Currently browsing category

peasants, Page 2

farmers and other rural peoples’ concerns

Diaries from the field: Isang magsasakang edukador

Nagpunta ako sa isang pagtitipon ng magsasaka para makinig sa talakayan hinggil sa kasalukuyang problema ng manggagawang-bukid, manggagawa sa agrikultura at magsasaka sa bansa at sa Cagayan Valley. Dadaluhan ito ng mga lider mula sa iba’t ibang probinsya. Panauhin sa pagtitipon si Ka Daning Ramos, tagapangulo ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, upang magtalakay kung ano na nga ba ang pagtingin at pagsusuri ng kilusang magsasaka sa rehimeng Duterte.

Kilos-Protesta ng magsasaka para sa karapatan at serbisyong panlipunan

SANTIAGO CITY, Isabela — Nagtipon noong Hunyo 2 ang humigit-kumulang 50 delegado ng konseho ng Danggayan, alyansa ng magsasaka sa Cagayan Valley, mula sa iba’t ibang probinsya sa nasabing rehiyon. Layon ng nasabing aktibidad na pagkaisahin ang magsasaka sa pagsusuri sa kasalukuyang katangian ng gobyernong Duterte, sa pambansang kalagayan ng magbubukid at ang mga lokal na pakikibaka at mga usaping ng magsasaka sa Cagayan Valley.

Diaries from the Field: Hanggang saan aabot ang P20 nila

Kinukwento niya sa akin habang magkasama kami sa isang pagsasanay na kailangan niyang umutang ng ₱ 100 para pang krudo sa motorsiklo at hahanap siya ng pwedeng utangan para may pangkain ang kanyang mga kapatid na manggagawang-bukid. Hindi kasi nakikipag-usap kung kani-kanino ang mga nagpapatrabaho sa bukid at dapat kabesilya ang nakikipagtransaksyon sa kanila.

Daranudor ti Ilocandia: Siasinno ti agbenbenepisyo iti tabako?

Napapanawen nga ipaayda met ti nainkalintegan a benepisyo kanyada. Saan laeng a simple a responsibilidad dagiti agturturay a pasayaaten ti kabibiagda. Daytoy ket utangda iti tunggal pamilya ti mannalon a nangipaay ti binilyon-bilyon a buwis ken bingay dagiti lokal a gobierno.

Pinol offers loans to Benguet farmers

Pinol said DA is now moving towards financing farmers through a loan program to address procurement irregularities on April 27 at the Benguet Agri-Pinoy Trading Center (BAPTC). The secretary was at the BAPTC to talk to farmers regarding the programs of his agency.

Gapu iti Harabas, tulong kiddaw ti mannalon

“Rinibribu a mannalon ti sibuyas ti apektado iti intero a Pangasinan gapu iti panagatake ti Harabas. Adu kanyami ti awan ti nagmaayan ti halos uppat a bulan a nagbanbanugan ken tinartaripatomi a sibuyas,” kuna ni Roberto Fernandez ti Namnama iti Filipino.

Daranudor ti Ilocandia: Siasinno ti agbenbenepisyo iti tabako?

Saan a marisut dagitoy a problema dagiti mannalon babaen laeng ti panangilatang iti pondo para kadakuada, kas ti ilanlanad ti RA 7171 ken RA 8240. Kasapulan a sibubukel a kitaen dagiti integral a ramen ti kabuklan nga industriya, ti korapsyon iti burukrasya ken ti kinapateg ti pannakaipatungpal ti pudno a reporma ti daga.

Ti mani ken ti dangadang dagiti mannalon ti Ilocos Sur (4/4)

Iti panangiserra ni Antonino Pugyao iti tinaray ti tungtongan, kinunana a dakkel a balligi dagiti mannalon ti tungtongan. Impaganetgetna a dagiti nagun-odda a balligi ket resulta ti nairut a panagkaykaysa ken kinasaganada nga agtignay. Ngem impalagipna nga umuna pay laeng nga addang ti nagun-odda.