Home general Burburtia Krokis: 2 August 2009 (Puzzle)

Burburtia Krokis: 2 August 2009 (Puzzle)

5
0
2 MIN READ

By ART B. BELISARIO
GNU-GPL copyleft 2002-2009 (http://www.gnu.org)
www.nordis.net

xword20090726_puzzle

ACROSS
1 “___________ ang kilay”: sumimangot (Tag)
10 matigas na parte ng buko ng niyog (Tag)
11 pinakamataas na bundok sa Pilipinas
13 ihi (Ilok)
15 doktor ng hayop, o beterano sa digmaan (Eng)
17 bus na umaandar sa riles (Eng)
19 isdang hugis-karayom, pamilya Lepisosteidae (Eng)
20 lubhang maliitan (Eng)
22 dalawa (Eng)
23 isa (Eng)
24 tagasalubong sa pintuan (Eng)
25 sumbrero (Eng)
26 iligtas, magtipid (Eng)
28 kinain (Eng)
29 tawag sa batang babae (Tag)
30 atom na may kargang kuryente (Eng)
31 Cordillera Administrative Region (abbrev)
32 isda sa dagat; pating (Ilok)
34 katuwang ni Ama
36 mga wakas (Eng)
39 ngunit, gayunman (Eng)
40 tagas, sipsip (Ilok)
42 katas ng halaman (Eng)
43 komon na pangalang Muslim
44 tunog ng pagkabali (Ilok)
45 bakulaw, malaking unggoy (Eng)
46 hindi dito (Tag)
48 lungga (Eng)
49 bansa sa Middle East, Muscat ang kabiserang-syudad nito
50 pangalan sa pagkabata o pagkadalaga (Eng)
52 opisyal na tulong pangkaunlaran (Eng abbrev)
53 mga syentista sa larangan ng astroonomiya (Eng)

DOWN
2 mga pinaiksing anyo
3 hango ng kanin sa kaldero (Ilok)
4 Somalia (ISO abbrev)
5 maliit na bansa sa central Europe, Vaduz ang kabiserang-syudad
6 ekspresyon na patanong (Tag)
7 piliin, ipasya (Eng)
8 probinsya sa Silangang Bisaya (2 salita)
9 ligo (Ilok)
12 magpakita ng emosyon (Eng)
14 mangyari nawa (Tag)
15 permisong bumyahe sa ibang bansa (Eng)
16 punongkahoy (Eng)
18 wala (Ilok)
20 bansang Mauritius (ISO abbrev)
21 o kaya (Eng)
27 mahabang yugto sa kasaysayan ng mundo (Eng)
29 hindi (Eng var)
32 isuot (Ilok)
33 mabilis na pagtungo ng likido sa gas dahil sa lubhang init (Tag)
34 gilid, tabi (Ilok)
35 dakilang panahon (Eng)
37 posisyon sa paggapang (Tag)
38 gastusin (Eng)
40 palayaw nina Alvin, Allan at Albert
41 Pakistan (ISO abbrev)
47 lambat (Eng)
49 mala-awit na tula (Eng)
51 emergency room (abbrev)
52 bansang Oman (ISO abbrev) # nordis.net

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.