Currently browsing category

makan, Page 3

cooking, food, recipes

Makan a la Pinoy: Spicy Sujebi soup

Ti sujebi ket tradisional a sopas dagiti Koreano, hand-pulled dough soup wenno namasa nga arina ken naperpersay iti naingpis a malaokan iti nadumaduma a nateng. Kadawyan a maidasar iti matutudo ta nasamay a pampapudot iti bagi.

Makan: Strawberry Barbecue sauce

Inadawko nga inspirasion ditoy ti sampinit barbecue sauce. Ti sampinit ket lokal a balang a raspberry a masarakan iti probinsia ti Quezon ken Laguna iti panawen ti kuaresma, Enero agingga Abril.

Makan a la Pinoy: Tsaa a samsamping

Nalabit a pamiliarkayon iti bunga ti samsamping a maidengdeng wenno mailaok iti buridibud. Ngem ti sabong daytoy ket mabalin nga aramiden a tsaa.

Makan a la Pinoy: Sinigang iti kalangakang

Nakaramankayon kadi iti kalangakang a salamagi? Daytoy ‘tay naluom a maris daga ken makulog, naalsem a sumam-it. Ngem adda met dagiti naalsem a mayat a pangalsem iti sinigang. Kaykayatko daytoy a pangsingang ngem diay naata.

Makan a la Pinoy: Tinenneb a dalag

Maysa nga authentic a sida nga Ilocano manipud iti balikas a tennéb, ti proseso ti panangpatibker ken panangmuli iti landok babaen ti panangipapudot iti metal iti nangato a temperatura ken dagus nga irareb iti nalamiis a danum.

Makan a la Pinoy: Quekiam

Ti quekiam wenno ti ammotayo a kikiam a popular ditoy pagilian ket ‘tay mailaklako iti igid ti kalsada nga adda iti kariton. Kadawyan daytoy a kakuyog ti fish balls, squid balls ken chicken balls. Aglanglanga daytoy a kasla sausage ngem natirad ti agsumbangir nga ungtona.

Makan a la Pinoy: Longanisa

Ti longganisa ket native a sausages ti Pilipinas a natimplaan iti nadumaduma nga spices manipud kadagiti rehiyon ken probinsia a nagtaudanda. Naggapu daytoy iti Spain a longaniza nga atiddog a pork sausage a natimplaan iti cinnamon, anis, bawang ken suka.