Currently browsing category

makan, Page 2

cooking, food, recipes

Makan a la Pinoy: Crispy binartek a pasayan

Agbirbirokak ti tulingan idiay tiendaan ngem bangus, tilapia ken galunggong met laeng ti adda ken sumagmamano a sapsap. Nalabit a gapu kadagiti bagio ket bassit ti nagkalap iti taaw. Ngem adu ti lako a pasayan isu a napanunotko a gumatang kadagiti babassit nga aramiden a crunchy pulutan, malaksid a nalaklaka, P200 ti maysa a kilo kumpara iti dadakkel a pasayan a P400.

Makan a la Pinoy: Kabkab

Saan a kas ti pampanunotenyo, daytoy a kabkab ket saramsam a sitsaron a balanghoy (cassava crackers) dagiti Leyteño. Sitsaritsit wenno saritsit ti awagda idiay Davao del Sur, kiping idiay Camiguin, Misamis; burikit iti Zamboanga del Sur ken piking iti Palawan.

Makan a la Pinoy: Chicken-tofu sesame

Para kadagiti manglikliklik iti kolesterol, nasayaat daytoy nga alternatibo a protina. Imbes a karne ti baka wenno baboy ti usaren, agusar ti karne ti manok ken nayunan ti tofu wenno tokwa.

Makan a la Pinoy: Thai Red Curry paste

Duyaw a curry paste ti kaaduan a magatang iti sadino man a tiendaan ditoy Baguio. Sumagmamano laeng ti pakasarakan ti nalabaga a curry. Isu a nasaysayaat no datayon mismo ti agaramid ti curry nga usarentayo. Agusar ti nalabaga a sili para iti red curry paste ken berde wenno saan pay a naluom a sili a sairo wenno siling labuyo para iti green curry paste.

Makan a la Pinoy: Spicy Sujebi soup

Ti sujebi ket tradisional a sopas dagiti Koreano, hand-pulled dough soup wenno namasa nga arina ken naperpersay iti naingpis a malaokan iti nadumaduma a nateng. Kadawyan a maidasar iti matutudo ta nasamay a pampapudot iti bagi.

Makan: Strawberry Barbecue sauce

Inadawko nga inspirasion ditoy ti sampinit barbecue sauce. Ti sampinit ket lokal a balang a raspberry a masarakan iti probinsia ti Quezon ken Laguna iti panawen ti kuaresma, Enero agingga Abril.

Makan a la Pinoy: Tsaa a samsamping

Nalabit a pamiliarkayon iti bunga ti samsamping a maidengdeng wenno mailaok iti buridibud. Ngem ti sabong daytoy ket mabalin nga aramiden a tsaa.

Makan a la Pinoy: Sinigang iti kalangakang

Nakaramankayon kadi iti kalangakang a salamagi? Daytoy ‘tay naluom a maris daga ken makulog, naalsem a sumam-it. Ngem adda met dagiti naalsem a mayat a pangalsem iti sinigang. Kaykayatko daytoy a pangsingang ngem diay naata.

Makan a la Pinoy: Tinenneb a dalag

Maysa nga authentic a sida nga Ilocano manipud iti balikas a tennéb, ti proseso ti panangpatibker ken panangmuli iti landok babaen ti panangipapudot iti metal iti nangato a temperatura ken dagus nga irareb iti nalamiis a danum.