray ti dara iti puso, utek, bara ken dadduma pay a paset ti bagi a no saan a masigud a mataming ket agresulta iti komplikasion.

Makan a la Pinoy: Bistek Tagalog

Ti Bistek Tagalog ket maibilang a tradisional a luto a Filipino nga impluensia ti Español manipud iti saoda a bistec wenno steak iti English.

Makan a la Pinoy: Crispy binartek a pasayan

Agbirbirokak ti tulingan idiay tiendaan ngem bangus, tilapia ken galunggong met laeng ti adda ken sumagmamano a sapsap. Nalabit a gapu kadagiti bagio ket bassit ti nagkalap iti taaw. Ngem adu ti lako a pasayan isu a napanunotko a gumatang kadagiti babassit nga aramiden a crunchy pulutan, malaksid a nalaklaka, P200 ti maysa a kilo kumpara iti dadakkel a pasayan a P400.

Makan a la Pinoy: Kabkab

Saan a kas ti pampanunotenyo, daytoy a kabkab ket saramsam a sitsaron a balanghoy (cassava crackers) dagiti Leyteño. Sitsaritsit wenno saritsit ti awagda idiay Davao del Sur, kiping idiay Camiguin, Misamis; burikit iti Zamboanga del Sur ken piking iti Palawan.

Makan a la Pinoy: Chicken-tofu sesame

Para kadagiti manglikliklik iti kolesterol, nasayaat daytoy nga alternatibo a protina. Imbes a karne ti baka wenno baboy ti usaren, agusar ti karne ti manok ken nayunan ti tofu wenno tokwa.

Makan a la Pinoy: Thai Red Curry paste

Duyaw a curry paste ti kaaduan a magatang iti sadino man a tiendaan ditoy Baguio. Sumagmamano laeng ti pakasarakan ti nalabaga a curry. Isu a nasaysayaat no datayon mismo ti agaramid ti curry nga usarentayo. Agusar ti nalabaga a sili para iti red curry paste ken berde wenno saan pay a naluom a sili a sairo wenno siling labuyo para iti green curry paste.