Currently browsing category

makan, Page 3

cooking, food, recipes

Makan a la Pinoy: Tsaa a samsamping

Nalabit a pamiliarkayon iti bunga ti samsamping a maidengdeng wenno mailaok iti buridibud. Ngem ti sabong daytoy ket mabalin nga aramiden a tsaa.

Makan a la Pinoy: Sinigang iti kalangakang

Nakaramankayon kadi iti kalangakang a salamagi? Daytoy ‘tay naluom a maris daga ken makulog, naalsem a sumam-it. Ngem adda met dagiti naalsem a mayat a pangalsem iti sinigang. Kaykayatko daytoy a pangsingang ngem diay naata.

Makan a la Pinoy: Tinenneb a dalag

Maysa nga authentic a sida nga Ilocano manipud iti balikas a tennéb, ti proseso ti panangpatibker ken panangmuli iti landok babaen ti panangipapudot iti metal iti nangato a temperatura ken dagus nga irareb iti nalamiis a danum.

Makan a la Pinoy: Quekiam

Ti quekiam wenno ti ammotayo a kikiam a popular ditoy pagilian ket ‘tay mailaklako iti igid ti kalsada nga adda iti kariton. Kadawyan daytoy a kakuyog ti fish balls, squid balls ken chicken balls. Aglanglanga daytoy a kasla sausage ngem natirad ti agsumbangir nga ungtona.

Makan a la Pinoy: Longanisa

Ti longganisa ket native a sausages ti Pilipinas a natimplaan iti nadumaduma nga spices manipud kadagiti rehiyon ken probinsia a nagtaudanda. Naggapu daytoy iti Spain a longaniza nga atiddog a pork sausage a natimplaan iti cinnamon, anis, bawang ken suka.

Makan a la Pinoy: Camping food

Kadagiti weekends, kadawyan nga agbiahe out-of-town ti anakko nga ag-bouldering wenno ag-rock climbing kas paset ti physical fitness regimen-na ken nakahiligannan. Gapu ditoy, kasapulan ti taraon a balanse iti sustansya, nalaka nga isagana ngem saan a nalaka a mabangles.

Makan a la Pinoy: Pinasenggawan nga ikan

Kamayatan a pasengngawan wenno pang-steam nga ikan ket dagitay puraw ti lasagna ken nalukneng kas ti lapu-lapu, tilapia ken pampano. Ti inusar ko ditoy ket siopao nga ikan. Saanko nga ammo no ania ti awagda iti lokal ngem siopao ti kuna dagiti aglaklako iti tiendaan Baguio.