Currently browsing category

literary, Page 3

poetry, short stories, and other literary contributions

Poetry: Ala, itabonyon

Ala, lualuanyon
bareng saan a marunaw
naipidas a kandila
a nangmuli iti rupa
nga agruprupsa,
tapno aglanga
a nabannuag,
natakneng
ken naemma.

Poetry: Rumblings and a Burial

There is lingering wailing for the dead
They who were snatched in the dark alleys,
Pitched into the dictator’s fields of blood.

Poetry: Multitudes

A multitude of people
in my homeland
were sacrificed before the altar
of freedom

Poetry: El Niño ken La Niña

Laklak-amen tay’ ti tinawen a didigra
Gapu’t epekto ti El Niño ken La Niña
Rumbeng a nauneg a pagadalan ti gapuna
Kasta met ti nagbalbaliwan ti klima

Poetry: Bagas

Ti tao ket agbiag a kasapulan na ti mangan
Ta isu ti paglintegan ti kagimongan
Maaddaan nasalun-at a panunot ken pammagi
Ken pamigsa nga agtrabaho ken agkuti

Tula: Aglawlaw Aywanan

Umuna panagyayaman ti Apo tayo a Kabunian
Ta inna pinalubusan ta intay naurnungan
Sapay kuma iti Dios Ama, bendisionna ti ibukbukna
Ta ragsak, talna ken kappia, kadatay a padapada

Poetry: Istorya iti pagbaludan

Ti kasasaad ken istorya dagiti detainee
A naggapu iti marigrigat a dasig ken il-ili
Ibaga ti kaaduan ket saan da a nagbasolan
Adda met mang-akseptar nga isuda ket nailaw-an.

Poetry: Mga pahayag… Dapat ipatupad…

Tapos na ang May 9, 2016 eleksyon
Natalo ang manok ng US-Aquino administrasyon
At ang mga bago at matagal na politico
Nanalo ang nagpahayag; droga, korapsyon ihinto.

As The Bamboos Sway: Somewhere in the Cordilleras, 70s

The whimpering of ripples was in a choir of gentle whistling breeze and rustles of trees by the mound facing the river. Tweeting of mayas that fluttered from tree to tree punctuated the ensemble of sounds. The patient melody did not forebode a dissonance to come that afternoon in the forest.