Umili ti Karayan Buaya, pinairut ti panagkaykaysa

Ni KYLE EDWARD FRANCISCO
www.nordis.net

VIGAN, Ilocos Sur — Nasurok 100 a mangibagi kadagiti komunidad a pagayusan iti Karayan Buaya iti ili ti Salcedo, Santa Lucia ken Santa Cruz ti dimmar-ay iti maika-uppat a kongreso ti Timpuyog ti Umili iti Karayan Buaya (TUKB). Itandudo ken irupir ti pudpudno a reporma ti daga ken pangtao a karbengan.” Naiyaramid daytoy idi Oktubre 31 babaen ti panangsangaili ti umili ti Brgy. Conconig East iti ili ti Sta. Lucia, Ilocos Sur. Ti nasao nga assembleya ket simmentro iti tema a “Pairuten ken palawaen ti panagkaykaysa para iti panangsalaknib ti pangkabiagan.

Iti panangibingay na ti nagun-odan ti organisasyon iti tallo a tawen, bininsabinsa ti sigud a mangidadaulo ti organisasyon a ni Larry Del Rosario dagiti insayangkat ti TUKB a tignay ken proyekto. Kinunana a ti uneg ti tallo a tawen, ti kadakkelan a pinaset ti organisasyon ket ti panangirupir ti pudpudno a reporma ti daga ken panangsalaknib ti pangtao a karbengan. Dinakamat na ti panakipaset ti TUKB iti kampanya para ti panangipangato ti presyo ti tabako, dagiti innadal mainaig ti panangdepensa ken panangirupir ti pangtao a karbengan, relief operations ti panawen ti kalamidad, ken dadduma pay.

Innayon na pay a napapanawen ti panagtitipon gaputa sumangsango ti umili nga agindeg ti maayusan ti karayan ti “kumarkaro a pananggundaway iti kabiagan ken panaglabsing ti pangtao a karbengan.” Kalaksidan na, adu dagiti ninaganan na a parikut ti gimong kas dagiti killo a polisiya ti gobyerno a lallo a magparpaarigat kaagiti mannalon.

Kasasaad ti mannalon

Imbingay Zaldy Alfiler, Pangkabuklan a Sekretaro ti Solidarity of Peasants Against Exploitation (Stop Exploitation) ti kasasaad dagiti mannalon iti Rehiyon ti Ilocos. Kuna ti Alfiler a sumangsango ti agdama dagiti mannalon ti nasaknap ket nakaro a panang-agaw ken panangbalbaliw ti usar ti daga para kadagiti proyekto ken pasdek dagiti ganganaet a kumpanya. Ninagananna dagiti proyekto para ti minasan, panangpartuat ti enerhiya, ekoturismo ken ti lumawlawa a kadagaan a maipapauneg ti agribusiness venture agreements kas iti contract growing.

Tinalantanna pay ti kinurang ti suporta para ti agrikultura kas iti subsidiyo, pasdek ken pasilidad iti bangir ti dakkel a bingay a maawawat ti tallo a probinsya manipud ti RA 7171 ken RA 8240. Kastamet nga imparang na ti nababa a tangdan nga awawaten dagiti mangmangged talon ken presyo ti produkto dagiti mannalon.

Maysa kadagiti tinamegan ni Alfiler ti basaran ti kiddaw dagiti mannalon para iti panakaipangato ti presyo ti tabako iti P125 kada kilo ken ti kampanya mainaig ti nasisiyaat ken libre a serbisyo ti padanum.

Programa ti aanagtignay

Inaprubaran ti kongreso ti tallo tawen a programa a nakatalmeg ti “panangpalawa, panangparegta ken panangipangato ti militansya ti umili” dagiti lugar a masakupan ti organisasyon. Ti nasao a programa ket addan ti tallo a tay-ak, ti panangpadur-as ti kaamoan, organisasyon ken kampanya a masa.

Nakasentro ti umuna a tay-ak ti panangipangato ti kaammoan dagiti miembro mainaig kadagiti isyu ti mannalon , ti organisasyunal nga oryentasyon ken pananggupgop kadagiti kapadasan. Iti tay-ak ti organisasyon, naikkan ti naananay nga atensyon ti panangpalawa pay ti kameng ti organisasyon ken regular a panangisayangkat kadagiti miting iti amin a tukad. Bayat a nakapokus ti kampaya ti panangitandudo ti pudpudno a reporma ti daga ken panangsalaknib ti pangtaao a karbengan.

Baro a liderato

Naisayangkat ti panagbotos ti baro nga opisyales nga agtakem ti tallo a tawen. Nabotosan a mangidaulo kadagiti opisyal ni Jesus Balidad, Makaddua a Pangulo ni Ernesto Cuttong, Pangkabuklan a Sekretaryo ni Napoleon Cortez bayat a Tesorero ni Amado Foronda ken Auditor ni Charita Pascua. Pinagsapata ken binendisyunan ni Rev. Marcelino Mariano dagiti opisyal.

Nagkari dagiti naital-o a lider ti organisasyon a pangiggeman ken idaloanda ti panakaimplementar ti naprubaran a programa. Kinunada pay nga ipingetda ti pannangpadur-as ti organisasyon ken panakipagpaset kadagiti naikkedeng a kampanya. # nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.