Currently browsing category

people’s war

events and issues involving armed insurgent groups — CPP-NPA-NDF, MILF, MNLF

Matagumpay na operasyon pinta ng KM isinagawa sa Ilocos Sur

VIGAN CITY — Matagumpay na naisagawa ng mga kasapi ng Kabataang Makabayan (KM), Pambansang Kalipunan ng mga Magbubukid (PKM), at Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MA-KIBAKA) ang isang operasyong pinta sa mga kalsada ng hilagang bahagi ng probinsya ng Ilocos Sur bilang bahagi ng pagdiriwang at pakikiisa sa ika-48 taong anibersaryo ng New Peoples Army(NPA) nitong nagdaang Abril 9, araw ng Linggo.

Statements: Papigsaen ti New People’s Army tapno maiyabante ti rebolusyon nga agraryo

Adu ti nagun-od a ballaigi ti tignayan a mannalon ditoy Ilocos iti naglabas a tawtawen. Gapu iti sangsangkamaysa a panagtignay ken militansya, naipa-ngato ti presyo dagiti produkto ti talon kas ti tabako, naibaba ti abang iti daga ken interes ti utang, naipangato ti tangdan dagiti mangmangged-talon, ken nairupir ti nayon a pondo para iti serbisyo a pangkagimongan. Kadagiti lugar nga adda dagiti tsapter ti Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM), napagtalinaed dagitoy a balligi kas paset ti programa ti rebolusyon nga agraryo ken iti sumagmamano a panawen, naiduron pay dagitoy iti nangatngato a tukad. Kadagiti sabali a lugar a no sadinno ket awan pay ti rebolusyunaryo nga organisasyon, nairamanda a nagsagrap kadagiti sumagmamano a balligi ngem apagdarikmat laeng.

Statements: Strengthen the New People’s Army and reap more victories

The National Democratic Front of the Philippines congratulates the New People’s Army on its 48th Founding Anniversary. Its continued existence and growth for 48 years is proof that the people deeply cherish and extensively support the people’s army. The NDFP-Ilocos also pays its highest tribute to the revolutionary martyrs and heroes of the red fighters and commanders of the NPA. They are the bright and true inspiration of the people’s wholehearted support to the armed revolution.

Statements: Patatagin ang hukbong bayan sa gitna ng papatinding atake ng pasistang estado

Pinakamataas na pagpupugay ang pinapaabot ng Kabataang Makabayan-Demokratiko A Tignayan dagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) sa mga magigiting na Pulang Mandirigma at Kumander ng Communist Party of the Philippines-New Peoples Army (CPP-NPA) sa pagdiriwang nito ng ika-48 taon ng kanilang anibersaryo mula nang maitatag ito noong ika-29 ng Marso, 1969. Pulang saludo rin ang ipinapahatid ng KM-DATAKO sa mga martir ng CPP-NPA at sa buong rebolusyonaryong kilusan na walang imbot na nagbuwis ng buhay para sa bayan.

NPA raids police station in Abra

BAGUIO CITY — The New People’s Army (NPA) acknowledged raiding a police station in Abra province on Sunday, March 12, in compliance with a national directive from its central committee.

Philex attack, a warning — NPA

BAGUIO CITY — The Chadli Molintas Command of the New People’s Army (NPA) armed wing of the Communist Party of the Philippines (CPP) said in a recently issued statement that the burning of two trucks is a “punitive action” against Philex Mining Corporation and should serve as warning to all destructive and plunderous miners in Ilocos and the Cordillera.

Youthspeak: In the eyes of an “ading”

When Cong. Brosas asked the kids to draw how they see their community, some of the kids’ drawings were eye openers. In the said activity, we saw the civil war in the eyes of small children.

Statements: Tagumpay ng digmang bayan, hamon sa ika-52 taon ng Kabataang Makabayan

Tangan-tangan ang temang “Kabataan, kamtin ang tagumpay ng digmang bayan! Sumapi sa hukbong bayan!”, pinagtibay ng mga rebolusyonaryong kabataan ang pagkakaisa hinggil sa pangangailangang himukin ang kanilang ranggo na sumapi sa hukbong bayan, isakatuparan ang istratehikong pagkakapatas, at isulong ang rebolusyonaryong pakikibaka ng sambayanang Pilipino.

Despite AFP violations, NPA-Ifugao commits to truce

BAGUIO CITY — Amidst various violations committed by the Armed Forces of the Philippines (AFP) against the ceasefire, the New People’s Army (NPA) in Ifugao expressed support to the ongoing peace negotiations between the government of the Philippines (GPH) and revolutionary forces headed by the National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

NPA razes cyanide plant in Quirino, Ilocos Sur

QUIRINO, Ilocos Sur — At dawn of Saturday, 23 July 2016, some 35 men and women belonging to the Antonio Licawen Front Operational Command of the New People’s Army laid siege to a small-scale ore processing plant in Sitio Nacawcawa, Barangay Patiacan, and razed it.

Editorial: Patience, sobriety, vigilance

Richard Holbrooke, quoted, “World War I was not inevitable, as many historians say. It could have been avoided, and it was a diplomatically botched negotiation.”