Sunday, December 15, 2019
Home Authors Posts by Brenda Dacpano

Brenda Dacpano

21 POSTS 0 COMMENTS

Ang ambag ng UP Baguio sa 2019 Creative City Festival ng...

Bilang bahagi ng UP Baguio sa selebrasyon sa ikalawang anibersaryo ng deklarasyon ng UNESCO sa Syudad ng Baguio bilang Creative City for Arts and Crafts, pinangunahan nito ang ilang aktibidad kapwa sa larangan ng akademiya at sining kasabay ng pagsasaalang-alang nito sa kabuhayan at kultura ng kinabibilangang komunidad.

Sinalamagian nga aba

Adu ti agkuna nga adda dagiti tao a saan a makaluto iti aba, nagatel kano ti lutuenda. Idi ubingak pay, pinagkiwarnak ni apongko a baket iti ilutlutona nga aba ket kinunana a mabalinak kano nga agluto ta saan a nagatel diay kiniwarko.

LUNSAD-AKLAT | Agaw Agimat: Parnaso ng Isang Bilanggong Politikal

Ang Agaw Agimat: Parnaso ng Isang Bilanggong Politikal ang ikalawang koleksyon ng mga tula ni Rene Boy Abiva o RBA na isang dating detenidong politikal.

Kontekstualisasion iti taraon

“No agsurat maipanggep iti taraon, saantayo nga agbuteng a ramanan ti aniaman a maidasar kadatayo (If you write about food, don’t be afraid to taste whatever food is before you)," kinuna ni Prof. Anna Christie Torres

Mangan Taku: Unang selebrasyon ng Buwan ng Kalutong Pilipino sa Kordilyera

Mahalaga ang pagtatampok ng kulinaryang katutubo upang hindi ito tuluyang maglaho sa paglipas ng panahon. Ang pagtatampok ng mga fusion food o paghahalo ng lokal at dayuhang kulinarya ay isang pag-aangkop sa nagbabago o impluwensyadong panlasa ng kasalukuyan gaya ng pizza ng Apayao. Ngunit mahalagang mabantayan ito para hindi mawala sa paglikha ng fusion.

Sinantolan ken ensalada a wombok

Daytoy inaramid ko itatta ket sabali gapu ta ready-made ti inusarko a buro a santol ken naapgad ti timplana. Isu a nagnayonak iti getta ti niog tapno sumam-it bassit ket mabalanse ti ramanna. Ingisak daytoy iti sibuyas, bawang, liempo ken sili a berde.

Ekstension ti kinabalido ti pondo kadagiti biktima ti martial law inaprubaran...

Inaprubaran ni Pres. Duterte ti joint resolution ti Kongreso maipapan iti extension iti kinabalido ti pondo para kadagiti biktima ti panaglabsing iti karbengan tao idi panawen ti Martial Law. Pinirmaanna ti Joint Resolution 04 idi Pebrero 22.

MAKAN A LA PINOY | Sisig

Adu a klase ti mabalin nga aramiden a sisig ngem ‘tay orihinal a lapayag ken sungo ti baboy ti aramidentayo itatta. Insaganak daytoy sumagmamano nga aldaw sakbay iti panangselebrar iti panangpasangbay iti baro a tawen. Nasapa ti panangisaganak gaputa mabayag ti agiw-iwa iti babassit, ngem no adda ti food processor-yo ket nanamnam-ay bassit ti biagyo mainaig iti panagtadtadan. Malaksid iti lapayag ken sungo ti baboy, linaokak daytoy iti liempo tapno adda balanse iti taba ken lasag ti baboy.

MAKAN A LA PINOY | Manok a liningta iti soy sauce

By BRENDA S. DACPANO www.nordis.net Agusar ti sibubukel a manok para iti espesial nga okasion kas iti Paskua tapno napinpintas ti presentasionna no maidasar. Ngem mabalin...

Martial Law victims agtultuloy ti dangadang laban iti tirania ken diktadurya

Nagtitipon dagiti biktima ti martial law, kakabagyan ken gagayyemda tapno rambakan ti nagun-odan iti pannakilabanda para iti hustisia ken indemnipikasion para kadagiti biktima ti panaglabsing iti karbengan tao. Naangay daytoy idi Hunio 16 iti Bantayog ng mga Bayani iti Siudad ti Quezon.

Makan a la Pinoy: Tsaa a samsamping

Nalabit a pamiliarkayon iti bunga ti samsamping a maidengdeng wenno mailaok iti buridibud. Ngem ti sabong daytoy ket mabalin nga aramiden a tsaa.

Ti politikal nga ekonomia ti taxi ken ti nangina a plete

NI BRENDA S. DACPANO www.nordis.net BAGUIO CITY — Ngimmaton ti plete iti taxi iti Siudad ti Baguio agsipud Marso, bulan a narugian ti panagpa-calibrate ti metro...

CONNECT WITH US

2,507FansLike
55FollowersFollow
602FollowersFollow
1,380SubscribersSubscribe

ILOCOS REGION

Church leads HR day commemoration in Pangasinan

The Promotion for Church People’s Response led the commemoration of the International Human Righths Day in Pangasinan with a mass and forum that tackled the people’s moral and spiritual responsibility to expose and act against social injustice.

CORDILLERA REGION

DPWH not part of planning for RTF-ELCAC road projects

The Cordillera regional office of the DPWH said they were not part of the planning for the road projects that the anti-insurgency task force is insisting on them to implement.

CAGAYAN VALLEY REGION

Groups demand accountability for rights violations in Cagayan Valley

Members of progressive groups in Cagayan Valley called for government accountability for its neglect of basic services and widespread rights violations on December 10, International Human Rights Day.