Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Setyembre 3, 2017

ACROSS
1 pumunta ka dito (Tag)
6 lugar sa Pampanga na nirekluta ng mga tropang US bilang paramilitar nila
14 halamang nakakain mula ugat hanggang dahon (Ilok)

15 abakada (Eng)
17 katangian ng maraming teknolohiya sa impormasyon ngayon (Eng)
18 bitbit na sisidlan (Eng > Pil)
19 bayang itinuturing na tourist capital ng Sarangani
20 papasyal kung saan-saan (Tag)
21 kilala din bilang (Eng abbrev)
22 modernong klase ng bumbilya (Eng abbrev)
23 pasilidad para sa syentipiko o medikal na pagsusuri (Eng > Pil)
24 simbolo ng elementong arsenic
25 manalo (Eng)
26 bayang sinilangan ni Ferdinand Marcos, sa Ilocos Norte
28 pahid, linis (Pil)
31 hawig sa pine cone (Eng)
32 anti-imperialista (abbrev)
33 bayan sa Tarlac, karatig ng Moncada
35 mga paniki (Eng)
36 kilalang cable TV channel sa Pilipinas
37 pambansang kabiserang rehyon (Eng abbrev)
38 palayaw ni Napoleon
40 ngayon (Ilok var)
41 mas batang kapatid (Ilok)
42 solid, liquid, at ___
43 kanal pang-irigasyon (Ilok)
45 iyon (Eng)
46 direksyon sa elevator (Eng)
47 mag-imbot, mag-swapang (Ilok)
48 magaspang o garalgal na boses (Eng)
49 parang, pastulan (Eng)
50 petsa ng kapanganakan (Eng abbrev)
51 country code ng Andorra
53 sa pagitan ng Fri at Sun
54 palayaw nina Lemuel at Clemente
55 titulo ng nagtapos sa abugasya (abbrev)
58 saya (Ilok)
61 bayan sa Benguet karatig ng Baguio City
62 American Automobile Association (abbrev)
63 maghukay (Ilok)
65 San Miguel, London Dry atbp.
66 submachine gun na gawang Israel
67 madamot (Ilok)
68 ligalig, trahedya (Yiddish > Eng)

DOWN
1 baliktad ng igsi (Tag)
2 talo (Ilok)
3 maghabi ng basket (Ilok)
4 dulas (Ilok)
5 maghabi ng tela (Ilok)
7 Sa Taon ng Panginoon (Latin abbrev)
8 sigarilyo (Eng)
9 magyakapan (Ilok)
10 malaki (Eng)
11 tantyang oras ng pagdating (Eng abbrev)
12 karga ng baril (Sp Pil)
13 katangian ng isang materyal na bumalik sa orihinal na hugis matapos madisporma (Eng)
16 computer-aided design (Eng abbrev)
23 veranda o patio na may bubong (Hawaiian)
25 bayan sa Lanao del Sur
26 grupo ng magkakaanak (Eng)
27 palayaw nina Albert, Allan, Alvin atbp.
28 isla sa Sulu, karatig ng Pandukan
29 alisan ng takip o sumbrero (Eng)
30 kaalalay ng doktor (Pil)
32 katiting na apoy (Tag)
34 ingay ng pagkaladkad (Ilok)
36 mga bulalas ng pagkabigla (Eng)
38 kasunod na biktima matapos ng Hiroshima
39 pagbunot ng halaman (Ilok)
44 hanay (Eng)
45 tarheta (Eng)
47 country code ng United Arab Emirates
48 mga katutubo ng Roma (Eng)
50 sa accounting, katapat ng credit
52 mayor na syudad sa Bikol
54 humila o magbitbit ng lubhang mabigat na bagay (Eng)
55 bayan sa Nueva Ecija, lugar ng Fort Magsaysay
56 bayan sa Siquijor, karatig ng Maria
57 syudad sa Negros Oriental
59 puwang, lagusan (Eng)
60 popular na musika ng Jamaica
64 komon na degree sa kolehyo (Eng abbrev)#

Sungbat ti Agosto 27, 2017

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.