Makan a la Pinoy: Empanada, Batac wenno Vigan?

By BRENDA S. DACPANO
www.nordis.net

Ti Ilocos empanada ket maysa kadagiti il-iliwen wenno kayat a ramanan apaman a bimmaddek ka iti Kailokuan. Saan a kumpleto ti pasiar sadiay no saanka a nangan ti empanada ti Ilocos.

VIGAN EMPANADA AND OKOY. Photo by Brenda S. Dacpano
VIGAN EMPANADA AND OKOY. Photo by Brenda S. Dacpano
Manipud iti Spanish ken Mexican nga agusar ti arina (wheat flour), ti Ilokano empanada ket naaramid manipud iti lokal a bagas a maaramid a tapong (dough) ken mapalamanan ti papaya ken balatong (mongo sprout) ken/wenno repolyo.

Ania kadi ti nanannanam, empanada ti Batac wenno Vigan? Narigat a sungbatan dayta uray no naramanamon ti dua, ta ti raman ket depende met laeng iti tao ken no ania ti pagrukodanna ti nanam wenno imas. Talantanen tayo laengen no ania dagiti nagdumaanda:

1. Orange ti kolor ti crust ti Batac empanada gapu iti panagusarda iti asuete. Ti Vigan empanada ket natural ti kolorna. Itatta a panawen ket food coloring ti kadawyan nga us-usarenda a pangkolor iti Batac empanada. Adda nangngegko idi nga isu nga orange ti kolor ti Batac empanada ta dayta ngamin ti paborito a kolor ni Gloria Aduana Cocson, ti nangirugi ti empanada iti Ilocos Norte.

BATAC EMPANADA. Photo by Brenda S. Dacpano
BATAC EMPANADA. Photo by Brenda S. Dacpano
2. Naing-ingpis ti crust ti Vigan empanada kumapara iti Batac.

3. Nagadgad a papaya ken/wenno toge ti maipalaman iti Batac empanada ken mabalin a manayonan ti Batac longganisa ken itlog. Ti Vigan empanada ket mapalamanan met laeng ti papaya ken dagiti dadduma ket agus-usar ti repolyo, malaokan ti Vigan longganisa.

4. Medyo naalsem ti Vigan longganisa a mailaok iti empanada ti Vigan ta natimplaan ti suka kumpara iti Batac nga awan sukana ken naap-apgad ngem agpada a natimplaan ti bawang.

5. Mailaok ti puraw ti itlog agraman ti eggyolk iti Batac empanada ngem ti Vigan empanada ket eggyolk laeng ti mailaok. Nalabit nga us-usarenda ti puraw ti itlog iti ukoy (ta kadawyan nga adda met laeng lakoda nga ukoy).

6. Parehas a maisawsaw iti suka a nalaokan ti lasona ken sili ngem naal-alsem ti suka ti Batac.

Adda nadumaduma a klase ti empanada depende iti linaon daytoy a palaman. Adda plain empanada a napalamanan laeng ti balatong ken papaya. Adda met ti ordinary nga adda ti natengna ken maysa nga itlog. Ti special ket addaan balatong, papaya, itlog ken longganisa. Adda met ti jumbo empanada a nanayonan ti hotdog. Adda ti saan a malaokan ti itlog wenno eggless, adda met ti double egg empanada ken double-double empanada a dua ti mailaok nga itlog ken dua a longganisa.

Ti Ilocos empanada ket kadawyan a maiparehas iti softdrinks ngem beer ti perfect a partner daytoy para kaniak. Adda aramidmi idi iti gayyem ko no mapankami idiay Plaza Burgos a mangan iti empanada, gapu ta maiparit ti beer sadiay, agbalonkami ti saggaysa kami a baso a beer. Ikabilmi ti beer iti baso a saan a madlaw a beer ti kargana. Ayos ti meriendami ken agawidkamin a mayat ti titig-abanmi, ha ha ha! # nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.