Home ARTICLE Ilocano MAKAN A LA PINOY | Pancit Cabagan

MAKAN A LA PINOY | Pancit Cabagan

299
0
2 MIN READ

By BRENDA S. DACPANO
www.nordis.net

PANCIT CABAGAN. Ti nalatak a pancit ti ili ti Cabagan iti Isabela a linuto ti kaanakan ni Randy Malayao. (Photo by Brenda S. Dacpano)

Pancit Cabagan ti nalatak nga awag ditoy ti kaaduan ngem maawagan met a Pancit Ybanag/Ibanag.

Iti ipapanmi iti ilina a San Pablo idiay Isabela iti maudi a pammadayawmi kaniana, inlutuannakami ti Pancit Cabagan diay kaanakanna a lalaki. Naimas ti inluto ti kaanakanna ngem awan met ti pangikumparaanmin ta saanmi met naramanen ti lutona.

Segun iti dati a naramanak ken kadagiti panagsukisok, ginisa daytoy a pancit a naaramid manipud iti ili ti Cabagan iti Isabela. Agramen iti karne ti baboy, bawang, sibuyas, repolio, bell pepper, carrots, bulong ti sibuyas ken natimplaan iti soy sauce, patis ken paminta. Naglambungan iti tultulang ti baboy ti nausar ditoy tapno naramraman ken nausar met laeng ti naglambungan a pinangdilnak iti noodles. Naparabawan iti lechon carajay (kas met la lechon kawali) ken liningta nga itlog ti pugo. Maidasar daytoy nga adda pasurotna a pangtimpla a tinadtad a sibuyas, soy sauce, sili ken perres a kalamansi. Kaar-arngi daytoy ti Pancit Canton. Ti Pancit Cabagan ket makuna a karibal ti pancit batil-patung ti Tuguegarao.

Ti pancit Cabagan ket nagtaud iti Chinese, segun iti panagsukisok ti Isabela State University Socio-Cultural and Higher Education Research Department idi 1987. Adda ti grupo dagiti negosiante a Chinese manipud iti Amoy (Xiamen itatta idiay China) a simmanglad idiay Aparri, Cagayan. Maysa kadagitoy a negosiante ni Sia Liang ken maawagan met laeng a Dianga, ti nangiyam-ammo iti pancit idiay Cabagan. Nangasawa ni Dianga iti Filipina nga agnagan iti Augustina Deray Laddaran ket nangibangonda iti panciteria idiay Cabagan sakbay iti gerra. Nagaramid ni Dianga ti bukodda a miki noodles. Ti masa (dough) a primera klase nga arina ket linaokanna ti dalayap. Ti orihinal a ramen ti Pancit Cabagan ni Dianga ket addaan ramen a hibe/hibi wenno daing a pasayan wenno karne ti baboy, bugguong, soy sauce, mantika ken naglambungan iti tulang ti baboy.# nordis.net

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.