Wednesday, January 29, 2020

Makan ala Pinoy

Home Feature Makan ala Pinoy
cooking, food, recipes

Sinalamagian nga aba

0
Adu ti agkuna nga adda dagiti tao a saan a makaluto iti aba, nagatel kano ti lutuenda. Idi ubingak pay, pinagkiwarnak ni apongko a baket iti ilutlutona nga aba ket kinunana a mabalinak kano nga agluto ta saan a nagatel diay kiniwarko.

Kontekstualisasion iti taraon

0
“No agsurat maipanggep iti taraon, saantayo nga agbuteng a ramanan ti aniaman a maidasar kadatayo (If you write about food, don’t be afraid to taste whatever food is before you)," kinuna ni Prof. Anna Christie Torres

Mangan Taku: Unang selebrasyon ng Buwan ng Kalutong Pilipino sa Kordilyera

0
Mahalaga ang pagtatampok ng kulinaryang katutubo upang hindi ito tuluyang maglaho sa paglipas ng panahon. Ang pagtatampok ng mga fusion food o paghahalo ng lokal at dayuhang kulinarya ay isang pag-aangkop sa nagbabago o impluwensyadong panlasa ng kasalukuyan gaya ng pizza ng Apayao. Ngunit mahalagang mabantayan ito para hindi mawala sa paglikha ng fusion.

Sinantolan ken ensalada a wombok

0
Daytoy inaramid ko itatta ket sabali gapu ta ready-made ti inusarko a buro a santol ken naapgad ti timplana. Isu a nagnayonak iti getta ti niog tapno sumam-it bassit ket mabalanse ti ramanna. Ingisak daytoy iti sibuyas, bawang, liempo ken sili a berde.

MAKAN A LA PINOY | Pancit Cabagan

0
Daytoy ket pananglagip kenni Randy Malayao, ti napapatay a NDFP consultant a columnist ti Nordis. Ti inkarina iti naudi a panagpasiarna iti opisina ti Nordis ket ilutuannakami iti Pancit Cabagan tapno maramananmi ti agdindinnamag a naimas a lutona. Ngem saanen a natungpal daydi a kari.

Zucchini-mangga-letsugas ensalada

0
Ti zucchini (American) wenno courgette (British) wenno summer squash ket maysa a klase ti karabasa a mabalin a dumanon iti maysa a metro iti kaatiddogna no matangkenan. Ngem kadawyan a maburasen no naganus pay a kasla kadakkel ti pipino.

MAKAN A LA PINOY | Sisig

0
Adu a klase ti mabalin nga aramiden a sisig ngem ‘tay orihinal a lapayag ken sungo ti baboy ti aramidentayo itatta. Insaganak daytoy sumagmamano nga aldaw sakbay iti panangselebrar iti panangpasangbay iti baro a tawen. Nasapa ti panangisaganak gaputa mabayag ti agiw-iwa iti babassit, ngem no adda ti food processor-yo ket nanamnam-ay bassit ti biagyo mainaig iti panagtadtadan. Malaksid iti lapayag ken sungo ti baboy, linaokak daytoy iti liempo tapno adda balanse iti taba ken lasag ti baboy.

MAKAN A LA PINOY | Manok a liningta iti soy sauce

0
By BRENDA S. DACPANO www.nordis.net Agusar ti sibubukel a manok para iti espesial nga okasion kas iti Paskua tapno napinpintas ti presentasionna no maidasar. Ngem mabalin...

MAKAN A LA PINOY | Lumpia a Shanghai

0
Naggapu iti China ti lumpia a Shanghai. Ti sao a lumpia ket naggapu iti Hokkien (Chinese) a lunpia. Maibalkot iti lumpia wrapper ti giniling a karne (manok, baboy, baka, pasayan). No dadduma ket malaokan iti ginadgad a carrots ken/wenno tinadtad a bulong ti wansoy (cilantro).

MAKAN A LA PINOY | Totilla

0
Ti tortilla ket flatbread a naggapu iti Mexico. Kangrunaan a ramen daytoy ti arina a mais ngem mabalin met ti wheat flour. Pannakatinapayda daytoy a pangbalkot iti burrito, quesadilla ken fajita.

MAKAN ALA PINOY | Irish Coffee

0
Naisar-ongkami ken ni lakay ken dagiti kakabsatna iti Mario’s tapno iselebrar ti panagkasangay ni ipagko. Nagorderkami iti beef steak ta kasla saanka a napan ditoy a restaurant no saanka a mangan iti agdindinnamag nga steak ken Mario’s Caesar salad. Adda iti menu-da ti Irish coffee isu a daytoy ti inorderko a drink, maibagay iti panawen a nalammin.

MAKAN ALA PINOY | Herbed chicken fillet

0
Daytoy ti kabiitan ken kasimplean a luto ti manok. Mabalin met nga aramiden daytoy iti naiw-iwa wenno sliced tuna ken dadduma pay a fillet karne, ikan wenno lames.

NEWS

FEATURES

2019 TOP STORY | Intensified attacks against democratic dissent

0
Stories of attacks against activists and people’s organizations ranging from red-tagging, filing of trumped-up charges, arrests, and murder filled our news site in 2019, demonstrating the worsening human rights situation in Northern Luzon.

OPINION

MULTIMEDIA

Global Action Against War with Iran in Baguio City

0
Baguio activists led the Global Action Against War with Iraq in the Philippines' Summer Capital to condemn the US war of aggression in Iran and other parts of the world. The group also called on the Philippine government not to get involved with the matter and pursue an independent foreign policy.

Editorial Cartoon

Editorial Cartoon