Home Opinion Columns Makan a la Pinoy: Pinaksiw ken ginettan nga oriles

Makan a la Pinoy: Pinaksiw ken ginettan nga oriles

152
0
< 1 MIN READ

Ni BRENDA S. DACPANO
www.nordis.net

Nabayagen a makaramramanak ti ginettaan a tulingan ngem saanak met a makatiemtiempo idiay tiendaan. Ngem adda naranaak a sadiwa nga oriles isu nga isun ti ginatangko.

GINETTAAN NGA ORILES. Oriles nga impaksiw iti kalangakang a salamagi ken ginettaan iti niog. Photo by Brenda S. Dacpano

Nasaysayaat no maipaksiw pay ti ikan iti suka wenno pias, ngem kalangakang a salamagi ti inusarko tapno sumam-it bassit ti ramanna.

Ramen:

1 kilo oriles, naiw-iwa
5 sili a berde
½ tasa salamagi a kalangakang
laya
bawang
sibuyas
paminta
¾ tasa patis
getta ti 1 niog, isina ti umuna a pespes
1 tasa getta ti niog, maika-2 a pespes

Panangisagana:

1. Bugguian ti oriles ken paik-ikan

2. Iti banga, ikabil amin a ramen malaksid iti umuna a pespes a getta ti niog. Kaluban ken ipaburek iti kalalainganna nga apuy.

3. No nagbureken, pakapsuten ti apuyna.

4. No dandanin maatianan, ikabil ti umuna a pespes a getta ti niog. Bay-an nga agburek iti sumagmamano a minutos sakbay a patayen ti apuy.

5. Idasar a napudot kakuyog ti innapuy. # nordis.net

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.