Currently browsing category

peasants, Page 5

farmers and other rural peoples’ concerns

Ti mani ken ti dangadang dagiti mannalon ti Ilocos Sur (4/4)

Iti panangiserra ni Antonino Pugyao iti tinaray ti tungtongan, kinunana a dakkel a balligi dagiti mannalon ti tungtongan. Impaganetgetna a dagiti nagun-odda a balligi ket resulta ti nairut a panagkaykaysa ken kinasaganada nga agtignay. Ngem impalagipna nga umuna pay laeng nga addang ti nagun-odda.

Tagumpay laban sa usura, ipinagtangol at pinagtibay

SAN MARIANO, Isabela — Nakaharap ang mga magsasaka dito ngayong anihan sa pagbabantay, pagsubaybay at paggigiit na ipatupad ang lahat ng mga naipagtagumpay na laban tulad ng pagpapababa at pag-alis ng interes sa pautang sa panahon ng kalamidad, at iba pang kahilingan. Nakamit ang mga ito sa matagumpay na komprontasyon ng mga magsasaka sa mga komersyante-usurero sa San Mariano, Isabela noong Nobyembre 11, 2017.

Dagdag na gastos dulot ng Train Law sa manggagawang-bukid

SANTIAGO CITY, ISABELA — Nadarama na ng mga manggagawang-bukid sa Isabela ang epekto ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o Train sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Dahil sa pagtaas ng pangunahing bilihin at gasolina, lalong nabaon sa kahirapan at hindi na makaagapay ang kanilang kinikita sa pakikitanim at pakikiani ng palay.

Ti mani ken ti dangadang dagiti mannalon ti Ilocos Sur (2/4)

MAIKADUA A PASET
Basar iti attendance sheet, adda ti 71 nga indibidwal manipud iti 31 a barangay ti Sta. Lucia idi mangrugi ti dayalogo. Iti pannakipatangmi kenni Manong Romy Rabang, kunana a lima ti komersyante nga adda iti daydiay a kanito ngem awan ni Eduardo Galanto, kadakkelan a komersyante ti mani ken kapitan ti maysa a barangay ti nasao nga ili.

Ti mani ken ti dangadang dagiti mannalon ti Ilocos Sur (1/4)

Dandanni pangaldaw ti Marso 18 idi sumangpet kami iti balay ni Manong Romy Rabang, punong barangay ti Conconig East, Sta. Lucia iti Ilocos Sur ken lider ti Sta. Lucia Peanut Growers Association (SPGA). Panggepmi nga idokumento ti maiyaramid a dayalogo iti baet dagiti mannalon ti mani ken dagiti komersyante.

Ipagtagumpay ang tunay na reporma sa lupa — Danggayan

TUGUEGARAO CITY — Nagsama-sama ang 300 magsasaka, noong Oktubre 22-23, mula sa iba’t-ibang organisasyon at probinsya ng Cagayan Valley para ipagdiwang ang Linggo ng Magsasaka. Tangan ang panawagang “Agkaykaysa! Iballigi ti Pudno a Reporma Iti Daga!”

Missing a day or two for farmers

BAGUIO CITY — For farmers, every day is important in the agricultural cycle. However, for some, there are things worth sacrificing a day or two from the farm.

NL is one with Lakbay Magsasaka

MANILA — Delegates from the Cordillera and Cagayan Valley trooped to Manila on October 23-25 for the peasant protest caravan.

Solon calls for pull out from WTO

LA TRINIDAD, Benguet — Anakpawis Party-list Representative Ariel Casilao called for a pull-out from the World Trade Organization – Agreement on Agriculture (WTO-AoA), during the first public hearing on the impact of the implementation of the General Agreement on Tariffs and Trade-WTO.

Magsasaka ng Ilocos, nakiisa sa Lakbayan para sa lupa

VIGAN CITY — Nakiisa ang mga magsasaka ng Ilocos sa pangunguna ng Solidarity of Peasants against Exploitation (Stop Exploitation) kasama ang Bagong Alyansang Makabayan-Ilocos (Bayan-Ilocos), Ilocos Human Rights Alliance (IHRA), Anakbayan-Ilocos, TIMEK-Pamalakaya at Alyansa Dagiti Mannalon ti Ilocos Norte (Amin) sa taunang Lakbayan ng Magsasaka na ginanap nitong Oktubre 7-8 upang ipanawagan ang mga hiling ng mga magsasaka sa rehiyon.