Currently browsing category

politics

general politics

Diaries from the Field: Napateg a pannagna

Panggimong a serbisio ti kasapulanda nga ipaay koma ti gobierno kas ti libre nga edukasion dagiti ubbing, libre nga agas ken serbisio iti salun-at. Kasta met a maaramid koma ti farm-to-market roads ken agsuporta koma gobierno tapno dumur-as ti sistema ti agrikultura iti lugar. Dagita koma ti serbisio nga ipaay ti gobierno iti umili, saan a panagtalinaed dagiti militar iti komunidad.

Letters: Liham hinggil sa kalagayan ng magsasaka sa Jones, Isabela

Kami ay nababahala sa aming nakita at naranasan sa dalawang araw na pakikisalamuha sa mga magsasaka sa komunidad. Balisa sila dahil hindi pa nakakabawi sa malalalang pananalasa ng bagyong Ompong. Nasira ang 70% hanggang 100% ng kanilang pananim na mais na tangi nilang ikinabubuhay.

All that Fits: Free Rachel Mariano

For those who may not know yet, Rakel is a Cordillera activist, an Ibaloi-Kankanaey from Itogon, Benguet. She hails from Ucab—a community that fiercely and successfully resisted the open pit mining of Benguet Corporation. Rakel worked closely with Cordillera communities for their right to health as the Health Program Desk Coordinator of the Community Health, Education, Services and Training in the Cordillera (CHESTCORE) in Baguio City, since 2004.

Group slams fake mass surrenders in Ilocos Sur

Reports said that nine members of Kabataang Makabayan (KM) from Barangay Legazpi, Galimuyod surrendered to the Community Support Program of the 81st IB. Another group from Barangay Bugnay, composed of ten KM and 17 Samahang Magsasaka members also yielded to the military.

President’s admission will be taken seriously – solons

ACT Teachers Representatives Antonio Tinio and France Castro lambasted the lame excuse of the Duterte administration saying that the admission of President Duterte on extrajudicial killings should not be taken seriously. The solons said that this is an issue concerning people’s lives and should not be taken as a joke. Both solons also said that the President blatantly admitted that he is guilty of extrajudicial killings and he will be accountable for his crimes against the Filipino people.

Statements: The Déjà vu of government-backed conspiracies

Using the spectre of communism to scare the Filipino people into quiet submission is a harrowingly similar tactic used by Marcos and the AFP to quell dissent and spread fear. Ferdinand Marcos raised the ‘Red’ scare to prop up his authoritarian rule which was suffering cracks, akin to Duterte’s use of this so-called Red October. Even the protest movement then was rising as the Filipino people called for fundamental change.

Pagdurog ng AFP sa NPA, kinutya ng mga rebelde

VIGAN CITY — Kinutya at pinasinungalingan ng New People’s Army (NPA) ang deklarasyon ng gobyernong Duterte na “madudurog” nito ang rebolusyunaryong kilusan sa gitnang bahagi ng 2019.