Currently browsing category

CULTURE

Includes articles on culture -Books & Films including their reviews, Arts & Designs, Songs & Dances, Customs & Practices, Faith & Beliefs

Atang

Balisang nilisan ni Kulas ang gigiray-giray nilang tahanan. Umalis siya sa araw ding yaong napabalitang ipinakain kay Kapitan Tiyago ang mga bola ng madyong. At sa araw ding yao’y natagpuan si Kulas na nakasubsob ang ulo sa kulay lupang mascuvado, may apat na butas sa katawan at dalawa sa ulo.

Alipato (Alay kay Ka Gelas)

Dinuyan, inakay, at tinangay ka ng hangin
     matapos ang pag-aaklas na gaya sa isang kaingin,
at nakiisa’t inihatid ka ng mga nagluluksang alitaptap
     na sindami ng buhangin
sa ibaba ng kulay abong alapaap,
     at bago ka bumagsak sa lupang kayumanggi
at ika’y tuluyang lamunin sa huling sandali
     ay napagtagumpayan mong iginuhit sa dilim
ang sunod subalit huli’t kaabang-abang na pangitain.

A theology of heroism and martyrdom

“The thief comes only in order to steal, kill, and destroy.  I have come in order that you might have life – life in all its fullness.” – John 10:10

Ang Wika at Panitikan

Rehiyunal man o Pambansang antas ay dapat tangkilikin
sikaping saliksikin, bungkalin at payabungin,
nang sa gayo’y mamulaklak at mahubog natin
ang matibay, tunay at buhay na nasyunalismo
na gaya sa isang makulay at puno ng buhay na hardin.

A Theology of Non-conformity

“…Offer yourselves as a living sacrifice to God, dedicated to his service and pleasing to him.  This is the true worship that you should offer.  Do not conform yourselves to the standards of this world, but let God transform you inwardly by a complete change of your mind.  Then you will be able to know the will of God – what is good and is pleasing to him and is perfect.” – Romans 12:1-2

A Theology of Power

“Sell all you have and give the money to the poor, and you will have riches in heaven; then come and follow me.” – Luke 18:22

A Theology of Creation

“Why have you done this terrible thing?  Your brother’s blood is crying out to me from the ground, like a voice calling for justice.   You are placed under a curse and can no longer farm the soil.  The soil has soaked up your brother’s blood as if it had opened its mouth to receive it when you killed him.  If you try to grow crops, the soil will not produce anything; you will be a homeless wanderer on earth” – Gen.4:10-12