2 MIN READ
Ni BRENDA S. DACPANO
www.nordis.net

Nakatsambaak ti tulingan iti tiendaan ti Baguio ngem, ‘po unayen ti nginana, kasla kangina ti galunggong. Ngem kas ti dati nga ibagbagak, “ikidemmon ti gumatang ta saan met a makabussog ti kuarta.” Malaksid a daytoy ti inkarik a potluck-ko iti maysa a panagtitipon nga atendarak.

LININGTA A TULINGAN a naalseman iti kalangakang a salamagi. Photo by Brenda Dacpano

Ti liningta wenno sinaing iti Tagalog ket agbayag wenno maipreserba iti mabayag no la ket di mapaatianan bayat a malutluto. Kadawyan a maalseman daytoy iti pias ngem gapu ta nairana nga awan ti pias, inlutok daytoy iti kalangakang a salamagi. Mabalin met nga alseman iti suka wenno saan a pulos nga alseman.

Ramen:

2 kilo tulingan (wenno galunggong, tuna)
maysa tasa naglambongan iti salamagi
1 laya, pinitpit
2 sibuyas, naiw-iwa
1 ulo a bawang, pinitpit
paminta a narumek
¼ tasa asin
bulong ti saba (optional)

Panangisagana:

  1. Ikkaten dagiti bagis ken asang ti ikan, bugguan ken paik-ikan. Iwaen iti paurnos ti bagi ti ikan iti agsumbangir tapno sumagepsep ti raman ti rekado ken deppesen wenno pagdaplaten tapno nalaklaka a pagtutuonen.
  2. Ukisan dagiti kalangakang a salamagi, ipaburek daytoy iti 2 tasa a danum agingga maikkat ti tubbog ti salamagi wenno agarup 10 minutos. Sagaten ken ibelleng dagiti bukel.
  3. Sapsapuan iti asin dagiti ikan. Putipotan iti bulong ti saba ti tengngedna tano saan a maisina ti ulo iti bagi ti tulingan bayat a malutluto daytoy. Urnosen nga ikabil daytoy iti banga wenno nalawa ken napuskol a kaserola a naap-apan iti bulong ti saba. Ikabil amin ditoy dagiti dadduma pay a ramen ken bukbukan iti danum a kalalainganna a malipus ti ikan.
  4. Ilambong iti kalalainganna nga apuy iti 2-3 oras wenno agingga daddani maatianan.
  5. Idasar a kakuyog ti nabati a naglambongan kas sawsawan. # nordis.net

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.