Poetry: El Niño ken La Niña

Ni KENNEDY BANGIBANG
www.nordis.net

Laklak-amen tay’ ti tinawen a didigra
Gapu’t epekto ti El Niño ken La Niña
Rumbeng a nauneg a pagadalan ti gapuna
Kasta met ti nagbalbaliwan ti klima

No tiempo ti attiddog a tikag wenno El Niño
Maatianan ti danum ken awanan tudo
Kurang ti mainum ken saan a makatalon
Marigatan ti tattao aglalo ti mannalon

Sumublat ti bagyo, sobra a tudo wenno La Niña
Layus ken margaay ti dagdaga ti ibunga na
Nalawa ti mapukaw, madadael pangkabiagan
Adu ti matay ken sansanikua ket maawan

Saan nga isu’t nabayag a kapapasan
Kadagiti napalabas a tawen a naimatangan
Nagbalin metten a makadangran
Ti klima nga isu koma’t katulongan

Ania gapuna a ti angin ket narugitan
Ania gapuna a makalkalbo ti kabakiran
Ania gapu a matmatianan dagiti karayan
Ania gapu a makalkali ti kadagaan

Saan a gapu iti aramid ti kadawyan
A marigrigat nga umili a kaaduan
No di ket ti babaknang ken dayuhan
Gapu’t negosyo nga inda ag-aguman

Dagiti dadakkel ken makadadael a negosyo
Ti agila, dagiti buaya ken aso-aso
Biag ken patay nga aginnagaw, aglulumba
A manggammat, mangisakmol iti ganansya

Saan nga aglangan dagiti kalamidad
Iparuar ti gobyerno ti nagadu a gatad
A tulong iti kasapulan dagiti biktima
Ngem awan wenno bassit ti maawat da

No agtultuloy a narimbaw ti ganasya
Awan sardeng ti makadangran nga epekto na
Umili ti kanayon nga agsagsagaba
Manglak-am iti naranggas a didigra

Isu a bantayan nga husto ti aglawlaw
Dagiti managganansya intay’ ipatalaw
Ipangpangruna a salakniban ti kaaduan
Tapno naimbag ti intay masungadan. # nordis.net

*This poem was written on May 10, 2016 when Kennedy Bangibang was still imprisoned as a political detainee at the BJMP-Kalinga.

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.