Currently browsing category

agriculture, Page 3

includes livestock, fisheries

Daranudor Ti Ilocandia: Siasinno ti agbenbenepisyo iti tabako?

Ti tabako, kas maimulmula ken kas sibubukel nga industriya ket addaan ti napateg nga kaipapanan iti pakaistoryaan, ekonomiya ken politika ti Ilocos. Ngem sino kadi ti pudno nga agnumnumar iti daytoy nga industriya – manipud iti panangpatanor ti tabako, iti linakoan ti bulong ken sigarilyo, ken iti panagbuwis?

Isabelinos tutol sa field test ng golden rice

SANTIAGO CITY, Isabela — Mariing tinututulan ng mga magsasaka at nababahalang mamamayan ng probinsyang ito ang planong field testing ng golden rice ng Syngenta sa Brgy. Malasin, San Mateo.

Letters: Stand up for the welfare of the people and the whole humanity

From April 2 to 5, Philippine Network of Food Security Programmes, Inc. (PNFSP) together with its partner NGO’s and CSO’s working collectively to stop the possible commercialization of golden rice (GR), gathered to share lessons and experiences. Participants from India, China, Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia, Taiwan, Vietnam, New Zealand, Australia and Philippines assembled on said event with clear aim, to raise present concerns, issues and challenges that confront their respective country regarding Golden Rice project.

Tagumpay laban sa usura, ipinagtangol at pinagtibay

SAN MARIANO, Isabela — Nakaharap ang mga magsasaka dito ngayong anihan sa pagbabantay, pagsubaybay at paggigiit na ipatupad ang lahat ng mga naipagtagumpay na laban tulad ng pagpapababa at pag-alis ng interes sa pautang sa panahon ng kalamidad, at iba pang kahilingan. Nakamit ang mga ito sa matagumpay na komprontasyon ng mga magsasaka sa mga komersyante-usurero sa San Mariano, Isabela noong Nobyembre 11, 2017.

Dagdag na gastos dulot ng Train Law sa manggagawang-bukid

SANTIAGO CITY, ISABELA — Nadarama na ng mga manggagawang-bukid sa Isabela ang epekto ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o Train sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Dahil sa pagtaas ng pangunahing bilihin at gasolina, lalong nabaon sa kahirapan at hindi na makaagapay ang kanilang kinikita sa pakikitanim at pakikiani ng palay.

Ti mani ken ti dangadang dagiti mannalon ti Ilocos Sur (2/4)

MAIKADUA A PASET
Basar iti attendance sheet, adda ti 71 nga indibidwal manipud iti 31 a barangay ti Sta. Lucia idi mangrugi ti dayalogo. Iti pannakipatangmi kenni Manong Romy Rabang, kunana a lima ti komersyante nga adda iti daydiay a kanito ngem awan ni Eduardo Galanto, kadakkelan a komersyante ti mani ken kapitan ti maysa a barangay ti nasao nga ili.

Ti mani ken ti dangadang dagiti mannalon ti Ilocos Sur (1/4)

Dandanni pangaldaw ti Marso 18 idi sumangpet kami iti balay ni Manong Romy Rabang, punong barangay ti Conconig East, Sta. Lucia iti Ilocos Sur ken lider ti Sta. Lucia Peanut Growers Association (SPGA). Panggepmi nga idokumento ti maiyaramid a dayalogo iti baet dagiti mannalon ti mani ken dagiti komersyante.

Statements: Pondo ti RA 7171, direkta nga iserbi kadagiti mannalon

Panawen manen ti tabako. Iti agdama ket kapigsa ti panaggatud, panagpugon ken panaglako. Panawen tapno dagiti mannalon ket lak-amenda kuma ti bunga ti ling-et, bannog ken sakripisyo a nangpartuat ti produktoda a tabako. Ngem ti kinapudnona, saan a dagiti mannalon ti ad-adda a maragsakan tunggal panawen ti panagtatabako nu di ket dagiti middlemen ken trading centers kas iti Philip Morris Fortune Tobacco Corporation, Universal Leaf Philippines, Inc., Trans Manila, Inc. ken dadduma pay a kompanya ti tabako. Malaksid iti nababa a presyo a paggatang manipud kadagiti mannalon, dagitoy a trading centers ken middlemen ket ar-aramiden da pay ti naduma-duma a panangswitik kadagiti mannalon tapno agakopda iti dadakkel a ganansya kas ti downgrading, under-weighing, ken stop buying wenno Semana santa syndrome.

Tobacco farmers to protest government-induced hardships

CANDON CITY, Ilocos Sur – The Solidarity of Peasants Against Exploitation (Stop-Exploitation) is set to take action on March 22 at 9:00 in the public plaza of this city. The action aims to call the government to address the calls of tobacco farmers for higher price for tobacco, better contract provisions under the tobacco contract growing system, and greater benefits from the local government’s share of the tobacco excise tax.

Mangangalap nalugi gapu iti fishkill

SAN VICENTE, Ilocos Sur — Leddaang ti narikna ni Romeo Rabe, 46 ken residente ti Sitio Nagtupacan, Pudoc iti parbangon ti Pebrero 27 idi maimatanganna nga agtatapawen dagiti pupokna a tilapia. Namnamaenna nga agapit koma iti 1,400 a kilo ti tilapia nga agbalor ti P140,000.

Pannakalugi ti mannalon ti tabako, agturong panagbaringkuas

BAGUIO CITY – Saksakbayanen dagiti mannalon ti tabako ti posible a panakalugida iti panaglukat ti linakoan ti tabako. Kuna ti Solidarity of Peasants Against Exloitation (Stop Exploitation) nga adu manen kanyada ti posible a malugi ken mailumlom ti utang gapu ti nababa a presyo ti produktoda.