Currently browsing category

literary, Page 2

poetry, short stories, and other literary contributions

Pamangkin ng Pangat*

Dalawang alamat;
Ang una ay kay Berberoca, ang malignong higante sa mga kuwento ng mga Tingguian,
Pangalawa ay kay Evangeline Dulag, pamangkin ni Macli-ing, ang pangat ng Tingalayan (at pinuno ng mga lumalaban sa Chico River Dams Project).

Poetry: Ang Everywoman

Ay ikaw, ako, siya.
Karaniwang babae, nakakasalubong sa kalsada,
Patuloy na nakikipagbuno’t nakikibaka
Sa mga hamon at sigwa ng buhay na aba.

Poetry: Ala, itabonyon

Ala, lualuanyon
bareng saan a marunaw
naipidas a kandila
a nangmuli iti rupa
nga agruprupsa,
tapno aglanga
a nabannuag,
natakneng
ken naemma.

Poetry: Rumblings and a Burial

There is lingering wailing for the dead
They who were snatched in the dark alleys,
Pitched into the dictator’s fields of blood.

Poetry: Multitudes

A multitude of people
in my homeland
were sacrificed before the altar
of freedom

Poetry: El Niño ken La Niña

Laklak-amen tay’ ti tinawen a didigra
Gapu’t epekto ti El Niño ken La Niña
Rumbeng a nauneg a pagadalan ti gapuna
Kasta met ti nagbalbaliwan ti klima

Poetry: Bagas

Ti tao ket agbiag a kasapulan na ti mangan
Ta isu ti paglintegan ti kagimongan
Maaddaan nasalun-at a panunot ken pammagi
Ken pamigsa nga agtrabaho ken agkuti

Tula: Aglawlaw Aywanan

Umuna panagyayaman ti Apo tayo a Kabunian
Ta inna pinalubusan ta intay naurnungan
Sapay kuma iti Dios Ama, bendisionna ti ibukbukna
Ta ragsak, talna ken kappia, kadatay a padapada

Poetry: Istorya iti pagbaludan

Ti kasasaad ken istorya dagiti detainee
A naggapu iti marigrigat a dasig ken il-ili
Ibaga ti kaaduan ket saan da a nagbasolan
Adda met mang-akseptar nga isuda ket nailaw-an.