Editorial: Naananay a Pangkabiagan

Malaksid ti nasalun-at ken natalged nga aglawlaw, kasapulan ti tunggal indbidwal ti naananay a pangkabiagan a mangted ti disente ken napnoan dignidad a panagbiag. Iti benneg ti mannalon, kabatog daytoy ti naananay ken bukod a daga a masukay, usto a tangdan, tulong iti produksion ken nainkalintegan a presio ti produkto. Kadagiti met mangmangged ken empleyado, kapapatgan ti pannakaipaay ti umno ken rumbeng a sweldo ken benepisyo.

Kadaytoy laeng a lawas, nagbalin a nabara a diskusyon iti social ken broadcast media ti rakurak ti National Economic Development Authority (NEDA) a mabiagen ti pamilia nga addaan lima a kameng iti P10,000 a badyet binulan. Kas pammaneknek, inpakita pay ti ahensia ti panakabingay-bingay ti nasao a gated ken nakailatangan nga inaldaw-aldaw a kasapulan ti pamilia.

Pudno nga adda dagiti pamilia a mabiag iti kastoy a badyet, kinaagpaysona iti Pilipinas, adu ti mabmabiag iti nababbaba pay ngem P10,000 iti binulan. Sabali pay a tungtungan no maibilang kadi a disente ken mapnekda iti kasasaadda. Ngem saan nga usto a kunaen ti NEDA a saan dagitoy a napanglaw.

Iti laksid ti depenisyon ti Philippine Statistic Authority a saanen a marigrigat ti pamilya nga addaan pastrek a P9,064 kada bulan (poverty threshold), sabali ti adda iti realidad. Ti pangibasbasaran ti gobierno a numero ket adayo iti pudno a marikrikna ti tunggal Pilipino.

Ti kangrunaan nga isyu ditoy ket ti panangilimed ti gobierno ti usto a kinasaknap ti kinarigat babaen ti panangdakamat ti nababa a poverty threshold. Kastamet a panangikalintegan ti dagsen ken nayon a gastos nga inpaay ti TRAIN Law.

Iti Ilocos, dumanonen ti P863 ti inaldaw (P25,890 iti binulan) a kasapulan ti maysa a pamilya ti mannalon nga addaan lima a kameng tapno naananay a mabiag basar iti sarbey nga insayangkat ti grupo nga STOP Exploitation. Kadadakkelan a bilang ti mannalon ket nakakategorya ken ikonkonsiderada ti bagida a marigrigat.

Ket gapu iti nasaknap a panangbabalaw, dimmepensa ti ahensia ken ipablaakna a P42,000 ti pudno a kasapulan tapno mabiag a disente ti nasao a kadakkel ti pamilia. Basar daytoy, kasapulan ngarud nga adda ti pastrek dagiti nagannak a P1400. Ngem adayo a mapasamak daytoy ti kasasaad a P273 laeng ti abereyds a kababaan a sweldo iti rehiyon segun iti Department of Labor and Employment – National Wage and Productivity Commission.

Isu nga uray agtrabaho ti tallo a kameng ti pamilia ket agkurang latta ti P581 a mapastrekda ti inaldaw. Nainayon pay itatta a tawen ti dagsen nga impaay ti TRAIN law ti administrasyon a Duterte.

Saan nga usto a mabiag laeng ti maysa a pamilya gaputa ti rebbengen ti gobierno ket ipaay ti maysa a disente ken napnoan dignidad a panagbiag iti tunggal umili. Nalawag nga ipakpakita, uray mismo ti datos ti gobierno nga usto ken nainkalintegan ti kiddaw dagiti mangmangged ken empleyado a maipangato ti sweldoda.

No pudno ti kuna daytoy a rehimen nga addaan isuna ti “tured ken panangisakit” (tapang at malasakit), awan panagduadua koma ngarud nga ipaayna ti P750 a minimum wage kadagiti mangmangged ken P16,000 para kadagiti empleyado. # nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.