Tuesday, March 31, 2020

Diaries from the field

Home Feature Diaries from the field

‘Whose land is this? Constructing counter-narratives through maps’

0
In just under six months of fieldwork, we saw the extreme and terrifying change of landscape in the affected areas: hundreds of trees were felled, creeks dried, and mountains flattened; this, despite claims from the Philippine government that New Clark City is “environment-friendly.”

Pagtaengan wenno pagnaedan?

0
Adu dagiti mabuybuya iti telebisyon nga itsura ti urban poor iti Manila ngem para ken ni Dandan daytoy ti umuna a gundaway a makakita ti balay dagiti pudpudno a nakukurapay nga umili iti syudad. Dagiti barung-barung a naaramid babaen iti pinagsisilpo a sim (yero), karkarton ken no ania pay ti mabalin nga isilpo tapno maaramid laeng a pagnaedan.

Pursuing self-reliance and socio-economic development in the Cordillera

0
For more than 30 years, the Center for Development Programs of the Cordillera strived and proved that an active and organized people’s participation is the key to achieving holistic development of communities. Importantly, the institution took this endeavor upholding the preferential service to the poor and disadvantaged, the respect of people’s rights and protection of the environment.

DIARIES FROM THE FIELD | The people who can call the Japanese Crested birds

0
If there is a big lesson to replicate from this practice is the appreciation of their higher level of consciousness on biodiversity.

DIARIES FROM THE FIELD | The Rural Noto Region of Japan: A mosaic of...

0
Learning from these experiences in Japan, as a future meister, much has to be done to contribute in providing solutions to the shared problems in the Globally Important Agricultural Heritage Systems. It is a long way to go, but the Noto people are proof of it.

Napateg a pannagna

0
Panggimong a serbisio ti kasapulanda nga ipaay koma ti gobierno kas ti libre nga edukasion dagiti ubbing, libre nga agas ken serbisio iti salun-at. Kasta met a maaramid koma ti farm-to-market roads ken agsuporta koma gobierno tapno dumur-as ti sistema ti agrikultura iti lugar. Dagita koma ti serbisio nga ipaay ti gobierno iti umili, saan a panagtalinaed dagiti militar iti komunidad.

Isang magsasakang edukador

0
Nagpunta ako sa isang pagtitipon ng magsasaka para makinig sa talakayan hinggil sa kasalukuyang problema ng manggagawang-bukid, manggagawa sa agrikultura at magsasaka sa bansa at sa Cagayan Valley. Dadaluhan ito ng mga lider mula sa iba’t ibang probinsya. Panauhin sa pagtitipon si Ka Daning Ramos, tagapangulo ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, upang magtalakay kung ano na nga ba ang pagtingin at pagsusuri ng kilusang magsasaka sa rehimeng Duterte.

Diaries from the field: Nadayaw ken natan-ok nga ipupusay

0
Maysa a bumarito, kaduana ti nanang ken auntie na ti nakipila a mangtan-aw iti bangkay ni Fr. Mark Ventura iti maudi a rabii a panaglamay idi May 6. Pilpiliten diay nanang ti barito a tan-awanna ti bangkay ngem nagwingiwing diay barito, ap-appoten ken punpunasenna ti luana. Saanna pulos a tinan-awan ti bangkay.

Napattopattok

0
Ni DONNA RABANG PETA www.nordis.net Maymaysa a sitio ngem nawarawara ti nakaitakderan dagiti kabalbalayan. Agiinnaddayo ken nadisso-disso ngem naaripuno ken nadagup kas maysa a komunidad. Napattopattok...

Panagdalliasat iti Cuaresma

0
Cuaresma, tiempo ti kalgaw, napudot! Panawen ti panaggatud ti tabako ken panagaapit ti mais kadagiti mannalon iti Ilocos, panawen ti panagtalon kadagiti dadduma a paset ti Kordilyera kas iti Kalinga. Iti dati a kalendaryo ti eskuelaan, koma ket tiempo ti bakasyon! Ngem sorry kadagiti estudyante iti kolehiyo ta naiyalis ti bakasyon iti tiempo ti panagtutudo. Kadagiti katoliko, ti Cuaresma ket tiempo ti panagayuno ken panagpinitensya, nangruna iti Semana Santa.

Panagkasangay

0
Cake, pansit, spaghetti, salad ken dadduma pay, gagangay a maidasar iti lamisaan kas panangselebrar iti panagkasangay. Iti baryo, gagangayen ti patupat, binagkal, ginettaan a pinaltaw wenno lubilubi ken dadduma pay nga aggapu iti mulmula iti arubayan, solb ti buksit!

NEWS

FEATURES

Tugon ng inaapi at gutom na mamamayan, #ProtestFromHome sa Lambak ng Cagayan

0
Tumugon ang Cagayan Valley sa pambansang panawagan na #ProtestFromHome at sa gitna ng malawakang lockdown ay pinatunayan ng ilang mamamayan na maraming paraan upang iparating ang mga hinaing at makatarungang kahilingan sa pamahalaan.

OPINION

MULTIMEDIA