Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Disyembre 24, 2017

ACROSS
1 bayan sa Pampanga karatig ng Bacolor
6 bayan sa dulong-hilagang Cagayan
13 abakada (Eng)
14 mataas na degree sa Business Admin (Eng abbrev)

16 edad (Eng)
17 kakumpetensya ng Intel sa paggawa ng CPU (abbrev)
18 pusta (Eng)
19 ekspresyon ng pagkabigla o pagtataka (Tag)
20 bitbit ng bawat mag-aaral sa elementarya
21 ranggo sa pagitan ng kapitan at tenyente koronel (Eng abbrev)
22 larangan ng computer, Internet (Eng abbrev)
23 tungkulin (Ilok)
24 ligaw (Ilok)
26 bakod (Ilok)
27 may kinalaman sa anatomy (Eng)
28 sigla, alab (Ilok)
30 isda o karneng sahog sa dinengdeng (Ilok)
31 inggit (Ilok)
33 ilan o magkano (Kankanaey)
34 Crime Scene Investigation (Eng abbrev)
36 sentimo sa Japan
37 sabihin (Eng)
39 hindi (Eng var)
40 sasakyang pang-gera na nakakalusong sa tubig (Eng abbrev)
41 awa (Ilok)
42 sa bahaging protektado mula sa hangin (Eng)
44 kabiserang syudad ng Western Samoa
45 hayop (Sp > Pil)
46 acacia sa Australia
47 guwantes ng mandirigmang kabalyero (Eng)
48 lente (Eng)
49 sa Biblia, ang kapatid na pumatay kay Abel
50 pareho (Ilok)
51 fa sol __ ti do
53 palayaw nina Samuel, Samantha atbp.
56 kalagayan ng alipin (Tag)
57 ahensya sa imbestigasyon sa ilalim ng DOJ (Eng abbrev)
58 kulay ng balat na sunog sa araw (Eng)
59 kanyon laban sa eroplano (Eng abbrev)
60 hindi (Eng)
61 kawali (Eng)
62 akyat (Ilok)
63 magbanta (Eng)
64 pangalawang pagbayo sa bigas (Tag)

DOWN
1 hindi araw (Tag)
2 puwit (Ilok)
3 militanteng samahan ng guro sa Pilipinas (Eng abbrev)
4 lumipat sa ibang lugar (Ilok)
5 ampat, hadlang (Ilok)
7 bayan sa Zamboanga del Sur karatig ng Pagadian
8 mangarap (Ilok)
9 kumilos na animo’y halaman (Eng)
10 orihinal na grupo nina Cols. Honasan, Kapunan, Bibit atbp.
11 kamay (Ilok)
12 bumubuo sa adjective (Eng)
15 sandata ng eroplano laban sa eroplano (Eng abbrev)
23 hingal (Ilok)
25 magtabas ng damo (Eng)
26 mag-ani (Ilok)
27 dumi (Pang)
28 iasa sa kapalaran, bahala na (Ilok)
29 mga bakulaw o malaking unggoy (Eng)
32 bayan sa Albay na karatig ng bulkang Mayon
34 bayan sa Tarlac kung saan itinatag ang NPA
35 layag (Eng)
37 bayan sa dulong-hilagang Cagayan (2 salita)
38 taga-Yemen (Eng)
43 kumain (Eng)
44 ekspresyong hawig sa “Hay naku!” (Ilok)
45 organisasyong kinatawan ni Nelson Mandela (Eng abbrev)
46 bayan sa Misamis Oriental karatig ng Talisayan
48 sinabawang kanin at ulam sa plato (Ilok)
50 organisasyong nasa pamumuno ni Gen. “Bato” de la Rosa (abbrev)
51 tindi, antas ng pagka-grabe (Tag)
52 sapi, sali (Tag)
54 bulalas ng pagkabigla (Eng)
55 palayaw nina Mario, Martin, Mariano atbp.
58 bayan sa Batangas karatig ng Lian #

Sungbat ti Disyembre 17, 2017

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.