Makan a la Pinoy: Ginettaan nga ikan

Ni BRENDA S. DACPANO
www.nordis.net

Maysa manen a simple a taraon a nailuto iti getta – liningta nga ikan iti getta ti niog a nalatak ken paborito dagiti kakabsat tayo a taga-Bikol. Saan a gagangay iti Ilocandia wenno iti Cordillera ti ginettaan nga ikan wenno ginettaan a sida ngem maus-usar ti getta kadagiti kankanen a diket kas sinam-it. Ngem paset me laeng iti panagdur-as ti kulinarya ken kultura ti aniaman a rehiyon ti panagusar kadagiti ramen a saan a gagangay wenno saan a nakaugalian iti lugarda ken nasamay a maikammayet kadagiti sigud nga us-usaren a ramen.

Ti kadawyan a mailingta iti getta nga ikan ket dagiti nalabaga ti karnena ta saan a nalaka a maderder kas ti pamilya ti tuna wenno mackerel – tulingan/tambakol, barilis wenno talingay (skipjack tuna), buslugan (mackerel tuna), yellow fin tuna, galunggong ken adu pay. Paksiw sa gata ti awag ti dadduma ditoy.

Idiay probinsya ti Batangas ken Quezon, ti liningtada nga ikan ket saan a magettaan. Ilingtada iti naipagango wenno kappuros a pias, salamagi wenno suka a puraw, danum ken matimplaan ti asin. Idiay Quezon, maap-apan ti sabot ti niog ti uneg ti kaserola, iparabaw ditoy ti nabalkot iti bulong ti saba nga ikan ken mailuto iti 3-4 nga oras iti nakapsut nga apuy. Idiay Batangas, taba ti baboy ti pangiparabawan ti ikan imbes a sabot.

Ginettaan a tulingan ti Bicol ti padasen tayo a lutuen itatta.

Ramen:

1 kilo tulingan
1 sibuyas, naiw-iwa
4 a ngipen a bawang, napitpit
2 pulgada a laya, napitpit
½ tasa suka
2 tasa a getta ti maysa a niog
1 tasa umuna a pespes ti niog (kakang gata)
Sili a berde (pangsigang)
Patis wenno asin
Paminta

Panangisagana:
1. Iti napuskol a kaserola wenno banga, igisa dagiti sibuyas, laya ken bawang.
2. Ikabil ti getta ken pagbureken. Apaman a nagburek, ikabil ti tulingan, suka, patis ken paminta.
3. Iluto iti kalalainganna a pudot wenno apuy iti agarup 15 minutos.
4. Inayon ti kakang gata ken iluto agingga napalet ti digona.
5. Ipisok ti sili, iluto iti 1-2 minutos.
6. Idasar a kakuyog ti innapuy. # nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.