Makan a la Pinoy: Eat ‘til you drop in Baler

Ni BRENDA S. DACPANO
www.nordis.net

Maysa kadagiti kangrunaan nga ammuen iti panagbiahe iti sabali a lugar ket no sadino ti naimas ken nalaka a panganan.

Nagpasiarkami ti pamiliak idiay Aurora Province (paset ti Region 3 Central Luzon) iti kallabes a lawas. Nagkalantay kami idiay higante a kayo ti balete nga adda iti ili ti Maria Aurora idiay Barangay Quirino. Mapatta-patta nga agtawen daytoy ti 600 ken rakepen ti 60 a tao ti kinadakkel ti puonna. Ti Maria Aurora ti umuna nga ili a masungad no aggapuka iti Baguio via Pantabangan.

Sinang-atmi ti Ermita Hill nga adda iti Baler idiay Sitio Dicaloyungan, Barangay Zabali. Segun iti nabasak iti internet, ti Ermita Hill ket paset ti nasurok 196 nga ektaria a daga nga indeklara ti Aurora State College of Technology (ASCOT) nga School Site Civil Reservation. Dakkel ti paset ti Ermita Hill iti napateg a pakasaritaan Aurora iti pannakaisalakan ti biag dagiti biktima ti tsunami idi Disiembre 27, 1735. Ditoy a nagkamang dagiti umili tapno saanda a malmes iti tsunami. Adda ditoy a bantay ti nadumaduma a klase ti kayo. Malabsan nga agpasang-at ti kunada a pupokan dagiti kulibangbang ngem awan met karganan. Adda ti sang-aten a 350 nga addang ti agdan agturong iti White Cross iti tuktok ti bantay. Iti tuktok, matannawagan ti Pacific Ocean.

Napankami met nagtannawag idiay tuktok ti pasdek ti Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) Weather Station iti bantay ti Barangay Zabali. Makita manipud ditoy ti Dicasalarin Cove.

Dimteng ti pangaldaw, nabirokanmi ti Greenbucks Restaurant idiay Poblacion 5, Zabali Road, Baler. Ditoykami a nangaldaw iti adu a taraon a naintar iti eat all you can buffet iti P190 kada tao. Dayta la umam a mangan ken yasidegda pay kaniamon ti paggaoan no saankan a makatakder iti bussogmo. Adda met pangibulon a bottomless nga orange juice wenno iced tea.

Adda ginettaan a rabong ken pako a nasagpawan ti leddeg, ginettaan a naganus a langka, ken ginettaan nga aba/laing. Kadagitoy, ‘diay rabong ti nagustuak ta nananam gapu iti leddeng a sagpawna. Awan latta ti makaatiw iti laing ti Bicol. Naimas met ti indasarda nga ensalada a pakpako.

Para kadagiti kumakarne, adda ti adobo a paragpag ti baka ken baboy, kalderata, pinapaitan (as-asideg a sinanglaw wenno paksiw ti Laoag ngem pinapaitan ta awan ti pespesna), kare-kare, spicy tokwa’t baboy. Naimas ti timpla dagiti linutoda a karne nupay adda kulkulbetna.

Adda met ti seafoods a tinuno a lapu-lapu (grilled to perfection), sinigang nga ulo ti malasugui (marlin) ken tinola a halaan. Nakadasar met ti dessert a piña ken sandia.

Idi nalpaskam’ a nangan, napankami iti nagdagusanmi idiay Maria Aurora, iti kaanakan ni lakay. Pinagnadnadmi bassit ti kinnanmi ket napankamin iti kaniogan a naginum iti tubbog ti niog. Coconut juice ‘til you drop manen ditoy. Insarunomi ti napan idiay pupokan ti tilapia, napia la pagparpariiran iti sobra a dagaang ti panawen.

Idi sumuno nga aldaw napankami idiay Ditumabo Falls iti San Luis, Baler. Maaw-awagan met daytoy iti Mother Falls gapu ta daytoy ti kadakkelan a dissuor iti Aurora. Maysa kano daytoy a kangrunaan nga ar-araken dagiti turista. Ti dissuor ket addan kangato a 140 feet. Agarup 30-45 minutos a pagnaen manipud iti parking area agingga iti dissuor. Mabang-aran ti bannogmo no makadanonkan iti dissuor ta masaprianka ti kasla arimukamok a nalamiis a danum ti dissuor.

Gapu ta nabannogkami a nagna, nagbirokkami manen ti panganan. Napankami idiay Chef Gerry’s Picnic Bay idiay Sabang Beach ngem napunno ti customer ken gapu ta agala-unan, bassiten ti nabati iti buffet table. Nagsublikami iti Greenbucks Restaurant. Iti sumuno nga aldaw, saankami a naupay a nagsubli iti Picnic Bay tapno padasen met idiay ti eat all you can buffet. Iti P200 kada tao, saan a dakes ta agumaka met a mangan ti crispy shrimps, rasa, nadumaduma a luto ti pusit – adobo, fried squid rings, tinuno; ngem amin dagitoy pusit ket na-overcook ta nagkulbet. Naimas ditoy ti lauya a baka ken pinapaitan a baka (ngem apagdillaw met laeng ti paitna, naim-imas no napapait pay koma). Adda met ti ensalada a pakpako a naparabawan ti itlog na maalat. Adu pay dagiti naidasar ngem saankon a nangraman. Nangikamadaak ketdi iti platito ti dessert a prutas a sandia ken naluom a papaya.

Eat ‘til you drop a talaga! ‘Til next food trip. # nordis.net

Share