Naisaganan a maangay, kongreso ti Stop Exploitation

Ni STOP EXPLOITATION (PR)
www.nordis.net

CANDON CITY — Nakasaganan ti amin a sistema para iti pannakaangay ti maika-9 a kongreso ti Solidarity of Peasants Against Exploitation (Stop Exploitation) inton Oktubre 24 idiay Candon City.

Segun kenni Zaldy Alfiler, sekretaryo heneral ti organisasyon, manamnama a dumar-ay ti agarup 80 a delegado manipud kadagiti tsapter ti organisasyon iti tallo a probinsya a mangibagi ti nasurok a pito ribo a kameng. Naimbitaran pay dagiti mangsupsuportar iti organisasyon nga aggapu iti sabali a sektor.

“Panggep ti kongreso a patibkeren ken palawaen ti organisasyon tapno nabilbileg dagiti mannalon a mangsango kadagiti karit ti agdama a panawen – ti agtaltalinaed a kinaawan ti pudpudno a reporma nga agraryo ken ti rumangranggas nga estado a mangituntunda ti kumarkaro a pannakalabsing ti pangtao a karbengan,” kinuna ni Antonino Pugyao, chairman ti Stop Exploitation.

“Saan a pimmudno ti kari ni Presidente Rodrigo Duterte a panagbalballiw gapu ta nagtalinaed ti mananggundaway a sistema ti kagimongan ken rinibun nga umili ti napapatay gapu iti tallo a gubat nga isaysayangkat ti rehimen,” innayun ni Pugyao.

Kas iti napalabas a kongreso, adalen ken amirisen ti taripnong ti agdama a kasasaad ti pagilian ken ti rehiyon tapno maputar ti pangkabuklan a programa ti panagtignay iti sumaruno a dua a tawen. Kasta met nga ikumpluntar to ti organisasyon ti konstitusyonna iti direksyon a turongenna.

Manamnama a naimballigian ti maangay a kongreso. # nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.