Currently browsing category

literary, Page 2

poetry, short stories, and other literary contributions

Poetry: Ala, itabonyon

Ala, lualuanyon
bareng saan a marunaw
naipidas a kandila
a nangmuli iti rupa
nga agruprupsa,
tapno aglanga
a nabannuag,
natakneng
ken naemma.

Poetry: Rumblings and a Burial

There is lingering wailing for the dead
They who were snatched in the dark alleys,
Pitched into the dictator’s fields of blood.

Poetry: Multitudes

A multitude of people
in my homeland
were sacrificed before the altar
of freedom

Poetry: El Niño ken La Niña

Laklak-amen tay’ ti tinawen a didigra
Gapu’t epekto ti El Niño ken La Niña
Rumbeng a nauneg a pagadalan ti gapuna
Kasta met ti nagbalbaliwan ti klima

Poetry: Bagas

Ti tao ket agbiag a kasapulan na ti mangan
Ta isu ti paglintegan ti kagimongan
Maaddaan nasalun-at a panunot ken pammagi
Ken pamigsa nga agtrabaho ken agkuti

Tula: Aglawlaw Aywanan

Umuna panagyayaman ti Apo tayo a Kabunian
Ta inna pinalubusan ta intay naurnungan
Sapay kuma iti Dios Ama, bendisionna ti ibukbukna
Ta ragsak, talna ken kappia, kadatay a padapada

Poetry: Istorya iti pagbaludan

Ti kasasaad ken istorya dagiti detainee
A naggapu iti marigrigat a dasig ken il-ili
Ibaga ti kaaduan ket saan da a nagbasolan
Adda met mang-akseptar nga isuda ket nailaw-an.

Poetry: Mga pahayag… Dapat ipatupad…

Tapos na ang May 9, 2016 eleksyon
Natalo ang manok ng US-Aquino administrasyon
At ang mga bago at matagal na politico
Nanalo ang nagpahayag; droga, korapsyon ihinto.