Currently browsing category

letters, Page 2

letters to the editor

Letters: Dalawang taon na ang nakaraan

Unang-una, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat at sa lahat ng mga masang patuloy na nagdadalamhati at sumisigaw ng hustisya para sa mga martir ng Lacub na kinabibilangan ni Recca Noelle Monte-Bangibang o Ka Tet. Ang minamahal ko at butihing kasama’t asawa.

Letters: Gimpong* nga umili

Nairut a makikaykaysa tayo iti daytoy a panagtitipon ken aktibidad itatta a bulan ti Agosto para kadagiti nailian a minorya. Namnamaen a makaited daytoy iti nayon nga inspirasyon iti tunggal maysa kadatayo tapno agtultuloy nga agpatibker ken agpursige nga umakem iti adu, nadadagsen ken naririkut a trabaho ken rebbengen para iti tarigagay ti nailian a minorya ken ti kabuklan nga umili a Pilipino.

Letters: It is about murder for whatever reason

That was quite a mouthful you unleashed on media Thursday (June 2) night. We do appreciate your reminder that, yes, we journalists are not a uniformly lily-white breed, in fact none of us are, although we would not go so far as to consider ourselves in the same line of work as publicists for theirs is a totally different field as you yourself pointed out.

Letters: Para kay Pangulong Aquino

Kaming mga naulilang pamilya ng media na naging biktima ng karumal-dumal na Ampatuan Massacre noong Nobyembre 23, 2009 ay may nais iparating sa pamahalaang Aquino.

Letters: Maraming salamat

Una sa lahat, gusto ko na ipaabot and aking taos-pusong pasasalamat sa Pi Sigma Delta Sorority at sa UP Baguio Kasarian na nag-organisa sa aktibidad; ang University of the Philippines Baguio sa ilalim ni Chancellor Raymond Rovillos, ang institusyon kung saan napapanday ang maraming Bangan, at sa Innabuyog Metro Baguio at Cordillera Women’s Education Action Research Center na walang tigil sa pagsusulong ng karapatan at kagalingan ng kababaihan sa rehiyon.

Letters: Open letter to the Commission on Human Rights

It may well be commendable for the Commission on Human Rights (CHR) to pursue an impartial investigation of the cases of human rights violations in the communities in Zinundungan Valley, than for it to carry out a dialogue between the identified perpetrators that are elements of the Armed Forces of the Philippines and the civilian farmer victims.

Letters: No justification for Philhealth premium hike

For 2016, Philhealth announced that monthly contributions may increase due to additional benefits they will accord senior citizens and indigent patients. Philhealth keeps on deceiving the public to justify the impending premium hike.

Letters: Letter from a political detainee in Ifugao

I am a political detainee in Tiger Hill, Kiangan, Ifugao. I am a Kalanguya Indigenous person from Tinoc, Ifugao. I hold the position of vice chairman of the Gumhang Farmers Development Association and a member of the Ifugao Peasant Movement (IPM).