Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

HUNYO 17, 2018

ACROSS
1 gamit sa pangisda (Tag)
6 bayan sa Leyte na kaharap sa Samar
14 pagkabalam (Tag)
15 matinding pagkawala ng ulirat (Gr > Eng)

16 makulay na pamilya ng bayawak
17 sauli (Tag)
18 salapi sa seremonyang kasal (Sp > Pil)
19 mga sukat (Eng)
20 balat ng maliit na hayop (Eng)
21 sitwasyong ipit (Eng)
24 ginawang manhid (Eng)
25 pagtambang (Ilok, Ibanag)
29 bayan sa La Union na base ng mga Aspiras
30 Muhammad ___, bantog na boksingero
33 gumaod (Eng)
35 gud __: magandang umaga sa txt
36 itinatag ang KKK noong 1896, ang ___ naman ay 1969
39 pinakamabungang parte ng pagsasaka (Pil)
41 kolonya dati ng France sa America
43 bayan sa Bohol karatig ng Loboc
44 palayaw nina Samuel, Samantha atbp.
45 maliit na usli (Eng)
46 hindi araw (Tag)
48 gantimpala (Ilok)
50 gallon (abbrev)
51 bayan sa Albay karatig ng Ligao
52 exampli gratia (Lat abbrev)
54 pampuno sa kulang (Sp > Pil)
55 heneral (Eng abbrev)
56 mag-krus bilang bendisyon (Lat > Eng)
58 gamot (Ilok)
60 daan ng tren (Eng)
63 probinsya karatig ng Apayao (2 salita)
67 kamay (Ilok)
70 likas na hilig (Ilok)
71 katambal ng prop
72 katutubo sa South Cotabato
74 si Mickey na gawa ni Disney
75 paghalik sa kamay (Sp > Pil)
76 suri sa mga libro-de-kwenta (Eng)
77 tinatasa (Eng)
78 palaging sumagi sa isip (Eng)

DOWN
1 laboratoryo (pinaiksi)
2 talo (Ilok)
3 hindi tama (Tag)
4 bagay na gumagalaw sa radar screen (Eng)
5 dumi (Pang)
6 pagkabagot (Eng)
7 bayan sa Cavite karatig ng Tagaytay
8 planggana (Eng)
9 hindi masipag (Tag)
10 ngunit (Ilok)
11 bukana ng bakuran (Eng)
12 badya ng masama o mabuti (Lat > Eng)
13 nakakarindi (Eng)
15 rehyon sa silangang Mindanao
21 kadios (Eng)
22 marka ng panahon na dating AD (abbrev)
23 bayan sa Northern Samar na may istorikal na simbahan
26 bayan sa Surigao del Norte karatig ng Placer
27 angkop na sakahin (Eng)
28 palayaw ni Teodoro
31 yabang (Ilok)
32 panganay (Ilok)
34 sabaw (Ilok)
36 kung, kapag (Ilok)
37 pangtangan ang kamay, panglakad ang ___ (Tag)
38 ekspresyon ng pagdiriin (Ilok)
40 magpataw (Eng)
42 anti-aircraft artillery (abbrev)
47 Bachelor of Science (abbrev)
49 halamang nakakain mula ugat hanggang dahon (Ilok)
52 palawit sa tenga (Eng)
53 spacecraft ng Europe na dumalaw sa Halley’s comet
56 sigaw ng protesta (Eng)
57 hindi (Scot > Eng)
59 pang-18 letra sa alpabetong Greek
60 mga damit ng hukom at pari (Eng)
61 simbolo ng elementong arsenic
62 nanay namin (Ilok)
64 hindi na uso (Tag)
65 responsabilidad (Lat)
66 pangkarga sa mga bote (Eng)
67 ubos (Ilok)
68 moda (Eng)
69 baliktad ng ‘dating’ (Tag)
72 tarheta (Eng)
73 ito’y (Eng) #

Sungbat ti Hunyo 3, 2018

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.