Statements: Agtultuloy ti abuso militar iti Oplan Bayanihan

Ni SOLIDARITY OF PEASANTS AGAINST EXPLOITATION
TIMPUYOG TI UMILI TI KARAYAN BUAYA
ILOCOS HUMAN RIGHTS ALLIANCE

January 7, 2016

Nairut a kunkondenaren ti Solidarity of Peasants Against Exploitation (STOP Exploitation), ti Timpuyog ti Umili ti Karayan Buaya (TUKB) ken ti Ilocos Human Rights Alliance (IHRA) ti umadadu a bilang ti panaglabsing ti pangtao a karbengan ken Sangalubungan a Makatao a Linteg iti Maikadua a Distrito ti Ilocos Sur. Ti TUKB ket organisasyon dagiti komunidad a madalanan ti Karayan Buaya iti ili ti Salcedo, Sta. Lucia ken Sta. Cruz ken kameng daytoy ti STOP Exploitation.

Awan sarday ti pannakasisiim, pamutbuteng ken harassment a mapaspasaran dagiti kameng ti STOP Exploitation ken TUKB manipud kadagiti pwersa ti militar ken pulisya. Iti desperasyon ti gobierno ni Benigno Aquino III a paksiaten ti rebolusyunaryo a tignayan ken lappedan ti panangitandudo ti umili kadagiti demokratiko a tarigagayda, karamanen a target ti operasyonda ti sibilyan aglalo dagiti kameng ti progresibo nga organisasyon.

Idi Disiembre, nagsasaruno ti napasamak a harassment iti mano a residente iti tallo a barangay iti Sta. Cruz sakbay ti maiyaramid a martsa-rali idi Disiembre 10 a pananglagip ti Aldaw ti Pangtao a Karbengan iti nasao nga ili. Idi umuna ken maikadua nga aldaw ti Disiembre, dua nga ahente ti militar ti napan ti balay ti maysa a residente ti Barangay Sidaoen ken pilitda a pagpudpudnoen nga adda ti ulitegna a kameng ti New People’s Army (NPA) nga umay bumisbisita kanyana. Nagsubli ti dua nga ahente idi Disiembre 4 ket nagsaludsodda nu ania ti inaramid ti maysa a taga- Brgy. Turod ken Banay idiay balayda. Inggana ti agdama ket pasaray a maobserbaran ti bumalay nga adda ti umay mangsisiim kanyana a tumamtambay iti balay ti kapitan ti barangay.

Idi rabii ti Disiembre 3, sinursurot ken sinilawsilawan ti dua a nakamotor ken masuspetsa a kameng ti militar ti traysikel ti maysa a residente ti Brgy. Turod, bayat iti panagawidda ti asawa ken anakna manipud Sidaoen. Simmardeng laeng dagiti mangsursurot kanyana kalpasan a dinekketanda ken sinilawanda ti traysikel ket kalpasan daytoy, nangngegna a kinuna ti naka-backride nga “Ay, ubbing lang met gayam.” Gapu iti buteng ken kas addang a panseguridad nakiturog laengen iti sabali a balay ti pamilya.

Inakusaran met ti dua a kameng ti militar a nakadestino iti Sta. Cruz ti maysa nga agindeg iti Brgy. Bacsayan a nakipaset kano ti nasao nga agindeg iti napasamak a panangpabettak dagiti kameng ti NPA iti maysa a trak ti 71st Recon Coy ket sinaludsodda nu sinno dagiti kakaduana iti nasao nga pasamak. Idi pinaglibakanna ti akusasyon, insaruno met a sinaludsod ti dua nu sino ti napanna sinabat idiay Sidaoen.

Napan met kinompronta dagiti militar ti kapitan ti Brgy. Banay gapu iti oposisyonna ti presensya ti militar iti komunidad. Pilpiliten isuna dagiti militar nga ibaga nu apay a saanna kayat nga agnaed isuda iti barangay. Ket kalpasan nga inlanad ti kapitan dagiti rason, kinuna dagitoy a ti mayor ti ili ti gapu nu apay nga addada iti komunidad.

