Currently browsing category

peasants, Page 3

farmers and other rural peoples’ concerns

Daranudor ti Ilocandia: Siasinno ti agbenbenepisyo iti tabako?

Napapanawen nga ipaayda met ti nainkalintegan a benepisyo kanyada. Saan laeng a simple a responsibilidad dagiti agturturay a pasayaaten ti kabibiagda. Daytoy ket utangda iti tunggal pamilya ti mannalon a nangipaay ti binilyon-bilyon a buwis ken bingay dagiti lokal a gobierno.

Pinol offers loans to Benguet farmers

Pinol said DA is now moving towards financing farmers through a loan program to address procurement irregularities on April 27 at the Benguet Agri-Pinoy Trading Center (BAPTC). The secretary was at the BAPTC to talk to farmers regarding the programs of his agency.

Gapu iti Harabas, tulong kiddaw ti mannalon

“Rinibribu a mannalon ti sibuyas ti apektado iti intero a Pangasinan gapu iti panagatake ti Harabas. Adu kanyami ti awan ti nagmaayan ti halos uppat a bulan a nagbanbanugan ken tinartaripatomi a sibuyas,” kuna ni Roberto Fernandez ti Namnama iti Filipino.

Daranudor ti Ilocandia: Siasinno ti agbenbenepisyo iti tabako?

Saan a marisut dagitoy a problema dagiti mannalon babaen laeng ti panangilatang iti pondo para kadakuada, kas ti ilanlanad ti RA 7171 ken RA 8240. Kasapulan a sibubukel a kitaen dagiti integral a ramen ti kabuklan nga industriya, ti korapsyon iti burukrasya ken ti kinapateg ti pannakaipatungpal ti pudno a reporma ti daga.

Ti mani ken ti dangadang dagiti mannalon ti Ilocos Sur (4/4)

Iti panangiserra ni Antonino Pugyao iti tinaray ti tungtongan, kinunana a dakkel a balligi dagiti mannalon ti tungtongan. Impaganetgetna a dagiti nagun-odda a balligi ket resulta ti nairut a panagkaykaysa ken kinasaganada nga agtignay. Ngem impalagipna nga umuna pay laeng nga addang ti nagun-odda.

Tagumpay laban sa usura, ipinagtangol at pinagtibay

SAN MARIANO, Isabela — Nakaharap ang mga magsasaka dito ngayong anihan sa pagbabantay, pagsubaybay at paggigiit na ipatupad ang lahat ng mga naipagtagumpay na laban tulad ng pagpapababa at pag-alis ng interes sa pautang sa panahon ng kalamidad, at iba pang kahilingan. Nakamit ang mga ito sa matagumpay na komprontasyon ng mga magsasaka sa mga komersyante-usurero sa San Mariano, Isabela noong Nobyembre 11, 2017.

Dagdag na gastos dulot ng Train Law sa manggagawang-bukid

SANTIAGO CITY, ISABELA — Nadarama na ng mga manggagawang-bukid sa Isabela ang epekto ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o Train sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Dahil sa pagtaas ng pangunahing bilihin at gasolina, lalong nabaon sa kahirapan at hindi na makaagapay ang kanilang kinikita sa pakikitanim at pakikiani ng palay.

Ti mani ken ti dangadang dagiti mannalon ti Ilocos Sur (2/4)

MAIKADUA A PASET
Basar iti attendance sheet, adda ti 71 nga indibidwal manipud iti 31 a barangay ti Sta. Lucia idi mangrugi ti dayalogo. Iti pannakipatangmi kenni Manong Romy Rabang, kunana a lima ti komersyante nga adda iti daydiay a kanito ngem awan ni Eduardo Galanto, kadakkelan a komersyante ti mani ken kapitan ti maysa a barangay ti nasao nga ili.

Ti mani ken ti dangadang dagiti mannalon ti Ilocos Sur (1/4)

Dandanni pangaldaw ti Marso 18 idi sumangpet kami iti balay ni Manong Romy Rabang, punong barangay ti Conconig East, Sta. Lucia iti Ilocos Sur ken lider ti Sta. Lucia Peanut Growers Association (SPGA). Panggepmi nga idokumento ti maiyaramid a dayalogo iti baet dagiti mannalon ti mani ken dagiti komersyante.

Ipagtagumpay ang tunay na reporma sa lupa — Danggayan

TUGUEGARAO CITY — Nagsama-sama ang 300 magsasaka, noong Oktubre 22-23, mula sa iba’t-ibang organisasyon at probinsya ng Cagayan Valley para ipagdiwang ang Linggo ng Magsasaka. Tangan ang panawagang “Agkaykaysa! Iballigi ti Pudno a Reporma Iti Daga!”