STATEMENTS | Ited ti rumbeng a serbisio ken umannatup a tulong kadagiti umili a biktima ti Bagyo Ompong, saan a militarisasion

Ti TUMAKDER-ALAYANSA TI MANNALON TI ABRA
www.nordis.net

Itay napalabas a bulan ti Setiembre, dinalapus ti Bagyo Ompong ti intero nga Amianan a Luzon a nagresulta iti nakaro a didigra kadagiti umili kangrunaan kadagiti marigrigat. Adu nga umili ti naapektaran ken nagsagaba gapu ti perdision manipud iti didigra nga insangbay ni Ompong.

Segun iti datos ti Provincial Disaster Risk Reduction Management Council (PDRRMC) agdagup iti 5,992 nga indibidual ti nakaro a naapektaran wenno 1,567 a pamilia a naggapu iti 74 a barangay. Ti 68 kadagitoy a pamilia ket miembro ti 4Ps. Bayat a P34.8 milyon dagiti lugi ti mannalon ti Abra gapu iti didigra.

Adu kadagiti agkasapulan nga umili nga saan a nakaala ti relief goods.

Daytoy a didigra ket adadda a nangpakaro iti siguden a kinarigat a sagsagabaen ti mannalon, mangmangged-talon ken mangngalap. Adu kadakami ti saan a nakapagtrabaho, adu ti nadadael a pagtatalonanmi, kapagayan, mulmula, ken balbalay. Gapu iti nasaknap nga epekton ti bagyo, kasapulan nga agremediokami ti uppat a bulan tapno adda ti maigatang ti makan.

Nanayunan pay ti sagsagabaen dagiti umili kangrunaan kadagiti nasulinek a barbarangay gapu iti nakaro a militarisasyon. Segun iti kapadasan dagiti taga-Malibcong ken Sallapadan, maistriktoan dagiti umili nga aggatang iti abastoda babaen kadagiti kameng ti 24th IB ti Philippine Army a nakadestino iti lugarda, gapu ta “dagitoy kanu ket supply dagiti NPA”.

Malaksid iti daytoy a pammabasol dagiti soldado, malimitaran pay ti garaw dagiti umili. Dagitoy nga araramiden ti 24th IB Philippine Army ket nalawag a pananglabsing ti pangtao a karbengan ken komunidad. Nainget a kondinarenmi dagitoy nga aramid dagiti militar! Daytoy nga aramid ket mangpatay iti tattao iti bisin!

Nainget pay a kondinarenmi ti nakaru a burukratismo ken korapsion ti gobierno probinsial, karkaro dagiti pulitiko nga agtartaray para iti eleksion 2019. Kasanu a maidanun a sigud ti tulong kadagiti agkasapulan nga umili nu kasapulan pay laeng a mangalaka nga umuna iti permit manipud iti militar ken kapitolio? Ti problema, pagpasapasaan ti gobierno-probinsial ken militar ti mangted iti permit. Uray line agencies ti gobierno ket kasapulan pay kanu ti permit nagapu governor’s office! Sumagmamano nga NGOs, agencies ken indibidwal ti nadismaya ken saanen a nagtuloy a nangted ti tulong kadagiti umili gapu iti kastoy a patakaran.

Mano a bulanen ti napalabas ngem agingga kadagitoy ket naruay pay laeng a biktima ti awan pay pulos naawatna a tulong manipud iti gobierno. Karaman kadagitoy ket ti ili a Sallapadan, Lacub, Licuan-Baay, Malibcong, Tubo ken dadduma pay. Nu adda man naikkan idi kalkalpas ti bagyo ket sumagmamano laeng ken nagameran pay iti politika. Dagiti relief packs a naggapu iti national government ket maipagarup a nai-repack ken napigketan iti sticker a “JOY HELPS”.

Saan kuma gameran iti politika ti aniaman nga itulong kadagiti biktima agsipud ta dagitoy ket buwis dagiti umili a rumbeng laeng nga agsubli kadakuada babaen ti serbisyo. Karbengan nga dagiti biktima ti didigra ti tulong. Daytoy a tulong ket awan kuma ti kondisionna. Saan kuma nga parigaten pay ti gobyerno ti tattao nga mangala iti emergency shelter assistance ken daduma pay nga ayuda magapu iti ahensia ti gobierno.

Gutigotenmi ti gobierno-probinsial ken national nga ipaayda ti umno ken umannatup a tulong kadagiti biktima ti Bagyo Ompong. Kiddawenmi a mangipaay ti gobierno-probinsial iti financial assistance kadagiti umili a nadadael ti balbalay ken taltalonda manipud iti pondo ti RA 7171 ken RA 8240. Haan kuma nga lappedan ti gobyerno dagiti NGO’s ken indibidwal a mangited ti tulong kadakami a nakurapay.

Ited ti umannatup a tulong ken serbisio kadagiti umili!
Isardeng ti militarisasion iti kaawawayan!# nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.