Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Marso 4, 2018

ACROSS
1 bayan sa Iloilo karatig ng Igbaras
9 sandalyas ng pulubi (Ilok)
15 bayan sa Rizal sa timog ng Baras

16 kapuluang bayan sa Palawan
19 tinubuang bayan sa Batangas ni Ka Roger ng NPA
20 pang-apat na pangalan ng mga sikat na Romano (Lat)
21 tulong (Eng)
24 tiya (Ilok var)
26 maaliwalas (Eng)
27 kasanayan (Eng)
30 palayaw nina Lynda, Marilyn, at Arlyn
31 10 decibels
32 kaluluwa (Ilok)
34 tantya, suspetsa (Ibanag)
36 binatilyo (Eng)
38 lumipat, humawa (Ilok)
39 bayang-isla sa Palawan na dinadayo ng turista
40 tawag sa panganay na babaeng kapatid (Tag)
41 ___, dalawa, tatlo
42 kanyon panlaban sa eroplano (Eng abbrev)
43 missile panlaban sa missile (Eng abbrev)
44 palayaw nina Maximo at Maximiana
46 pinakamataas na bundok sa Pilipinas
47 makapal na dagsa ng taong palaban (Eng)
50 Browning Automatic Rifle (abbrev)
51 bayan sa hilagang Benguet karatig ng Sugpon
53 bayan sa Pampanga karatig ng Sta. Rita
56 edad (Eng)
57 hingal (Ilok)
58 ihurno nang hilaw (Eng)
59 pambansang ahensya sa imbestigasyon (abbrev)
60 tantyang oras ng pagdating (Eng abbrev)
62 baryo ng Mankayan, Benguet
63 probinsya karatig ng Maynila
66 tiyo (Ilok var)
68 paboritong target ng pangangaso (Tag)
69 bayan sa Palawan karatig ng Quezon
71 katapat ng lalaki (Ilok)
74 bayan sa Iloilo karatig ng Dumangas
75 akala (Pang)
78 gubernador sa imperyong Mogul ng India
79 kandungin (Ilok)

DOWN
2 pangunahing pamantasang publiko ng Pilipinas (abbrev)
3 simbolo ng elementong bismuth
4 akyat (Ilok)
5 panulat na dulo ng pluma (Eng)
6 bayan sa dulong-timog Sarangani
7 memorya (Tag)
8 yaya (Eng)
9 tunog ng tupa
10 magpambuno (Ilok)
11 kulungan sa ilalim ng kastilyo (Eng)
12 tipo ng isla na umusbong mula korales (Eng)
13 palyado ang paa (Eng)
14 gawa ng tao (Eng 2 salita)
17 boto ng pagpayag (Eng var)
18 di-tuwid, malundo (Ilok)
22 husay (Tag)
23 dugo (Ilok)
25 dating pangalan ng San Francisco, Surigao del Norte
28 mga sepal ng bulaklak (Lat > Eng)
29 hugis-alon na sandatang Malay
33 hayop sa gubat (Tag)
35 panloob ng babae (Fr > Eng)
36 laboratoryo
37 makina sa bangko (Eng abbrev)
39 pamilya ni Juliet sa dula ni Shakespeare
43 maigsi (Ilok)
44 magasin (abbrev)
45 “We ___ the world,” antem ng USA for Africa
46 kilala din bilang (Eng abbrev)
47 “Sa aking ___ kabata,” tula umano ni Rizal
48 atin (Eng)
49 sanay at maremedyo (Lat > Eng)
50 bayan sa Antique karatig ng Laua-an
51 puna, sumbat (Ilok)
52 liwanag sa bukang-liwayway (Ilok)
54 dahil (Ilok)
55 balat (Ilok)
58 abono sa lupa (Tag)
59 pambansang punong-kahoy ng Pilipinas
61 anyo, daloy, balangkas (Ilok)
64 halamang nakakain mula ugat hanggang dahon (Ilok)
65 punit (Eng)
67 talo (Ilok)
70 dakpin (Eng)
72 lahat, buo (Eng)
73 pagkilala sa pagkakautang (abbrev)
76 country code ng Austria
77 probinsya sa Gitnang Luson (abbrev) #

Sungbat ti Pebrero 25, 2018

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.