Makan a la Pinoy: All-purpose marinara sauce

Ni BRENDA S. DACPANO
www.nordis.net

Kamatis ken bawang a sarsa a nalaokan ti herbs: basil, parsley. Manipud iti Italy daytoy marinara sauce a kadawyan a sarsa ti pasta. Mabalin a laokan iti paboritoyo a karne, seafoods wenno nateng.

Kamatis para iti marinara sauce. Photo by Brenda S. Dacpano

Malaksid iti pasta, us-usarek daytoy iti sarciado nga ikan, sarsa iti porkchop wenno pork/beef steak, sawsawan ti chips, ken sarsa ti menudo, afritada, caldereta, pizza ken adu pay.

Nalaka ti kamatis ita isu a mayat ti agaramid ti marinara sauce. Agaramid ti adu ken ipakni iti freezer. Ikabil iti babassit (portioned) a container ken iruar laeng ti kasapulan. Agbayag iti freezer iti innem a bulan wenno nasursurok pay.

Ramen:

¼ tasa (60 ml.) olive oil wenno vegetable/corn oil
4 ngipen a bawang, tinadtad
1 sibuyas, tinadtad
¼ tasa bulong ti parsley ken/wenno basil
1 kilo kamatis, dadakkel ken naluom
1 kutsarita asukar
asin ken paminta a pangtimpla

Panangisagana:

1. Iti dakkel a kaserola, agpaburek iti danum. Ipisok ditoy dagiti kamatis. Iddepen ti apuy ken bay-an a mauper (blanch) ti kamatis iti 40-60 segundo. Adawen ken ikabil dagiti kamatis iti nalamiis a danum tapno saan a ma-overcook. Ukisan ken ikkaten dagiti bukelna. Iwaen iti babassit.

2. Iti dakkel a saucepan wenno napuskol a kaserola, ipapudot ti mantika. Igisa ditoy ti bawang ken sibuyas agingga nalukneng ken golden.

3. Inayon ti herbs, kamatis, asukar, asin ken paminta. Pagbureken iti kalalainganna nga apuy/pudot, agarup 30 minutos. Kiwaren sagpaminsan.

4. No saan pay nga usaren, ikabil iti containers a makaluban. Ipakni iti freezer. # nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.