Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Setyembre 10, 2017

ACROSS
1 kagyat, sa sandaling (Ilok)
7 nasobrahan, lubhang nahirapan (Ilok)
15 kaugnay kay Aaron (Eng)

16 alagaan (Ilok)
17 daing, reklamo (Eng)
19 hindi mabuti (Tag)
20 sampung libo (Tag)
21 Princess ___, babaeng bida sa Star Wars
23 patay, namatay (Ilok)
24 pagtambang (Pil)
25 pambuno (Ilok)
27 walang saplot (Eng)
28 tonelada (Eng)
29 islang-bansa sa Pasipiko
31 kawali (Eng)
32 halimbawa (Lat abbrev)
33 tipo ng bakalaw (Eng)
34 tipo ng Pinoy martial arts
36 hindi (Ilok)
37 kulay-ube (Sp > Pil)
40 mabigat na pasanin (Lat > Eng)
42 halik (Ilok)
43 kung, kapag (Ilok)
44 Metro Manila (abbrev)
46 saklutin (Tag)
48 kotse (Eng)
49 ligaw (Ilok)
51 pinakamaliit na bayan sa Leyte
52 matinding galit (Eng)
53 mga selyo (Eng)
55 pinakamataas na ranggo sa Navy (Eng abbrev)
56 sulat, liham (Ilok)
57 kabiserang bayan ng Ifugao
59 pagsisisi (Ilok)
60 mang-awat, mangsaway (Ilok)
62 timpla o halo, tulad ng sa metal (Lat > Eng)
63 gagamba (Pang)
64 bumuo ng idea (Eng)

DOWN
1 madaling kapitan ng aphid, hal. sa halaman (Ilok)
2 butas na patibong sa hayop (Ilok)
3 bayan sa Cotabato na kanugnog ng Bukidnon at Davao Sur
4 basa nang konti (Eng)
5 ____ Karenina, nobela ni Tolstoy
6 itlog ng lisa (Eng)
8 Alcoholics Anonymous (abbrev)
9 pasilidad para sa ehersisyo (Eng)
10 wala (Ilok)
11 bayan sa Marinduque karatig ng Boac
12 gantimpala (Ilok)
13 buwan na nagtatapos sa Eid al-Fitr
14 mabiktima ng anay (Ilok)
18 unang lunsod na itinatag ng mga Espanyol sa Pilipinas
21 lamang (Tag var)
22 talo (Ilok)
25 balak (Ilok)
26 sakit sa tenga (Eng)
29 ulam (Eng)
30 akyatin (Ilok)
33 taga-Laos
35 kabalat (Eng)
38 nakaraang panahon (Eng)
39 lawak, sa sukat na acres (Eng)
41 ibong mandaragit sa tabindagat
42 anti-tank guided missile (abbrev)
43 naabot (Ilok)
44 maganda, marikit (Ilok)
45 Ronald _____, dating pangulo ng US
47 ibalik sa dati, kalagin (Eng)
48 rehyon sa silangang Mindanao
50 bayan sa North Cotabato
52 salapi ng dating Unyon Sobyet
54 telang dekurasyon (Eng)
56 katayuan (Ilok)
58 babaeng tupa (Eng)
59 sa mga aktibista, programa ng integrasyon sa batayang masa (Eng abbrev)
61 country code ng Andorra #

Sungbat ti Setyembre 3, 2017

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.