Currently browsing

Page 2

Ti mani ken ti dangadang dagiti mannalon ti Ilocos Sur (4/4)

Iti panangiserra ni Antonino Pugyao iti tinaray ti tungtongan, kinunana a dakkel a balligi dagiti mannalon ti tungtongan. Impaganetgetna a dagiti nagun-odda a balligi ket resulta ti nairut a panagkaykaysa ken kinasaganada nga agtignay. Ngem impalagipna nga umuna pay laeng nga addang ti nagun-odda.

Diaries From The Field: Habang katalakayan ang magsasaka

Bangka sa talakayan ang mga magsasakang kausap namin. Hindi mapigilan ang kanilang mga tanong at paglalahad ng pagtingin sa usapin ng organikong pagsasaka, repormang agraryo, at genetically modified na binhi. Mabuti na lamang at may pa-kape sila sa tanghaling iyon para panlaban sa antok at pagyaya ng idlip mula sa katatapos na pananghalian.

Diaries From The Field: Mauway

Kalpasan ti mano oras a byahe ken pinnagna, nadanon ko ti nabati iti dati a balay ni Felix Agtang iti Mauway, Barangay Cabangaran, Vintar, Ilocos Norte. Maysa isuna kadagiti taga-Mauway a nagresidenten iti Isic-Isic sipud pay idi 1990s. Ginagarak ti barangay idi Abril 7, 2018 tapno danunen ken kakonsulta dagiti padak a biktima ti martial law ti diktador a ni Ferdinand Marcos.

Makan a la Pinoy: Longanisa

Ti longganisa ket native a sausages ti Pilipinas a natimplaan iti nadumaduma nga spices manipud kadagiti rehiyon ken probinsia a nagtaudanda. Naggapu daytoy iti Spain a longaniza nga atiddog a pork sausage a natimplaan iti cinnamon, anis, bawang ken suka.

Burburtia Krokis

ACROSS
1 bayan sa Samar karatig ng Paranas
9 salubong (Ilok)
14 mabangong amoy (Eng)
15 air-to-air missile (abbrev)
16 unggoy ng kagubatang Amazon (wikang Guarani)

Editorial: Preconditions to peace?

In the early days of the Duterte administration, there were high hopes that the peace negotiations between the Government of the Philippines (GRP) and the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) will soon find resolution to the root causes of the almost five decade armed revolution waged by the Communist Party of the Philippines (CPP) and New People’s Army (NPA).

As The Bamboos Sway: Supreme mockery of the Supreme Court

Events unfolding in the Philippines now with President Rodrigo “Digong” Duterte as the main clown are so funny, I could not even laugh anymore. First in my list rests on Digong meeting with Galaxy Entertainment Group Limited Chairman Dr. Lui Che Woo in Dec. 6, 2017. The Group is a Macau-based casino company and those present in the meeting said that a casino in Boracay was discussed. Shortly, in Feb. 15, it was reported that Boracay had been declared a cesspool by Digong and tourist businesses were given only two months to clean up or face closures.

Bandillo: Terror tag the chef at a panciteria?

Yes, I am a passionate activist. A writer-journalist, too. Had I not been one, I could have been any of the following – food technologist, researcher-scientist, chef in a panciteria, photo-journalist at Reuters, a librarian or an anchor in a music station. Never a terrorist, as the Department Of Justice (DOJ) alleges.

Daranudor Ti Ilocandia: Sino ti agbenbenepisyo iti tabako?

Ti tabako, kas maimulmula ken kas sibubukel nga industriya ket addaan ti napateg nga kaipapanan iti pakaistoryaan, ekonomiya ken politika ti Ilocos. Ngem sino kadi ti pudno nga agnumnumar iti daytoy nga industriya – manipud iti panangpatanor ti tabako, iti linakoan ti bulong ken sigarilyo, ken iti panagbuwis?

Statements: Seryosong solusyunan ang ugat ng armadong tunggalian

Ang mga kabataan at mamamayan ng La Union ay nagkakaisa sa pagsuporta at pananawagan na ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Gobyerno ng Pilipinas at ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at sa seryosong pagsagot sa ugat ng armadong labanan sa ating bayan.

Youthspeak: Who is the terrorist here?

Terrorism is now being used to justify foreign-sponsored ‘liberation’ movements in some war-ravaged middle east countries, to rationalize the building of military bases of a powerful country in the territories of its ‘friends’ and ‘allies’, and to vilify political opponents and democratic movements. It helped the spread of Islamophobia across many countries, feed much war-profits into the US military intelligence complex, and assisted the stay of US influence in the Philippines and other resource-rich countries.

Weekly Reflections: Threefold message of the risen Christ (1/3)

FIRST OF THREE PARTS
Jesus Christ our Lord is alive! Jesus was raised from death! This is what the Bible says. This is what the Apostle’s Creed says. This is what we usually sing on Easter Sunday: “Hallelujah! The Lord God Omnipotent reigneth… The kingdom of this world has become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever.” This is what we Christians believe.