Sakbay ti Pascua, napan met dagiti kameng ti militar ken Philippine National Police (PNP) iti San Tiburcio ken nagsaludsodda mainaig ti maangay a Christmas party ti TUKB ken STOP Exploitation iti Disiembre 22. Agsapa ti Disiembre 21 idi napan ti dua a kameng ti militar a nagdamdamag mainaig ti maysa a dati a kameng ti NPA. Ngem kalpasan daytoy, insublatdan a dinamag ti detalye ti maramid a panagtitipon dagiti lider-mannalon. Kamalemanna, napan met ti dua a kameng ti PNP Salcedo iti farm ni Sangguniang Bayan Rogelio Biteng. Kinuna dagiti pulis nga adda ti mandar manipud iti Camp Elpidio Quirino a mapanda ikumpirma nu adda mapasamak a Christmas party ti TUKB idiay karayan a paset ti Sitio Cabaroan, San Tiburcio, Salcedo. Iti kaaldawan ti aktibidad, nangikabil ti checkpoint ti RPSB ken PPSC idiay San Tiburcio, Poblacion Salcedo ken Cabaroan inggana kinabigatanna.

Dagitoy a pasamak ket mangpaneknek ti pilit a panangisilpo ti militar ken pulis kadagiti organisasyon ti umili iti NPA tapno maikalintegan ti panangranggasda ken panangpapatay kadagiti sibilyan. Daytoy nga aramid ket nagresultan ti manon a panangidarum ti militar ken pulis kadagiti lider mannalon ken mano a kleriko babaen ti parparbo a kaso. Nalawag ken nalatak nga ipakpakita dagitoy nga aramid a ti umili ti kangrunaan a target ti Oplan Bayanihan ni Aquino. Kakumplot dagiti berdugo a militar ken pulis iti pamutbuteng ken panangranggas iti umili dagiti lokal a dinastiya ken warlord kas kenni Bise Mayor Virgilio Valle nga akiniggem ti turay iti Sta. Cruz iti nabayag a panawen.

Nadagsen dagitoy a panaglabsing ti pangtao a karbengan ken linteg iti gubat ket rumbeng a kondenaren, singeren ken dusaen dagiti nakinaramid. Awawaganmi dagiti maseknan nga opisyal nga ipaayda koma ti kongkreto ken mapangngeddeng nga aksyon. Idi pay laeng Pebrero 2015 a naipakaamo daytoy a parikut ti umili iti liderato ti gobierno probinsial, isu nga saludsodenmi – mano pay kadi nga umili ti mabiktima sakbayda nga aggaraw? Iyuray ngata pay dagiti maseknan nga opisyal a dumanun iti tukad ti pannakalabsing ti pangtao a karbengan a kasla iti mapaspasamak idiay Mindanao?

Kadagiti kamengmi ken dadduma pay nga umili nga agtultuloy a mangiruprupir ti karbenganda iti tengnga ti ranggas ken panagbaybay-a ti gobierno, iyebkasmi ti nangato a pammadayaw ken awan patingga a suportami iti panangibutaktak ti kinadakes ken pananglaban iti Oplan Bayanihan ni Aquino. Iti umasideg nga eleksyon, mapaneknekan dagiti pudno a mangitandudo ti tarigagay ken karbengan ti umili. Iti sango ti umadadu a bilang ti pananglabsing ti pangtao a karbengan ken linteg iti gubat, rumbeng nga usaren ti umili iti bileg ti botosda tapno ipwesto dagiti kandidato nga addaan tured ken integridad a tumakder kontra ti militarisasyon ken mangitandudo ti tungtongan ti kappia.

Singiren ken pagbayaden ti gobierno ni Aquino kadagiti pananglabsing ti pangtao a karbengan!
Papanawen dagiti pwersa ti militar ken RPSB/PPSC kadagiti komunidad ken kaaw-awayan!
Itandudo ti tungtongan ti kappia ken karbengan ti umili! # nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.