Currently browsing category

agriculture, Page 5

includes livestock, fisheries

Daranudor ti Ilocandia: Siasinno ti agbenbenepisyo iti tabako?

Saan a marisut dagitoy a problema dagiti mannalon babaen laeng ti panangilatang iti pondo para kadakuada, kas ti ilanlanad ti RA 7171 ken RA 8240. Kasapulan a sibubukel a kitaen dagiti integral a ramen ti kabuklan nga industriya, ti korapsyon iti burukrasya ken ti kinapateg ti pannakaipatungpal ti pudno a reporma ti daga.

Ti mani ken ti dangadang dagiti mannalon ti Ilocos Sur (4/4)

Iti panangiserra ni Antonino Pugyao iti tinaray ti tungtongan, kinunana a dakkel a balligi dagiti mannalon ti tungtongan. Impaganetgetna a dagiti nagun-odda a balligi ket resulta ti nairut a panagkaykaysa ken kinasaganada nga agtignay. Ngem impalagipna nga umuna pay laeng nga addang ti nagun-odda.

Daranudor Ti Ilocandia: Siasinno ti agbenbenepisyo iti tabako?

Ti tabako, kas maimulmula ken kas sibubukel nga industriya ket addaan ti napateg nga kaipapanan iti pakaistoryaan, ekonomiya ken politika ti Ilocos. Ngem sino kadi ti pudno nga agnumnumar iti daytoy nga industriya – manipud iti panangpatanor ti tabako, iti linakoan ti bulong ken sigarilyo, ken iti panagbuwis?

Isabelinos tutol sa field test ng golden rice

SANTIAGO CITY, Isabela — Mariing tinututulan ng mga magsasaka at nababahalang mamamayan ng probinsyang ito ang planong field testing ng golden rice ng Syngenta sa Brgy. Malasin, San Mateo.

Letters: Stand up for the welfare of the people and the whole humanity

From April 2 to 5, Philippine Network of Food Security Programmes, Inc. (PNFSP) together with its partner NGO’s and CSO’s working collectively to stop the possible commercialization of golden rice (GR), gathered to share lessons and experiences. Participants from India, China, Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia, Taiwan, Vietnam, New Zealand, Australia and Philippines assembled on said event with clear aim, to raise present concerns, issues and challenges that confront their respective country regarding Golden Rice project.

Tagumpay laban sa usura, ipinagtangol at pinagtibay

SAN MARIANO, Isabela — Nakaharap ang mga magsasaka dito ngayong anihan sa pagbabantay, pagsubaybay at paggigiit na ipatupad ang lahat ng mga naipagtagumpay na laban tulad ng pagpapababa at pag-alis ng interes sa pautang sa panahon ng kalamidad, at iba pang kahilingan. Nakamit ang mga ito sa matagumpay na komprontasyon ng mga magsasaka sa mga komersyante-usurero sa San Mariano, Isabela noong Nobyembre 11, 2017.

Dagdag na gastos dulot ng Train Law sa manggagawang-bukid

SANTIAGO CITY, ISABELA — Nadarama na ng mga manggagawang-bukid sa Isabela ang epekto ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o Train sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Dahil sa pagtaas ng pangunahing bilihin at gasolina, lalong nabaon sa kahirapan at hindi na makaagapay ang kanilang kinikita sa pakikitanim at pakikiani ng palay.

Ti mani ken ti dangadang dagiti mannalon ti Ilocos Sur (2/4)

MAIKADUA A PASET
Basar iti attendance sheet, adda ti 71 nga indibidwal manipud iti 31 a barangay ti Sta. Lucia idi mangrugi ti dayalogo. Iti pannakipatangmi kenni Manong Romy Rabang, kunana a lima ti komersyante nga adda iti daydiay a kanito ngem awan ni Eduardo Galanto, kadakkelan a komersyante ti mani ken kapitan ti maysa a barangay ti nasao nga ili.

Ti mani ken ti dangadang dagiti mannalon ti Ilocos Sur (1/4)

Dandanni pangaldaw ti Marso 18 idi sumangpet kami iti balay ni Manong Romy Rabang, punong barangay ti Conconig East, Sta. Lucia iti Ilocos Sur ken lider ti Sta. Lucia Peanut Growers Association (SPGA). Panggepmi nga idokumento ti maiyaramid a dayalogo iti baet dagiti mannalon ti mani ken dagiti komersyante.