2 MIN READ
Ni BRENDA S. DACPANO
www.nordis.net

Maikapaminpaten daytoy nga apitko iti aba a naggapu iti Bicol nga immulak iti masetera. Indengdengko, inlaingko, inlaokko iti sinigang ken itatta ket sinalamagiak.

Adu ti agkuna nga adda dagiti tao a saan a makaluto iti aba, nagatel kano ti lutuenda. Idi ubingak pay, pinagkiwarnak ni apongko a baket iti ilutlutona nga aba ket kinunana a mabalinak kano nga agluto ta saan a nagatel diay kiniwarko. Ngem aginggana awan ti sientifiko a basaran ket saanak a mamati. Ti panagkunak ket nalabit a nasadut laeng nga agluto dagitay agpampambar a saanda a makaluto iti aba. Adda met a talaga dagiti klase ti aba a nagatel ngem maikkat ti katelna no maibilag wenno maipamaga. Kastoy ti ar-aramiden dagiti am-ammok a Bicolana. Adu metten ti magatang a nagangon a bulong ti aba iti tiendaan ti Baguio ken kadagiti supermarket.

Ti inapitko nga aba ket imbilagko iti kaguddua aldaw sakbay ko a minurian. Nagguantesak sakbay a nagnatengak tapno saanak a magatelan. Ti calcium oxalate (natural a pestisidio) a linaon ti aba ti mangpagatel ditoy.

SINALAMAGIAN NGA ABA. Maawagan met laeng a pinaksiw wenno paksiw nga aba. Kadawyan a luto iti aba dagiti Ilokano. Photo by Brenda Dacpano.
Ramen:
 • 4 kapuon nga aba ken bagasna
 • 1 sibuyas, naiw-iwa
 • 2 pulgada a laya, napitpit
 • 4 sili a berde a pangsigang (optional)
 • ¼ tasa korus (optional)
 • bugguong a pangtimpla
 • ¼ tasa tubbog/extract ti salamagi a bunga
Pamay-an:
 1. Bugguan, ukisan ken putden iti agarup dua pulgada kaatiddog dagiti ungkay ti aba. Ukisan ken iw-iwaen met dagiti bagasna.
 2. Bugguan manen daytoy ken iluto iti banga wenno kaserola. Nayunan iti sibuyas, napitpit a laya ken bassit a danum. Ilaok metten ditoy ti digo ti bugguong, sagpaw (no adda) ken sili a pangsingang (no agusar). Kaluban ken pagbureken iti kalalainganna a pudot wenno apuy. Kiwaren sagpaminsan.
 3. Mabalin a solo nga awan sagpawna wenno sagpawan iti korus, daing a munamon, tinuno nga ikan/lames wenno karne.
 4. Iti sabali a kaserola, ipaburek ti bunga ti salamagi.  No limmuknengen ti salamagi, segsegen ken sagaten. Ilaok ti tubbog ti salamagi iti aba no nalammuyoten wenno naluton ti aba. Lutuen pay iti agarup lima a minutos sakbay nga adawen.# nordis.net

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.