Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

April 8, 2018
ACROSS
1 bayan sa Maguindanao karatig ng Talitay
10 ingat (Ilok)
15 mag-ani (Ilok)
16 hindi taas (Tag)
17 pancake na may sour cream (Rus)
18 punta sa dating lugar (Tag)
19 taboy (Ilok)
20 malaking isdang pagi (Sp)
21 may pakpak (Eng)
22 bangka ng Eskimo
24 pasyalang publiko na maraming tindahan (Eng)
25 kung hindi (Eng)
27 ehersisyo na nagmula sa India
28 sa bandang tago sa hangin (Eng)
29 ___ Salonga, sikat na mang-aawit
30 Browning Automatic Rifle (abbrev)
32 gago, pero babae
34 kurba (Eng)
35 bayan at ilog sa Pangasinan
36 Uncle ___, simbolo ng Estados Unidos
38 musikang Hindu
41 batang babae o dalaga (Eng)
43 pagdapo ng paa sa lupa (Tag)
44 harapan (Ilok)
47 mabilis na suntok (Eng)
51 ibong mandaragit sa dagat (Lat > Eng)
53 daga (Ilok)
55 bayan sa La Union karatig ng Bauang
58 magasin (abbrev)
61 guided missile panlaban sa tangke (Eng abbrev)
63 yttrium aluminum garnet (abbrev)
64 bibiron (Eng)
65 hingal (Ilok)
67 bayan sa La Union karatig ng Aringay
69 Bukas, Luluhod ang mga ____: sikat na pelikula
70 pambihira (Eng)
71 bangkang de-layag (Eng)
73 yari (Ilok)
74 lundag, lukso (Tag)
76 kagat (Eng)
77 nasa bingit ng kamatayan (Eng)
78 ngilo ng ngipin (Ilok)
79 Anglo-____ War: unang digmang imperyalista
80 pinakamalaking lawa at dating probinsya sa Mindanao
81 may takdang bilis (Eng)
82 nauna (Eng)
DOWN
1 kaya ko (Ilok)
2 magmadali (Ilok)
3 bayan sa Iloilo karatig ng Estancia
4 pagkaisahin (Eng)
5 Greek na diyosa ng tagumpay
6 talo (Ilok)
7 pagkaing sinabawan sa plato (Ilok)
8 bayan sa Leyte karatig ng Javier
9 masigasig (Ilok)
10 anti-ballistic missile (abbrev)
11 hayup ng timog Amerika na hawig sa kamel
12 ginawang wala (Tag)
13 sungay ng usa (Eng)
14 salita sa lokalidad (Eng)
23 balabal (Ilok)
26 bayan sa Albay karatig ng Ligao
31 basahan (Eng)
33 gamot (Ilok)
37 ranggo militar sa taas ng kapitan (Eng abbrev)
39 Associated Press (abbrev)
40 marahil (Tag)
42 laboratoryo
45 pahabol-sulat (abbrev)
46 dumi (Pang)
48 bayan sa Laguna karatig ng Victoria
49 bigat ng pakiramdam (Ilok)
50 humigit (Ilok)
52 magsunog ng koral para gawing apog (Ilok)
54 torpe (Eng)
56 abulon, o malaking tulya (Eng)
57 islang-probinsya sa hilaga ng Leyte
59 memorya (Tag)
60 bawang (Eng)
62 galaw, kilos (Eng)
66 Sierra _____, bansa sa West Africa
68 grupo ng walo (Eng)
69 hindi masipag (Tag)
72 dito (Eng)
73 utang na iaawas sa sweldo (Sp > Pil)
75 tango (Eng)
Sungbat ti Abril 1, 2018

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.