Currently browsing category

peasants, Page 5

farmers and other rural peoples’ concerns

Ipagtagumpay ang tunay na reporma sa lupa — Danggayan

TUGUEGARAO CITY — Nagsama-sama ang 300 magsasaka, noong Oktubre 22-23, mula sa iba’t-ibang organisasyon at probinsya ng Cagayan Valley para ipagdiwang ang Linggo ng Magsasaka. Tangan ang panawagang “Agkaykaysa! Iballigi ti Pudno a Reporma Iti Daga!”

Missing a day or two for farmers

BAGUIO CITY — For farmers, every day is important in the agricultural cycle. However, for some, there are things worth sacrificing a day or two from the farm.

NL is one with Lakbay Magsasaka

MANILA — Delegates from the Cordillera and Cagayan Valley trooped to Manila on October 23-25 for the peasant protest caravan.

Solon calls for pull out from WTO

LA TRINIDAD, Benguet — Anakpawis Party-list Representative Ariel Casilao called for a pull-out from the World Trade Organization – Agreement on Agriculture (WTO-AoA), during the first public hearing on the impact of the implementation of the General Agreement on Tariffs and Trade-WTO.

Magsasaka ng Ilocos, nakiisa sa Lakbayan para sa lupa

VIGAN CITY — Nakiisa ang mga magsasaka ng Ilocos sa pangunguna ng Solidarity of Peasants against Exploitation (Stop Exploitation) kasama ang Bagong Alyansang Makabayan-Ilocos (Bayan-Ilocos), Ilocos Human Rights Alliance (IHRA), Anakbayan-Ilocos, TIMEK-Pamalakaya at Alyansa Dagiti Mannalon ti Ilocos Norte (Amin) sa taunang Lakbayan ng Magsasaka na ginanap nitong Oktubre 7-8 upang ipanawagan ang mga hiling ng mga magsasaka sa rehiyon.

Pagdaraos ng sugar workers summit, matagumpay

QUEZON CITY — Matagumpay na nailunsad ang 2nd Sugar Workers Summit noong Agosto 30-31 sa DOLE Occupational Safety and Health Center (OSHC) dito sa Quezon City na nilahukan ng mga manggagawang bukid mula sa mga tubuhan ng Isabela, Batangas, Tarlac, Bukidnon, Davao del Sur at Negros sa pangunguna ng Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA), National Federation of Sugar Workers (NFSW), Alyansa ng mga Manggagawang-Bukid sa Asyenda Luisita (AMBALA) sa Tarlac, KAISAHAN-Batangas, OGYON-Bukidnon, Nagkahiusang Mag-uuma sa Davao del Sur (NAMADDS) at UMA – Isabela.

Addang a mangpalag-an iti rigat tayo a gardinero

Iti umay nga eleksyon, agpili tayo manen kadagiti agtugaw iti nadumaduma a posisyon iti nasyonal ken lokal a lehislatura – Senado, Konggreso, Bise-Gubernador, Sangguniang Panlalawigan, Bise-Mayor, ken Sangguniang Bayan. Gundawayan tayo ti kampanya tapno ikiddaw kadagiti kandidato a no addadanto iti poder, agaramid da kadagiti linteg ken pagannurotan a mangpalag-an iti rigat tayo a gardinero ditoy kanatengan ti Kordilyera.

Umili ti Karayan Buaya, pinairut ti panagkaykaysa

VIGAN, Ilocos Sur — Nasurok 100 a mangibagi kadagiti komunidad a pagayusan iti Karayan Buaya iti ili ti Salcedo, Santa Lucia ken Santa Cruz ti dimmar-ay iti maika-uppat a kongreso ti Timpuyog ti Umili iti Karayan Buaya (TUKB). Itandudo ken irupir ti pudpudno a reporma ti daga ken pangtao a karbengan.” Naiyaramid daytoy idi Oktubre 31 babaen ti panangsangaili ti umili ti Brgy. Conconig East iti ili ti Sta. Lucia, Ilocos Sur. Ti nasao nga assembleya ket simmentro iti tema a “Pairuten ken palawaen ti panagkaykaysa para iti panangsalaknib ti pangkabiagan.

Moratorium ti panagbayad ti utang ken abbang dawat dagiti mannalon

VIGAN, Ilocos Sur — Kiniddaw ti militante a Solidarity of Peasants Against Exploitation (STOP Exploitation) ti interbensyon dagiti lokal a gobyerno para iti panangipatungpal ti temporario a panangipasardeng ti panagbayad ti abbang ti daga ken utang dagiti mannalon. Inayon pay ti grupo a nasken a mangilatang ti gobierno ti pondo para iti subsidiyo iti kasapulan a ramit ken inputs dagiti mannalon.

Camote disease threatens food security in Ifugao

BAGUIO CITY — A soil-borne disease that infests camote (sweet potato) plants in Ifugao villages has resulted to a food crisis, according to Alyansa dagiti Pesante iti Taeng Kordilyera (Apit-Tako), a regional alliance of peasants in the Cordillera.

Water system bring relief to a community in Abra

BAGUIO CITY — “It is a big relief for us residents of Manapnap that the rehabilitation of the water system has done; our children will no longer go to the river to take a bath before going to school and we do not need to go far to fetch water”. This is from a mother who worries every time her child goes to the river.