Home Feature Diaries from the field Panagdalliasat iti Cuaresma

Panagdalliasat iti Cuaresma

173
0
3 MIN READ

Ni MADONNA RABANG PETA
www.nordis.net

Cuaresma, tiempo ti kalgaw, napudot! Panawen ti panaggatud ti tabako ken panagaapit ti mais kadagiti mannalon iti Ilocos, panawen ti panagtalon kadagiti dadduma a paset ti Kordilyera kas iti Kalinga. Iti dati a kalendaryo ti eskuelaan, koma ket tiempo ti bakasyon! Ngem sorry kadagiti estudyante iti kolehiyo ta naiyalis ti bakasyon iti tiempo ti panagtutudo. Kadagiti katoliko, ti Cuaresma ket tiempo ti panagayuno ken panagpinitensya, nangruna iti Semana Santa.

Pudot ken bannog ti lak-amen iti agarup maysa nga aldaw a pannagna sumang-at agturong iti Poswoy, Balbalan, Kalinga nangruna iti kaadayuan a sitio, ti Angod. Intayon agmisyon iti lugar dagiti kakabsat nga Iposwoy! Intayon agdalliasat!

Paspas a nagna iti pasang-at a dalan dagiti dadduma a kakaduami, ngem unayen kabsat ta nadaripespes ti ling-et tay kinadduak a Padi ti bannog na piman a simmang-at. Narigat ti dalan nga agutrong sadiay nangruna no danunen ti Sitio Angod (22 km) ken Mamaga (12 km). Saan a madanon ti lugan dagitoy a lugar nudiket foot trail laeng ti suruten, puro Cadillac-kad. Tibay ng buto at muscles ang kailangan!

Madama ti panangsimpa ti gobyerno iti kalsada, napattopattok ti lugar a nasemento ngem ad-adu latta ti lasung-lasung – daytoy ti kunkunada nga “abortion road!” Ngem, “this is what they call development, sinimpada ti kalsada ken ginaburanda met ketdi piman ti darat ken bato dagiti sumagmamanu a metro,” inyebkas ko bayat nga agang-anangsabak a simmang-at iti nagngato a desdes. Idi bagyo a Lawin, nargaay dagiti ig-igid ti dalan, narebba ti kakaisuna a landok nga hanging bridge isunga iti agdama ti rangtay a kawayan ti mamagsilpo iti Poswoy ken Dao-angan (maysa a Barangay iti Balbalan).

Iti panawen ti panagtutudo, ti Sitio Ben-ac, Barangay Dao-angan ti maudi a lugar a mabalin a madanun ti 4-wheeled, dual power a lugan. Ngem iti tiempo ti cuaresma, mabalin a dumanon ti dadakkel ken napipigsa a single motor ken 4×4 a lugan iti Sitio Cubi-il – umuna a sitio ti Poswoy. Swerte no nakuttongka ta mabalin naka nga idanon ti single motor iday Cubi-il, at least maisalbar ti dua nga oras a pannagna. Isunga no mapan ka iti Poswoy, isaganam ti bagim, ta kasla ka magna agturong idiay Mount Calvary. Isunga, be healthy, stay happy tapno makasang-at idiay Calvary!

Aggunggon ti kawayan a rangtay, bettabettak dagiti naikabil a kawayan – the real image of government neglect! Sige ti pasalug ken pasang-at, kasla saan a maib-ibus ti bantay a sang-aten dandanin saan ko maibturan ti pudot! “Aginanatayo pay!” Impukkawko kadagitay pinaunami a nagna a mamadre.

Sinirip ko diay naggapuak a nangato a dalan, awan pay diay nalukmeg a padi a kadwak. Bayat ti pinaginanami ken panagur-uraymi ti kadwak a guide, naistorya isuna a nabayag kanon ti kalikagumda nga umili a masimpa ti dalan ken adda kanu pay dagiti sumagmamanu a pulitiko a kailianda a nangikari ngem nabayag latta a dumanon ti kalsada iti lugarda.

Nakakitaak ti ubbog ti danum nga adda kawayanna a mabalin a paginuman ken pagbuggoan. Kuna diay guidemi, saan mo koma a binugoan pay dayta sakam ta madi, mapasmaka. Inyangaw ko, “adayo pay ti Huebes Santo, saan kon a mauray tay panangbuggo ni Jesus iti saka dagiti disipulo, saan ko gamin a naliklikan tattay diay pitak a nagdalanan.”

Ti Huebes Santo, maipalagip kadagiti kristiyano ti panangbuggo ni Jesus kadagiti saka dagiti adalanna iti Maudi a Pangrabii – kaipapananna daytoy ti napakumbaba a panagserbi kadagiti nababa ti saad na iti gimong.

Idi nabuggoanen ni Jesus dagiti saksakada, nagkagay manen ket nagsubli iti lugarna iti panganan. “Maawatanyo kadi ti kalkalpasko nga inaramid kadakayo?” sinaludsodna. “Awagandak iti ‘Maestro’ ken ‘Apo’ ket pudno la ketdi ti kunayo. Ngarud, no siak nga Apo ken Maestroyo, binuggoak dagiti saksakayo, rebbengyo met ti agbibinnuggo iti saka. Inikkankayo iti pagtuladan tapno aramidenyo met ti inaramidko kadakayo (John 13:12-15).

No dadduma gapu iti bannog, saan ko a maliklikan ti agpanunot, “apay aya nga addaak ditoy, nagnam-ay ti biagko idiay syudad?!” Nagrigaten aya ti misyonero ta mapan sumuksok iti sulsuli ti kaaw-awayan tapno danunen dagiti kakabsat a nakukurapay.

Napalabas duapulo a minuto nakitakon tay kadwak, pirmi anang-sab na. “Konting kembot na lang padre makakarating din tayo.” Kalpasan iti uppat a pulo a minuto nadanunmin ti sitio a pakaangayan ti selebrasyon ti Semana Santa. “Congratulations padre, you made it!” Nagkakatawa kami amin. Uray pay nalukmeg ti maysa a tao basta determinado a suman-at iti nangato ken narangkis a bambantay madanon latta daytoy gaputa ad-adu a tao ti agkasapulan ti tulong. Pirmi ti ragsak dagiti taga Poswoy idi nakitada ti grupomi a simmangpet. “Agkape tayo!” inyawisda.

Ti Poswoy ket maysa kadagiti barangay iti Balbalan, Kalinga. Innem ti sitiona ken adda pay dagiti sub-sitios. Ti CPL (Cubi-il, Pasingan, Lesbong), LLT (Lubluba, Laladog, Tukod), COC (Capaz, Opon, Cacalawan), SPL (Sasalong, Polay, Lunas), Mamaga ken Angod. Mannalon ti kangrunaan apaggapuan ti pangkabiagan ti umili, laksid ditoy adda met dagiti maala a kanen dagiti umili iti bambantay wenno uma tapno masupusupan ti kurang a taraonda. # nordis.net

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.