Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Hulyo 1, 2017
ACROSS
1 ipakalat (Tag)
11 kabiserang bayan ng Marinduque
16 hindi na bale (Ilok)
17 ehe, o dugtungan ng dalawang gulong (Eng)

18 Alcoholics Anonymous (abbrev)
20 kumpol ng sari-saring sangkap (Eng)
22 kabiserang bayan ng Zambales
24 mas magalang kaysa “Damn!” (Eng)
25 tamad (Ilok)
26 gallon (abbrev)
27 dumi (Pang)
28 noon (Ilok)
31 isuko ang kontrol (Eng)
32 katambal ng prop
34 bayan sa Ilocos Norte karatig ng Dumalneg
35 veranda o patio na may bubong (Hawaiian)
36 grabeng ingay (Eng)
37 bahagi ng katawan na panglakad (Tag)
40 ngayon na (Ilok var)
41 laboratoryo
42 country code ng Andorra
43 higop (Ilok)
45 kwento ng mga kabayanihan (Norse > Eng)
46 baligtad ng Out
47 itlog (Eng)
48 huli sa oras (Eng)
49 hindi (Eng var)
50 lumakad (Ilok)
52 gamit sa paglalaba (Sp > Pil)
54 kumpol ng mga bituin, o halimaw ng dagat (Gr)
56 simula (Ilok)
57 salita (Kankanaey)
61 lungga (Eng)
62 ___ Pinas: syudad sa Metro Manila
64 itlog ng lisa (Eng)
65 maigsi (Ilok)
67 palayaw nina Bartolome at Barton
68 mineral na sagana sa metal (Eng)
69 maling pag-aangkop (Eng)
74 oo (sa ilang bahagi ng Kalinga)
75 ekspresyong hawig sa “Oh my God” (Eng)
76 tipo ng hydrogen na mahalaga sa teknolohiyang nuklear
78 ______ Reyes, popular at militanteng lider ng BAYAN
79 nagka-interaksyon (Eng)

DOWN
2 pahabol-sulat (abbrev)
3 anti-aircraft artillery (abbrev)
4 pirma (Tag)
5 tuyot, gaya ng dahon sa tagtuyot (Ilok)
6 tuwa (Tag)
7 butas (Ilok)
8 Vietnam, sa salitang GI vet
9 klase ng beer na matapang at mapait (Eng)
10 kada (Lat > Eng)
11 bayan ni Marcos sa Ilocos Norte
12 kemikal na nahaluan ng oxygen (Eng)
13 sa paraang malakas, kung sa tunog o boses (Eng)
14 sentro (Eng)
15 nadulas (Ilok)
19 direksyong timog (Ilok)
21 simbolo ng elementong arsenic
23 malamlam na liwanag ng bukang liwayway (Ilok)
28 sila (Ilok var)
29 bayan sa Albay na napabantog sa Cagsawa ruins
30 ginhawa (Ilok)
33 bayan sa Rizal na lokasyon ng Camp Capinpin
34 pang-ilalim na suot ng pari (Eng)
36 bayan sa Iloilo karatig ng Anilao
37 Pepe and _____, sa mga lumang aklat ng Grade 1
38 maglagay ng pataba (Ilok)
39 sasakyan sa himpapawid, hawig sa helikopter (Eng)
41 lihim (Ilok)
44 taong nagsisisi sa kasalanan (Eng)
47 isang nilalang, sa lumang metapisika
51 baril (Eng)
53 banig (Ilok)
55 bayan sa Maguindanao karatig ng Buldon
58 balikat (Ilok)
59 pinatuyong balat (Ilok)
60 isuot (Ilok)
62 sa susunod (Eng)
63 hindi nagpapakita ng sakit o emosyon (Gr > Eng)
66 Sa Taon ng Panginoon (Lat abbrev)
67 pigilan o bawasan ang tindi (Eng)
70 allowable daily intake (abbrev)
71 pluma (Eng)
72 palayaw ni Haring Tutankhamun ng Egypt
73 prutas ng niyog, mani, atbp (Eng)
77 Gitnang Silangan (Eng abbrev)#

Sungbat ti Hunyo 24, 2018

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.