Wednesday, February 19, 2020

Makan ala Pinoy

Home Feature Makan ala Pinoy
cooking, food, recipes

Sinalamagian nga aba

0
Adu ti agkuna nga adda dagiti tao a saan a makaluto iti aba, nagatel kano ti lutuenda. Idi ubingak pay, pinagkiwarnak ni apongko a baket iti ilutlutona nga aba ket kinunana a mabalinak kano nga agluto ta saan a nagatel diay kiniwarko.

MAKAN A LA PINOY | Manok a liningta iti soy sauce

0
By BRENDA S. DACPANO www.nordis.net Agusar ti sibubukel a manok para iti espesial nga okasion kas iti Paskua tapno napinpintas ti presentasionna no maidasar. Ngem mabalin...

Mangan Taku: Unang selebrasyon ng Buwan ng Kalutong Pilipino sa Kordilyera

0
Mahalaga ang pagtatampok ng kulinaryang katutubo upang hindi ito tuluyang maglaho sa paglipas ng panahon. Ang pagtatampok ng mga fusion food o paghahalo ng lokal at dayuhang kulinarya ay isang pag-aangkop sa nagbabago o impluwensyadong panlasa ng kasalukuyan gaya ng pizza ng Apayao. Ngunit mahalagang mabantayan ito para hindi mawala sa paglikha ng fusion.

MAKAN A LA PINOY | Sisig

0
Adu a klase ti mabalin nga aramiden a sisig ngem ‘tay orihinal a lapayag ken sungo ti baboy ti aramidentayo itatta. Insaganak daytoy sumagmamano nga aldaw sakbay iti panangselebrar iti panangpasangbay iti baro a tawen. Nasapa ti panangisaganak gaputa mabayag ti agiw-iwa iti babassit, ngem no adda ti food processor-yo ket nanamnam-ay bassit ti biagyo mainaig iti panagtadtadan. Malaksid iti lapayag ken sungo ti baboy, linaokak daytoy iti liempo tapno adda balanse iti taba ken lasag ti baboy.

MAKAN ALA PINOY | Herbed chicken fillet

0
Daytoy ti kabiitan ken kasimplean a luto ti manok. Mabalin met nga aramiden daytoy iti naiw-iwa wenno sliced tuna ken dadduma pay a fillet karne, ikan wenno lames.

MAKAN A LA PINOY | Lumpia a Shanghai

0
Naggapu iti China ti lumpia a Shanghai. Ti sao a lumpia ket naggapu iti Hokkien (Chinese) a lunpia. Maibalkot iti lumpia wrapper ti giniling a karne (manok, baboy, baka, pasayan). No dadduma ket malaokan iti ginadgad a carrots ken/wenno tinadtad a bulong ti wansoy (cilantro).

MAKAN A LA PINOY | Totilla

0
Ti tortilla ket flatbread a naggapu iti Mexico. Kangrunaan a ramen daytoy ti arina a mais ngem mabalin met ti wheat flour. Pannakatinapayda daytoy a pangbalkot iti burrito, quesadilla ken fajita.

MAKAN ALA PINOY | Kapinan iti Virgin Island

0
Ni BRENDA S. DACPANO www.nordis.net Ti abalone wenno kapinan iti Boholano ket marine snails wenno biruruko iti baybay. Maysa daytoy kadagiti mailaklako iti intar dagiti karinderia...

Kontekstualisasion iti taraon

0
“No agsurat maipanggep iti taraon, saantayo nga agbuteng a ramanan ti aniaman a maidasar kadatayo (If you write about food, don’t be afraid to taste whatever food is before you)," kinuna ni Prof. Anna Christie Torres

MAKAN ALA PINOY | Irish Coffee

0
Naisar-ongkami ken ni lakay ken dagiti kakabsatna iti Mario’s tapno iselebrar ti panagkasangay ni ipagko. Nagorderkami iti beef steak ta kasla saanka a napan ditoy a restaurant no saanka a mangan iti agdindinnamag nga steak ken Mario’s Caesar salad. Adda iti menu-da ti Irish coffee isu a daytoy ti inorderko a drink, maibagay iti panawen a nalammin.

MAKAN A LA PINOY | Pancit Cabagan

0
Daytoy ket pananglagip kenni Randy Malayao, ti napapatay a NDFP consultant a columnist ti Nordis. Ti inkarina iti naudi a panagpasiarna iti opisina ti Nordis ket ilutuannakami iti Pancit Cabagan tapno maramananmi ti agdindinnamag a naimas a lutona. Ngem saanen a natungpal daydi a kari.

Makan a la Pinoy: Binakle

0
Ti binakle ket kankanen a suman iti Ifugao a binayo a diket a “dayakkot” a malaokan ti lengnga ken mabalkot iti bulong ti saba.

NEWS

FEATURES

Kabataang Makabayan: The youth of yesterday and today

0
Author and First Quarter Storm activist Rudy Liporada shares his introduction to, and experiences as a member of, Kabataang Makabayan in the Martial Law era, as he parallels their motivations with the current political climate in the Philippines.

OPINION

MULTIMEDIA

Groups call for justice on NDFP consultant’s 1st death anniversary

0
Progressive groups in Cagayan Valley and Baguio City commemorated the first death anniversary of slain National Democratic Front of the Philippines consultant Randy Malayao.

Editorial Cartoon