Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

April 15, 2018

ACROSS
1 bayan sa Samar karatig ng Paranas
9 salubong (Ilok)
14 mabangong amoy (Eng)
15 air-to-air missile (abbrev)
16 unggoy ng kagubatang Amazon (wikang Guarani)

17 baliktad ng init (Tag)
18 integrasyon sa batayang masa, mahalagang gawaing aktibista (Eng abbrev)
19 linisan at ayusin (Eng)
20 nanay nila (Ilok)
21 ayuda, alalay (Eng)
22 taga-India, totoo man o napagkamalan
23 mga bata (Eng)
24 langgam (Eng)
25 grupong Abu Sayyaf (Eng abbrev)
26 naghihintay (Eng)
28 ngayon (Ilok)
29 bangkong pangkaunlaran daw sa Asia (Eng abbrev)
32 popular na cable network (abbrev)
33 gawing pinatuyong balat o katad (Ilok)
35 biglaang pagsalakay (Eng)
36 bukadkad, tulad ng bulaklak (Eng)
37 komon na puno’t bunga sa tabing-dagat (Pil var)
38 gamot (Ilok)
40 dam at bayan sa Bulacan
44 komon na ibon (Tag)
45 lumang linya, establisado (Am. Eng)
48 armoured personnel carrier (abbrev)
50 may-ari ng alipin o employer ng utusan (Tag)
51 pinuno ng kumpanyang pang-negosyo (Eng abbrev)
52 matigas na bangkay (Eng)
55 pangalan sa pagkapanganak (Fr > Eng)
56 erya ng responsabilidad (Eng abbrev)
57 walang saplot (Eng)
58 ipatong sa balikat (Ilok)
62 10th ___: mga tropang pinadala ng Pilipinas sa Korea
63 purgahin (Eng)
64 bayan sa Bohol karatig ng Tubigon
65 hari (Ilok)
66 sibuyas (Eng)
67 mga dayuhan (Eng)
68 heneral (Eng abbrev)
69 magkakambal na kristal (Eng)
70 tradisyunal na sasakyan sa ilog (Sp Mex > Pil)
71 laganap (Eng)

DOWN

1 halungkat (Tag var)
2 taga-Iran
3 katangian ng komunidad na magala sa gubat o disyerto (Eng)
4 sa gitna ng (Eng var)
5 bahagi ng katawan sa paghinga (Tag)
6 mabango (Ilok)
7 bagay na pantulong sa gawain (Tag)
8 sa gitna ng (Eng)
9 hibang o mahina ang isip (Ilok)
10 tibay (Ilok)
11 Hello, Hi, Kamusta, o iba pa
12 erya (Eng)
13 tulad ng lata (Eng)
16 bayan sa Quezon karatig ng Gumaca
24 bayan sa Tarlac karatig ng Moncada
25 tawag sa nakakatandang kapatid na babae (Tag)
27 mga sakit (Eng)
28 information technology (abbrev)
29 udyok, tukso (Ilok)
30 bayan sa Capiz karatig ng Sigma
31 malaki (Eng)
34 gud __: magandang umaga sa txt
36 bayan at lawa sa Camarines Sur
37 tira, tuloy (Ilok)
38 kanyon laban sa eroplano (Eng abbrev)
39 pasilidad sa palaruan at palakasan (Eng)
40 palayaw nina Albert, Alfonso atbp.
41 kemikal sa sigarilyo na masama sa katawan (Eng)
42 angil ng mabangis na hayop (Eng)
43 protektado, hal. laban sa lamok (Eng)
45 mga karagatan (Eng)
46 Bruce ___, bantog na aktor sa martial arts
47 __, re, mi
48 katakawan (Eng)
49 arko na ginagapangan ng halaman sa hardin (Ital)
53 magpaluwal, magpauna ng gastos (Sp > Pil)
54 bayan sa Nueva Ecija karatig ng Guimba
55 halaga (Ilok)
56 sagana sa lupa (Eng)
59 landas sa gitna ng hardin (Ital)
60 piyansa (Eng)
61 diyos ng digmaan, sa mga sinaunang Greek
62 katawan (Ilok)
63 rangya (Eng)#

Sungbat ti Abril 8, 2018

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.