Currently browsing category

people’s war

events and issues involving armed insurgent groups — CPP-NPA-NDF, MILF, MNLF

NPA Ifugao belies AFP claims

IFUGAO — The local Nona del Rosario Command (NDRC) of the New People’s Army (NPA) belied claims by the 54th Infantry Battalion Philippine Army (IBPA) on a skirmish in Tinoc town, July 10.

NPA blasts Lepanto mine facilities

BAGUIO CITY — The Chadli Molinta Command (CMC) and Jennifer Carino Command (JCC) of the New People’s Army (NPA) claimed responsibility over the attacks on facilities with in the Lepanto Consolidated Mining Company in Mankayan, Benguet on the late evening of June 7 and early dawn of June 8.

NPA Kalinga counter-attacks gov’t troops

BALBALAN, Kalinga — The Lejo Cawilan Command (LCC), the local command of the New People’s Army (NPA) in Kalinga launched dispersed counter-operations against the ‘coy-sized’ operations of the 50th Infantry Battalion Philippine Army (IBPA) in the area.

NPA raids Benguet police station

BAGUIO CITY — The Jennifer Cariño Command of the New People’s Army-Benguet raided a police sub-station in Barangay Loo, Benguet Province on the evening of May 16, 2017.

NPA warns public of state agents’ extortion

BAGUIO CITY — New People’s Army guerillas operating in Mountain Province warns the public of “state agents” posing as collectors of revolutionary taxes as part of their anti-insurgency campaign.

NPAs raid police station in Cagayan

BAGUIO CITY — The Henry Abraham Command of the New People’s Army operating in Cagayan raided a police sub-station in Barangay Annafatan, Amulung, Cagayan at 5:00 PM last May 4.

Statements: End neoliberal attack on health and health workers!

With clenched fists, we salute the long suffering Filipino Health Workers, the unsung heroes as they commemorate the National Health Workers Day on the 7th of May 20l7. Makabayang Samahang Pangkalusugan-Cordillera Peoples Democratic Front (MSP-CPDF) also pays tribute to all revolutionary martyrs who contributed their lives to the advancement of the national democratic revolution and serving unselfishly to the Filipino people!

Matagumpay na operasyon pinta ng KM isinagawa sa Ilocos Sur

VIGAN CITY — Matagumpay na naisagawa ng mga kasapi ng Kabataang Makabayan (KM), Pambansang Kalipunan ng mga Magbubukid (PKM), at Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MA-KIBAKA) ang isang operasyong pinta sa mga kalsada ng hilagang bahagi ng probinsya ng Ilocos Sur bilang bahagi ng pagdiriwang at pakikiisa sa ika-48 taong anibersaryo ng New Peoples Army(NPA) nitong nagdaang Abril 9, araw ng Linggo.

Statements: Papigsaen ti New People’s Army tapno maiyabante ti rebolusyon nga agraryo

Adu ti nagun-od a ballaigi ti tignayan a mannalon ditoy Ilocos iti naglabas a tawtawen. Gapu iti sangsangkamaysa a panagtignay ken militansya, naipa-ngato ti presyo dagiti produkto ti talon kas ti tabako, naibaba ti abang iti daga ken interes ti utang, naipangato ti tangdan dagiti mangmangged-talon, ken nairupir ti nayon a pondo para iti serbisyo a pangkagimongan. Kadagiti lugar nga adda dagiti tsapter ti Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM), napagtalinaed dagitoy a balligi kas paset ti programa ti rebolusyon nga agraryo ken iti sumagmamano a panawen, naiduron pay dagitoy iti nangatngato a tukad. Kadagiti sabali a lugar a no sadinno ket awan pay ti rebolusyunaryo nga organisasyon, nairamanda a nagsagrap kadagiti sumagmamano a balligi ngem apagdarikmat laeng.

Statements: Strengthen the New People’s Army and reap more victories

The National Democratic Front of the Philippines congratulates the New People’s Army on its 48th Founding Anniversary. Its continued existence and growth for 48 years is proof that the people deeply cherish and extensively support the people’s army. The NDFP-Ilocos also pays its highest tribute to the revolutionary martyrs and heroes of the red fighters and commanders of the NPA. They are the bright and true inspiration of the people’s wholehearted support to the armed revolution.

Statements: Patatagin ang hukbong bayan sa gitna ng papatinding atake ng pasistang estado

Pinakamataas na pagpupugay ang pinapaabot ng Kabataang Makabayan-Demokratiko A Tignayan dagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) sa mga magigiting na Pulang Mandirigma at Kumander ng Communist Party of the Philippines-New Peoples Army (CPP-NPA) sa pagdiriwang nito ng ika-48 taon ng kanilang anibersaryo mula nang maitatag ito noong ika-29 ng Marso, 1969. Pulang saludo rin ang ipinapahatid ng KM-DATAKO sa mga martir ng CPP-NPA at sa buong rebolusyonaryong kilusan na walang imbot na nagbuwis ng buhay para sa bayan.