Makan a la Pinoy: Chunky guacamole

Ni BRENDA S. DACPANO
www.nordis.net

Pinadasmi ken ni lakay ti nangan idiay Majic Oven Café and Restaurant/Bakeshop idiay 2nd Road iti Quezon Hill, Baguio City. Specialty-da ti Italian cuisine kas ti pasta ken pizza. Ngem adda kabilang met iti menu ti vegetarian burger ken nadumaduma a vegetable salad.

Oven toasted baguette topped with guacamole. Photo by Brenda S. Dacpano

Damok ti mapan idiay. Ti café ket aglanga a rustic country, dagiti lamisaan, tugaw ken bar ket pine wood. Mayat ti ambiance ken nasangpetanmi ti tugtog ti Coldplay.

Light dinner laeng ti kayatmi isu a nagorderkami ti green salad nga aragula ken lettuce, antipasto a grilled bruschetta with guacamole ngem oven toasted met a bagette ti inserbida. Naimas ti parabawna a guacamole linusak nga abokado a kas ti gagangay a preparasion ti guacamole. Kas ti gagangay a ramen ti guacamole, adda met kamatis ken sibuyasna nalaokan pay ti bulong ti cilantro.

Mabalin pay a padur-asen ti resipi ken apag-isu ta panawen itatta ti abokado. Ti abokado ket nabaknang iti Bitamina B ken K, potassium, nasayaat a fats ken dietary fiber.

Adtoy ti bersionko iti chunky guacamole.

Ramen:

2 a naluom nga abokado
1 medium a sibuyas
1-2 ngipen a bawang
3-4 a kamatis
bulong ti cilantro
sangapirit a cayenne pepper wenno sili a pulbos (optional)
tubbog ti 1 kalamansi wenno ½ lemon
paminta a pulbos
asin ken paminta a pangtimpla

Panangisagana:

1. Ukisan ti naluom nga abokado ken iwaen iti babasit a pakuadrado (diced).

2. Ikkaten ti bukel ti kamatis sakbay nga iwaen iti babassit a kas iti pannakaiwa ti abokado. Kasta met ti aramiden iti sibuyas.

3. Tadtaden iti napino ti bawang wenno agusar ti grater/gadgadan a pino.

4. Paglaoken dagiti ramen ngem saan unay a kiwaren tapno saan a malusak ti abokado.

5. Mabalinen nga iparabaw iti tostado a tinapay. Kamayatan ti bruschetta wenno tinapay a napatedtedan ti bassit nga olive oil ken naitosta iti parilia wenno oven. Bayat a napudot pay ti tinapay, gusagusan daytoy iti bawang. Mabalin met nga usaren ti crackers imbes a tinapay. # nordis.net

Share
« «  Burburtia Krokis   |   Poetry: Road home  » »

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.