Makan a la Pinoy: Tinenneb a dalag

Ni BRENDA S. DACPANO
www.nordis.net

Ti dalág ket pangkabuklan nga awag iti Ilokano ti mudfish wenno snakehead murrel. Gelegele ti awag iti Pangasinan. Masarakan iti danum a tamnay iti waig, karayan, pupokan ken no dadduma kadagiti kapitakan iti taltalon. Iti Ilokano, adda kaibatoganna a nagan iti nadumaduma a tukad ti biag daytoy a lames. Maawagan a bontiék wenno burikekkék, burikίkkίk no bassit pay; burίkaw wenno buriίkaw no dakdakkelen. Iti Cagayan ken kaaduan a paset ti Cagayan Valley, maawagan met laeng iti dalag wenno attasi.

Adu ti wagas iti panangisagana iti dalag. Mabalin nga iluto a sinigang iti sabonganay a maalseman iti paboritoyo a pangalsem kas ti salamagi (bunga, sabong, uggot), pias ken dagiti artificial a naka-sachet. Mabalin nga iluto a pesang dalag, sarsiado, adobo, naipugon wenno tinuno. Ti all-time Ilocano favorite ket ti tinnenneb a dalag. Naimas met nga aramiden daytoy a buro, a paborito a delicacy iti Pangasinan, Pampanga ken paset ti Mindanao.

Tinuno a dalag

Tinenneb

Maysa nga authentic a sida nga Ilocano manipud iti balikas a tennéb, ti proseso ti panangpatibker ken panangmuli iti landok babaen ti panangipapudot iti metal iti nangato a temperatura ken dagus nga irareb iti nalamiis a danum.

Daytoy ket 2-in-1 dish ta addan ti tinuno a dalag ken adda pay ti bottomless a sabaw. Saan a komplikado daytoy nga isagana ta ti laeng dalag ti ituno.

Pitpiten ti ulo ti tinuno a dalag tapno rumuar ti ramanna sakbay nga ikabil iti dakkel a malukong. Igalipan met iti lasona wenno sibuyas, ipitpitan ti laya ken salamagi a bunga wenno aniaman a kayatyo a pangalsem wenno igalipan iti kamatis. Bukbokan iti agburburek a danum. Timplaan iti asin ken sili a sairo, no agusar. Ti bagi ti tinuno a dalag ket mabalin a kasdiaynan a kanen wenno isiwsiw iti bugguong a naperresan iti kalamansi wenno ilaok met laeng iti tinenneb. No naibusen ti digo ti tinenneb, rim-iten manen ti ulo ti dalag ket bukbukan manen ti agburburek a danum. Nayonan ti alsemna a kamatis wenno salamagi ken timplaan manen iti asin wenno patis. Tapno nanannanam, laokan ti korus a daing.

Mabalin met nga usaren ti nakapetan iti lumot a bato imbes a tinuno a dalag para iti tinenneb. Ngem siguraduen a naggapudaytoy iti nadalus a waig wenno karayan. Ituno iti uging ti linumot a bato. Ti pamay-an ket kas met laeng iti tininneb a dalag.# nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.