Panangibunong ti 4Ps Card, awanan urnos

Ni SHERWIN DE VERA
www.nordis.net

BAGUIO CITY – Saan a nalappedan dagiti benepisyaryo ti Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) iti daytoy a lugar nga iyebkas ti pannakadismayada ti sistema ti panangibunong ti napabaro a 4Ps card. Para kanyada, “nagulo”, “kurang ti panagplano” ken “awanan konsiderasyon” ti inpaawag ti Department of Social Welfare and Development a distribusyon para iti 128 a barangay ti syudad idi Abril 28.

NAGKURANG TI PANAGPLANO. Nalatak a makita ti nagkapuyan ti Department of Social Welfare and Development iti kiburkibor a langa dagiti benepisyaryo ti Pantawid Pamilyang Pilipino Program iti 128 a barangay ti Baguio City idi Abril 28 para ti panangiwaras ti baro nga 4Ps card.

Naayat dagiti benepisyaryo nga ibingay ti kapanunutanda, ngem dinawatda a saan a managanan. Adda ti ammakda nga amangan nga adda epekto ti panagsaoda iti maawawatda a tulong manipud ti ahensya.

“Nagulo sobra, sabali ngamin diay intextda kadakami nga ikakasta, kuna kada barangay ngem idi addakamin ditoy ket per distrito man metten ti inkastada,” kuna ni Manang Josie, saan na nga usto a nagan.

Napagammoan nga nainpormaran isuda babaen ti text a masapak ti nasao nga aldaw ti aktibidad idi Lunes ti daytoy a lawas.

“Saanda nga inkonsidera ti kaadu ti umay, isunga aggugulon ken attidog ti pila, malem ton siguro a malpas no saan nga agtudo,” kuna met ni Manang Vicky, nga immay kaduana ti maysa nga anak na.

Para kenni Manong Romy, saan koma a dakkel a problema ti kinaaddu ti tao nu naikkan atensyon ti ummannatip a lugar para ti aktibidad.

“Nu kastoy koma a ket nangkitada ti covered court, sobra ti pudot ken bigbigla pay met nga agtudo nu dumanon ti pangaldaw inggana agmalem,” kunana.

Manipud iti opisina ti DSWD- Cordillera Administrative Region iti North Drive, nalabasan ti pila ti Baguio Le Fern Hotel. Adda pay ti maikadua a pila a limmabes met ti 7-11 convenience store iti kalsada a mapan Engineer’s Hill. # nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.