Makan a la Pinoy: Bitso-bitso / Karioka

Ni BRENDA S. DACPANO
www.nordis.net

Ti bitso-bitso ket kankanen a kadawyan a tinudok iti ruting a kawayan. Masarangsang ti rabawna ngem nalukneng a nakilnet ti unegna.

Bitso-bitso a nalaokan ti kinaros a naganus a niog. Photo by Brenda S. Dacpano

Kadagiti sabali a lugar, maawagan daytoy iti karioka, carioca, cascaron wenno buchi. Naaramid manipud iti giniling a diket, kinaros a naganus a niog, getta ti niog ken asukar. Iti dadduma a lugar, saanda a lalaokan ti kinaros a niog. Mabalin met a palamanan daytoy ti ube halaya/jam, strawberry jam wenno sinam-it a langka. Ti buchi ti Pangasinan ket mapalamanan ti sinam-it a balatong wenno bukel ti utong.

Idiay Cabatuan, Isabela, dimmagasak sadiay iti merienda ken buko iti kallabes a panagbiahek. Addaan nakaros a niog ti bitso-bitso-da. Damok a maramanan ti nalaokan ti kinaros a niog ken saan a naitapog iti sinam-it wenno narunaw nga asukar/tagapulot. Excited a kinnan ko ti maysa a tukel kadagiti tallo a linaon ti maysa a tudok a karioka, naimas! Adu ti ramenna a niog ken puro a diket ti nausar, naiprito iti mantika ngem saan a naitabsaw iti tagapulot wenno arnibal, banag a kakayatak ta saan unay a nasam-it. Saan a kas dagiti magatgatang iti tiendaan ti Baguio nga arina a nalaokan ti baking powder ken naitabsaw iti narunaw nga asukar. Padasen tayo man nga aramiden daytoy.

Ramen:

2 tasa nagiling a diket
2 tasa getta ti niog
1 tasa asukar a brown
½ tasa kinaros a niog
3 tasa mantika
Sauce/Glaze (optional)
1 tasa getta ti niog
1 tasa asukar a brown

Panangisagana:

1. Iti dakkel a malukong, paglaoken amin a ramen malaksid iti mantika. Nayonan ti danumna no namaga unay ken no kasapulan.

2. Pormaen a kasla bola a babassit, agarup dua pulgada wenno kasla bola ti pingpong.

3. Iprito iti kalalainganna a pudot a mantika iti agarup lima minutos wenno agingga golden brown. Paik-ikan iti colander wenno iparabaw iti tissue wenno papel tapno maagsep ti papel ti sobra a mantika.

4. No agusar ti glaze: Runawen ti asukar iti getta ti niog, ipaburek iti kalalainganna a pudot. Iluto agingga napalet. Itapog ditoy dagiti naiprito a bitso-bitso. Pabaawan. Dutoken iti ruting a kawayan.

5. Idasar a napudot. # nordis.net

Share
« «  Burburtia Krokis   |   A cultural reawakening  » »

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.