Home ARTICLE Opinion Ang sanggol na isinilang sa dampa

Ang sanggol na isinilang sa dampa

326
0
3 MIN READ
By RUDY D. LIPORADA
www.nordis.net

Maniniwala ka ba kung sasabihin kong
Sa ating pagdurusa’s may isang Sanggol na isinilang
Sa isang maralitang dampa
Upang iligtas sa pagdarahup ang sambayanan?

Maniniwala ka ba na ang kanyang mga magulang
Ay mga maralita na  itinakwil ng lipunan
Kaya sila’y nasadlak na lamang
Sa marusing na sulok na malayo sa kabihasnan?

Nung iniluwal, Siya’y nangatog sa nanunuot na ginaw
Napawi lang ng pirasong kakarampot na saplot
Na marusing man at gulagulanit
Ay naging sapat matawag man lang na kumot.

Nang maipamalitang mayroon na ngang bagong datal
Na Sanggol  sa mga karatig na liblib na mga pook
Tumalima ang mga nanlilimahid upang dumagsa
Sa dampa na siyang kaligtasan nila’y magiging moog.

At ang isang maluningning na tala
Ay pumaalinlang sa silangan ng kalangitan
Upang maging gabay ng mga hari na nais magpugay,
Magbigay ng mga handog at papuri sa Kanyang kaarawan.

Taliwas naman ito sa damdamin ng tulad ni Herodes
Na ng mabalitaang mayroon ngang isinilang na tagapagligtas
ang mga marurungis, mga nasiphayo, buhay ay nadayukduk;
buhay Niya’y kailangang kitilin, ulo Niya’y matagpas.

Nguni’t dahil hindi maituring kung sino Siya’t nasaan,
Ang mga Herodes at kanilang mga galamay ay nanalasa,
Iwinasiwas ang kanilang mga sandata, sa kanilang kabulagan,
Upang dumanak ang dugo ng dagsang inosenteng kawawa.

At siya’y umusbong upang sa simula
Ay nakipagtagisan ng talino noong siya’s isang pang paslit
Sa mga naturingang mga Pharisees,
mayayaman at nasa gobyernong nais nila’y laging giit.

Na ang kanilang laging iginigiit
Ay para sa kanilang kapakanan, nungkang para sa mamayan
Na nagdulot ng kapariwaraan sa sambayanan
Habang sila lamang ang nagtamasa ng kayamanan.

At Siya’y humayo sa kapatagan, mga bulubundukan
At nagpunla ng mga aral na kailangang magtulungan,
Magkaisa ang  bawat isa sa sambayanan
Dahil nasa palad nila lamang ang kanilang kaligtasan.

Para mga nahubaran dahil sa kahirapan,
Atas niya’y tulungang magkadamit ang mga hubad.
Sa mga gutom at uhaw dahil sa pagdarahop,
Atas niya’y lamanan ang sikmura nga mga kapos-palad.

Nanawagan Siya sa mga nagnais na mga maralita
Na tulungan Siya sa Kanyang simulain,
Iwanan nila ang kanilang pangingisda, kahit anupaman,
Paniniwala para sa sangkatauhan ay kilalanin.

At sa tugatog ng tunay na pagmamahal
Para sa kapwa at buong sanglibutan,
Kailangang kalimutan ang sarili
At sukdulang ialay ang lahat maging kamatayan

At para sa mga nakulong dahil sa kanilang adhikain,
Atas Niya’y bisitahin ang mga nasa piitan
Isama na ring bisitahin ang mga napiit,
Mga nasadlak sa krimen dahil sa hirap at kagipitan

At ang mga nasa poder na tulad ni Pilato
Ay nangambang sa mga aral Niya’y sila’y tumiwarik,
Naniwala at sumang-ayon sa mga sumbong
Ng mga Pharisee’t Hudyong takot sa aral Niyang Hasik.

Mula sa halik ng tulad ni Hudas
Na kapalit ng mga pilak  Siya’y ipinagkanulo,
Siya’y kinurunahan ng tinik, hinagupit,
Nalaslas ang mga balat at nagtungo sa Kalbaryo.

Doo’y Siya’y ipinako sa krus sa pagbubunyi
 ng mga Hudyong di inabot ng Kanyang mga aral
kayat pinatawad pa rin Niya sila
“di nila alam…” sambit niyang gumagaralgal.

At sa gitna ng mga pagtangis ng mga naniwala,
Hininga Niya’y nalagot, sa krus Siya’y nakasampay.
Tagos na tagos sa puso ang pagkalumbay,
Ng mga marurungis, mga nasiphayo, nadayukduk sa buhay.

Nguni’t Kanyang diwa’y muling nabuhay,
Libo-libo mang taong singkad ang lumipas o lilipas.
Diwa’y umapaw, tumingkad, umikot
Sa sanglibutan, tumining ng walang pagkakupas.

Diwa’y pagmamahal sa kapwa, sa kapwang
Marurungis, mga nasiphayo, nadayukduk sa buhay
Na nalublub sa mga pighati at kahirapan
Dahil sa mga mapagsamantalang walang humpay.

Diwang pilit na pinapagtakpan
Ng mga lihis na kaalaman at mga saling taliwas
Upang ang diwang tunay ay mabura, mapalabnaw,
Mailihis, sa isip ng mga dukha ay maiwas.

Nguni’t diwa Niya’y humuhulagpos –
Katotohanang: may mga api at may mga nang-aapi.
Diwa Niya’y matining-
Ang kaligtasan ay sa pag-aalsa ng walang hunos-dili.

Ang pag-aalsa ng sanglibutang api,
Kasama na ang mga nasa Inang Bayang Pilipinas
Ang siyang diwa Niyang ikinabuhay at ikinamatay
Kahit ilang taong man ang nakalipas.

Kaya’t ng maipamalitang diwa Niya’y katotohanan
sa mga karatig na liblib na mga pook
Tumalima ang mga nanlilimahid upang dumagsa
Sa dampa na siyang kaligtasan nila’y naging moog.  # nordis.net

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.