Tuesday, March 31, 2020

Makan ala Pinoy

Home Feature Makan ala Pinoy
cooking, food, recipes

Liningta a tulingan

0
Ti liningta wenno sinaing iti Tagalog ket maipreserba iti mabayag no la ket di mapaatianan bayat a malutluto. Kadawyan a maalseman daytoy iti pias; mabalin met nga alseman iti salamagi wenno suka, wenno saan a pulos nga alseman.

Bistro a nangpabaro iti burger ken mangimpleo iti PWDs

0
Saanko a maikompara ti black burger ti Blaqk Street Bistro ta awan pay met ti sabali a naramanak a black burger. Ngem segun iti naramanak, naimas ti burger-da. Iti amin a naramanak a burger, daytoy laeng ti husto kaniak ti timpla ti patty-na, saan a naapgad.

Sinalamagian nga aba

0
Adu ti agkuna nga adda dagiti tao a saan a makaluto iti aba, nagatel kano ti lutuenda. Idi ubingak pay, pinagkiwarnak ni apongko a baket iti ilutlutona nga aba ket kinunana a mabalinak kano nga agluto ta saan a nagatel diay kiniwarko.

Kontekstualisasion iti taraon

0
“No agsurat maipanggep iti taraon, saantayo nga agbuteng a ramanan ti aniaman a maidasar kadatayo (If you write about food, don’t be afraid to taste whatever food is before you)," kinuna ni Prof. Anna Christie Torres

Mangan Taku: Unang selebrasyon ng Buwan ng Kalutong Pilipino sa Kordilyera

0
Mahalaga ang pagtatampok ng kulinaryang katutubo upang hindi ito tuluyang maglaho sa paglipas ng panahon. Ang pagtatampok ng mga fusion food o paghahalo ng lokal at dayuhang kulinarya ay isang pag-aangkop sa nagbabago o impluwensyadong panlasa ng kasalukuyan gaya ng pizza ng Apayao. Ngunit mahalagang mabantayan ito para hindi mawala sa paglikha ng fusion.

Sinantolan ken ensalada a wombok

0
Daytoy inaramid ko itatta ket sabali gapu ta ready-made ti inusarko a buro a santol ken naapgad ti timplana. Isu a nagnayonak iti getta ti niog tapno sumam-it bassit ket mabalanse ti ramanna. Ingisak daytoy iti sibuyas, bawang, liempo ken sili a berde.

MAKAN A LA PINOY | Pancit Cabagan

0
Daytoy ket pananglagip kenni Randy Malayao, ti napapatay a NDFP consultant a columnist ti Nordis. Ti inkarina iti naudi a panagpasiarna iti opisina ti Nordis ket ilutuannakami iti Pancit Cabagan tapno maramananmi ti agdindinnamag a naimas a lutona. Ngem saanen a natungpal daydi a kari.

Zucchini-mangga-letsugas ensalada

0
Ti zucchini (American) wenno courgette (British) wenno summer squash ket maysa a klase ti karabasa a mabalin a dumanon iti maysa a metro iti kaatiddogna no matangkenan. Ngem kadawyan a maburasen no naganus pay a kasla kadakkel ti pipino.

MAKAN A LA PINOY | Sisig

0
Adu a klase ti mabalin nga aramiden a sisig ngem ‘tay orihinal a lapayag ken sungo ti baboy ti aramidentayo itatta. Insaganak daytoy sumagmamano nga aldaw sakbay iti panangselebrar iti panangpasangbay iti baro a tawen. Nasapa ti panangisaganak gaputa mabayag ti agiw-iwa iti babassit, ngem no adda ti food processor-yo ket nanamnam-ay bassit ti biagyo mainaig iti panagtadtadan. Malaksid iti lapayag ken sungo ti baboy, linaokak daytoy iti liempo tapno adda balanse iti taba ken lasag ti baboy.

MAKAN A LA PINOY | Manok a liningta iti soy sauce

0
By BRENDA S. DACPANO www.nordis.net Agusar ti sibubukel a manok para iti espesial nga okasion kas iti Paskua tapno napinpintas ti presentasionna no maidasar. Ngem mabalin...

MAKAN A LA PINOY | Lumpia a Shanghai

0
Naggapu iti China ti lumpia a Shanghai. Ti sao a lumpia ket naggapu iti Hokkien (Chinese) a lunpia. Maibalkot iti lumpia wrapper ti giniling a karne (manok, baboy, baka, pasayan). No dadduma ket malaokan iti ginadgad a carrots ken/wenno tinadtad a bulong ti wansoy (cilantro).

MAKAN A LA PINOY | Totilla

0
Ti tortilla ket flatbread a naggapu iti Mexico. Kangrunaan a ramen daytoy ti arina a mais ngem mabalin met ti wheat flour. Pannakatinapayda daytoy a pangbalkot iti burrito, quesadilla ken fajita.

NEWS

FEATURES

Tugon ng inaapi at gutom na mamamayan, #ProtestFromHome sa Lambak ng Cagayan

0
Tumugon ang Cagayan Valley sa pambansang panawagan na #ProtestFromHome at sa gitna ng malawakang lockdown ay pinatunayan ng ilang mamamayan na maraming paraan upang iparating ang mga hinaing at makatarungang kahilingan sa pamahalaan.

OPINION

MULTIMEDIA