Sunday, December 15, 2019

Diaries from the field

Home Diaries from the field
If there is a big lesson to replicate from this practice is the appreciation of their higher level of consciousness on biodiversity.
Learning from these experiences in Japan, as a future meister, much has to be done to contribute in providing solutions to the shared problems in the Globally Important Agricultural Heritage Systems. It is a long way to go, but the Noto people are proof of it.

Napateg a pannagna

Panggimong a serbisio ti kasapulanda nga ipaay koma ti gobierno kas ti libre nga edukasion dagiti ubbing, libre nga agas ken serbisio iti salun-at. Kasta met a maaramid koma ti farm-to-market roads ken agsuporta koma gobierno tapno dumur-as ti sistema ti agrikultura iti lugar. Dagita koma ti serbisio nga ipaay ti gobierno iti umili, saan a panagtalinaed dagiti militar iti komunidad.
Nagpunta ako sa isang pagtitipon ng magsasaka para makinig sa talakayan hinggil sa kasalukuyang problema ng manggagawang-bukid, manggagawa sa agrikultura at magsasaka sa bansa at sa Cagayan Valley. Dadaluhan ito ng mga lider mula sa iba’t ibang probinsya. Panauhin sa pagtitipon si Ka Daning Ramos, tagapangulo ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, upang magtalakay kung ano na nga ba ang pagtingin at pagsusuri ng kilusang magsasaka sa rehimeng Duterte.
Maysa a bumarito, kaduana ti nanang ken auntie na ti nakipila a mangtan-aw iti bangkay ni Fr. Mark Ventura iti maudi a rabii a panaglamay idi May 6. Pilpiliten diay nanang ti barito a tan-awanna ti bangkay ngem nagwingiwing diay barito, ap-appoten ken punpunasenna ti luana. Saanna pulos a tinan-awan ti bangkay.

Napattopattok

Ni DONNA RABANG PETA www.nordis.net Maymaysa a sitio ngem nawarawara ti nakaitakderan dagiti kabalbalayan. Agiinnaddayo ken nadisso-disso ngem naaripuno ken nadagup kas maysa a komunidad. Napattopattok kas kuna dagiti sumagmamano nga Ilokano. Daytoy ti ladawan ti Sitio Mamaga, Poswoy, Balbalan, Kalinga....
Cuaresma, tiempo ti kalgaw, napudot! Panawen ti panaggatud ti tabako ken panagaapit ti mais kadagiti mannalon iti Ilocos, panawen ti panagtalon kadagiti dadduma a paset ti Kordilyera kas iti Kalinga. Iti dati a kalendaryo ti eskuelaan, koma ket tiempo ti bakasyon! Ngem sorry kadagiti estudyante iti kolehiyo ta naiyalis ti bakasyon iti tiempo ti panagtutudo. Kadagiti katoliko, ti Cuaresma ket tiempo ti panagayuno ken panagpinitensya, nangruna iti Semana Santa.

Panagkasangay

Cake, pansit, spaghetti, salad ken dadduma pay, gagangay a maidasar iti lamisaan kas panangselebrar iti panagkasangay. Iti baryo, gagangayen ti patupat, binagkal, ginettaan a pinaltaw wenno lubilubi ken dadduma pay nga aggapu iti mulmula iti arubayan, solb ti buksit!

CONNECT WITH US

2,507FansLike
55FollowersFollow
602FollowersFollow
1,380SubscribersSubscribe

ILOCOS REGION

Church leads HR day commemoration in Pangasinan

The Promotion for Church People’s Response led the commemoration of the International Human Righths Day in Pangasinan with a mass and forum that tackled the people’s moral and spiritual responsibility to expose and act against social injustice.

CORDILLERA REGION

DPWH not part of planning for RTF-ELCAC road projects

The Cordillera regional office of the DPWH said they were not part of the planning for the road projects that the anti-insurgency task force is insisting on them to implement.

CAGAYAN VALLEY REGION

Groups demand accountability for rights violations in Cagayan Valley

Members of progressive groups in Cagayan Valley called for government accountability for its neglect of basic services and widespread rights violations on December 10, International Human Rights Day.